Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4776. Program priprave odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4, stran 11754.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 14. seji dne 22. 11. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetja odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4, način pridobitve strokovne rešitve za obravnavani predel, organi, organizacije oziroma skupnosti, ki bodo sodelovale pri spremembah in dopolnitvah UN, ter okvirni roki za pripravo in sprejem UN.
II
Območje UN zajema površine znotraj mej urbanističnih zasnov mesta Laško, ki jih opredeljujejo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Laško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Laško za obdobje 1986-90 za območje občine Laško. Območje zajema predel med LC 200190, novim objektom JP Komunala Laško, stanovanjsko pozidavo in na J pokopališčem.
Območje ureditvenega načrta za parkirišče tovornih vozil KP4 je podrobneje prikazano na priloženi grafični prilogi.
III
Območje, s programom priprave zajema parc. št. 436, 435, 452/3, 431/1, 431/2, 381, *382, 450/7, *44 vse k.o. Šmihel. Po veljavni planski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št. 26/93) je predel v sestavi območja KP4, za katerega je predviden ureditveni načrt. Območje je na severni strani omejeno na nov objekt JP Komunala Laško, na vzhodu z LC 200190 Laško-Šmihel-Kuretno-Udmat, na zahodu s skupino hiš na južni strani pa s pokopališčem. V naravi je na zemljišču s parc. št. 436 in 435 k.o. Šmihel parkirišče za tovorna vozila, ki nima urejene potrebne dokumentacije. Z letom 2001 s 1. julijem bodo vsi avtoprevozniki potrebovali urejeno dokumentacijo za parkirišča svojih vozil, ki je pogoj za pridobitev licence za opravljanje tovrstne dejavnosti.
Ker tovrstna namembnost prostora – parkirišče za tovorna vozila predstavlja določeno obremenitev na tem predelu je potrebno urediti-uskladiti interes stanovalcev, avtoprevoznikov in ostalih udeležencev v prostoru.
Skozi postopek sprejemanja UN se bodo uskladile in zaščitile pravice udeležencev v prostoru.
IV
Pri pripravi odloka o UN je potrebno v navezavi na obstoječo plansko dokumentacijo upoštevati: veljavno plansko dokumentacijo (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št. 26/93).
Vsebina odloka UN bo v skladu z veljavno zakonodajo zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
V
Naročnik odloka UN parkirišča tovornih vozil bo Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Izdelovalec UN bo projektivno podjetje, ki ga bo izbral naročnik UN.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom ureditvenega načrta bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.
V postopku priprave ureditvenega načrta bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti:
a) Elektro Celje, Celje;
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
c) Pivovarna Laško, Laško;
d) Komunala Laško, Laško.
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka o UN tako, da bodo pred pripravo osnutka načrta v okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter pred sprejemom načrta podali soglasje k izdelanemu predlogu ZN.
Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah ZN najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizacija ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.
VI
Priprava odloka o UN bo skladno z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem programa priprave UN;
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi;
c) priprava osnutka odloka UN;
d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razpravi in se ga objavi v Uradnem listu RS;
e) javna razgrnitev odloka UN, ki traja 30 dni v Krajevni skupnosti Laško in na sedežu Občine Laško, ter javna obravnava osnutka odloka UN v KS Laško;
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka UN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško;
g) priprava predloga odloka UN (dopolnitev osnutka UN z rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je potrebno pri nadaljnji izdelavi UN upoštevati);
h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti k predlogu odloka sprememb in dopolnitev ZN;
i) sprejem odloka o UN na Občinskem svetu občine Laško;
j) objava odloka o UN v Uradnem listu RS.
VII
Naročnik in izdelovalec odloka o UN, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom odloka o UN, morata aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o UN v naslednjih okvirnih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta: 22. 11. 2000,
– priprava osnutka UN: december 2000-februar 2001
– javna razgrnitev osnutka UN: marec 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni obravnavi: april 2001,
– priprava UN za sprejetje na občinskem svetu: maj 2001,
– objava UN v Uradnem listu RS: maj 2001.
VIII
Ta program priprave ureditvenega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001/8/00
Laško, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti