Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4770. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 11733.

Na podlagi 5. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
1. člen
Za izvajanje Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja – SAPARD (v nadaljnjem besedilu: program SAPARD) in za doseganje ciljev, določenih v ukrepih kmetijske strukturne politike v Programu razvoja podeželja 2000–2006 (v nadaljnjem besedilu: program), se dodelijo sredstva upravičencem za:
1. podpore investicijam v kmetijska gospodarstva, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in izpolnjevanju zahtev pravnega reda EU na področju higiensko veterinarske ureditve, varovanja okolja in zaščite živali (v nadaljevanju besedila: ukrep I),
2. podpore investicijam v živilsko predelovalno industrijo v sektorjih predelave mesa, rib in mleka (v nadaljevanju besedila: ukrep II),
3. podpore investicijam za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju besedila: ukrep III),
4. podpore investicijam za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju (v nadaljevanju besedila: ukrep IV).
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določi Vlada Republike Slovenije višino sredstev za uresničevanje ciljev programa v skladu z letnim finančnim sporazumom.
I. NAMENI
2. člen
UKREP I
Za ukrep I se dodelijo sredstva za investicije v gospodarska poslopja, v opremo gospodarskih poslopij in nakup kmetijske mehanizacije v živinoreji in pridelavi krme na področju prireje in predelave mleka in mesa:
A) KMETIJSKA PRIDELAVA
a) Investicije s področja novogradnje ali obnove hlevov, vključno s pripadajočo opremo, izključno za različne oblike proste reje za krave molznice in mlečno drobnico ter za rejo mesne govedi, drobnice in prašičev s pripadajočo opremo za krmljenje, molžo in izločke.
b) Investicije v spremljajoče objekte na kmetijskem gospodarstvu za krmo, izločke in odpadne vode.
c) Investicije v samostojna skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne pridelave krme.
d) Nakup specialne kmetijske mehanizacije v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, ki je vezan na projekt posodobitve kmetijskega gospodarstva v zgornjih točkah a., b. in c.
B) KMETIJSKA PREDELAVA
a) Investicije s področja gradnje ali obnove objektov, vključno s pripadajočimi napravami in opremo za skladiščenje, dodelavo in predelavo mleka in mesa:
– za investicije v novogradnjo in obnovo objektov in prostorov, namenjenih predelavi v skladu s predpisi za doseganje predpisanih higienskih, veterinarskih in okolje varstvenih standardov ter standardov za zaščito živali,
– za investicije v hladilno opremo,
– za investicije v opremo za nove tehnologije in postopke za predelavo in izboljšanje kvalitete proizvodov,
– za investicije v nove proizvodne linije za širšo ponudbo izdelkov.
UKREP II
Za ukrep II se dodelijo sredstva za investicije v živilsko predelovalno industrijo v sektorjih predelave mesa, rib in mleka:
– v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo in programi,
– za prilagajanje obratov na zahteve EU na veterinarsko-sanitarnem področju,
– za zaščito živali in okolja,
– za povečanje produktivnosti zaposlenih,
– za izboljšanje kakovosti in prilagajanje na trgu proizvodov,
– v razvoj in proizvodnjo novih izdelkov,
– za racionalizacijo proizvodnega procesa,
– za izboljšanje notranjih kontrolnih in analiznih sistemov,
– za adaptacijo obstoječih nepremičnin za potrebe vgradnje nove tehnološke-opreme v predelovalni industriji.
UKREP III
Za ukrep III se dodelijo sredstva za naslednje namene:
A) Izgradnja ali obnova prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah:
– sob in apartmajev za goste,
– spremljajočih prostorov za goste.
