Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o., stran 11756.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 20/98, 32/98, 84/98) je Občinski svet občine Radeče na 9. redni seji dne 18. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
1. člen
V odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o., se 4.a člen dopolni tako, da odslej glasi:
»Po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98) je dejavnost Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. naslednja:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.210 Splošna gradbena dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.440 Soboslikarska in steklarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci strojev
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki n drugimi kemičnimi sredstvi
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
60.213 Dejavnost žičnic in vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
60.240 Cestni tovorni promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
74.400 Oglaševanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005 Druge dejavnosti javne higiene
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
93.030 Pogrebna dejavnost
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne gospodarske službe«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02300-1/00-17
Radeče, dne 18. novembra 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. stroj. l. r.

AAA Zlata odličnost