B) Urejanje prostora za rekreacijo in prosti čas na turističnih kmetijah za potrebe gostov:
– postavitev in opremljanje pokritega ali nepokritega prostora, ki bo služil za preživljanje prostega časa gostov,
– ureditev prostorov za piknike in ostalih dejavnosti na prostem,
– postavitev otroškega igrišča oziroma drugih igrišč za potrebe gostov,
– ostale investicije, ki služijo podaljšanju sezone in popestritvi ponudbe na kmetiji (kot npr. savna, bazen, športna igrišča, ureditev smučišč itd.), kot tudi za zagotovitev potreb za goste, ki imajo specifične potrebe (invalidi, otroci).
C) Izgradnja ali obnova prostorov in nabava opreme za opravljanje tradicionalne domače obrti na kmetijah:
– ureditev oziroma preureditev delavnice v obstoječih ali novih objektih,
– nakup opreme, potrebne za opravljanje tradicionalne domače obrti,
– ureditev in oprema razstavnega prostora ter skladiščnih prostorov.
UKREP IV
Za ukrep IV se dodelijo sredstva upravičencu za naslednje namene:
A) Ureditev cestne podeželske infrastrukture:
Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest, javnih poti, dostopov do kmetijskih zemljišč in dostopov do kmetij.
B) Ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo:
– iskanje dodatnih vodnih virov za zagotavljanje zadostnih vodnih količin za preskrbo s pitno vodo,
– posodobitev obstoječih primarnih vodovodnih sistemov za vodooskrbo,
– novogradnja primarnih vodovodnih sistemov in ostalih potrebnih naprav za preskrbo s pitno vodo.
C) Ureditev tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture:
Označitev in izgradnja tematskih poti, kot so učne, gozdne, jahalne, kolesarske...
II. UPRAVIČENCI
3. člen
UKREP I
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa I so nosilci kmetijskih gospodarstev in druge fizične ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vpisani morajo biti v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– več kot 50% delovnega časa morajo porabiti na svojem gospodarstvu, kar mora biti razvidno iz poslovnega programa,
– v uporabi morajo imeti vsaj 8 ha primerljivih kmetijskih površin,
– biti morajo mlajši od 40 let (velja za fizične osebe),
– sredstva bodo dodeljena za investicije na področju živinoreje, če upravičenec zagotavlja kmetijsko površino za porabo gnojevke ali gnoja, za rejo prašičev največ 2 GVŽ/ha in za rejo govedi in drobnice 2.5 GVŽ/ha,
– za investicije v rejo prašičev mora upravičenec zagotoviti vsaj 35% doma pridelane krme,
– ob predložitvi vloge kmetijska gospodarstva ne smejo presegati 250 GVŽ živinorejske proizvodnje,
– vrednost nakupa kmetijske mehanizacije ne sme presegati 35% vrednosti celotne investicije,
– kmetijska gospodarstva morajo izpolnjevati minimalne standarde v zvezi s pravnim redom EU glede okolja, higiene in dobrobiti živali. Kolikor so investicije namenjene za prilagajanje tem standardom, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti do realizacije te naložbe,
– imeti morajo status kmeta oziroma status samostojnega podjetnika iz kmetijske dejavnosti, kmetijsko podjetje mora biti registrirano za kmetijsko dejavnost,
– upravičenec mora imeti končano vsaj srednjo poklicno kmetijsko šolo oziroma glede na proizvodno usmeritev drugo srednjo poklicno šolo. Kadar gre za proizvodnjo živil živalskega izvora, ki so namenjena za javno potrošnjo, mora imeti upravičenec najmanj IV. stopnjo izobrazbe živilske smeri ali uspešno opravljen tečaj po programu izobraževanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma do leta 2000 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva, ki ga odobri Veterinarska uprava RS,
– upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt za čas trajanja investicije in še za nadaljnji dve leti. Vsaka investicija, za katero upravičenec prosi sredstva, mora biti načrtovana v tem poslovnem načrtu,
– upravičenec se obvezuje, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji vsaj še 5 let po prejetju sredstev.
4. člen
UKREP II
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa II so fizične in pravne osebe ali njihove registrirane skupine in združenja, ki delujejo na področju predelave mleka, mesa in rib ter priprave teh proizvodov za trg.
Izpolnjevati morajo pogoj, da se sredstva dodelijo investicijam, ki izpolnjujejo veterinarsko-sanitarne standarde oziroma služijo za prilagajanje tem standardom.
5. člen
UKREP III
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa III so fizične osebe, ki so lastniki, zakupniki ali drugačni uporabniki kmetij in se za svoj račun ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Kmetija mora biti v območju regionalnega projekta “Vinske turistične ceste Slovenije“ ali v drugih regionalnih razvojnih programih podeželja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenec za dodelitev sredstev iz ukrepa III mora izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer:
– z investicijo lahko zagotovi skupno največ 20 ležišč,
– pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov, kot so: savna, fitness, bazen in teniško igrišče, mora imeti na kmetiji zagotovljenih vsaj 10 ležišč,
– zagotoviti, da ima investicija prioriteto v regionalnem razvojnem programu podeželja,
– imeti mora izdelan poslovni načrt za čas trajanja investicije in še za nadaljnji dve leti. Vsaka investicija, za katero prosi sredstva, mora biti načrtovana v tem poslovnem načrtu,
– imeti mora priglašeno dopolnilno dejavnost oziroma zagotoviti, da bo priglasil dopolnilno dejavnost po prejemu sredstev iz programa SAPARD pri ustreznem upravnem organu najkasneje eno leto po zaključku investicije,
– pri turističnih kmetijah se podpirajo samo investicije, ki izpolnjujejo standarde po pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96), pri obrtni dejavnosti pa po pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96), ter pravilniku o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96).
6. člen
UKREP IV
Upravičenci za dodelitev sredstev iz ukrepa IV so občine, ki so vključene v regionalne razvojne programe podeželja (razen regionalnega projekta “Vinske turistične ceste Slovenije“) pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izpolnjevati morajo naslednji pogoj, in sicer zagotoviti, da ima investicija prioriteto v regionalnem razvojnem programu podeželja.
7. člen
Poleg specifičnih pogojev za posamezne ukrepe, ki so določeni v členih 3, 4, 5 in 6, morajo upravičenci izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
– poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z metodologijo kmetijsko svetovalne službe ali z metodologijo Inštituta za ekonomiko investicij LB,
– imeti morajo izdelano vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena vsa ustrezna upravna dovoljenja,
– imeti morajo okoljevarstveno soglasje, kadar gre za posege v okolje, za katere je presoja vpliva na okolje s strani ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, oziroma ustreznega organa obvezna,
– zagotoviti morajo, da so gradbeni ukrepi izvedeni v skladu z zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) in ostalo veljavno zakonodajo s področja urejanja prostora in varstva okolja,
– zagotoviti morajo, da je investicija skladna z razvojnimi in prostorskimi dokumenti v občini,
– pri ukrepih I, II in III se učinkovitost investicije ocenjuje s finančno-tržnimi in ekonomskimi merili na osnovi finančnega in ekonomskega toka.
III. SREDSTVA
8. člen
UKREP I
Sredstva iz ukrepa I se upravičencu dodelijo za delno kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep I znaša 50% priznane investicijske vrednosti v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in 40% na ostalih območjih.
Najvišja priznana investicijska vrednost na upravičenca znaša 80.000.000 SIT na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in 100.000.000 SIT na ostalih območjih, za obdobje do leta 2007 oziroma do vstopa Slovenije v EU. Pri nakupu kmetijske mehanizacije je najvišja priznana investicijska vrednost 8.000.000 SIT za posamezni stroj.
Sredstva se dodelijo samo, če najnižji znesek dodeljenih sredstev za investicijo ni nižji od 3.000.000 SIT.
Sredstva se dodelijo le na osnovi že plačanih računov in potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
9. člen
Sredstva za ukrep I se upravičencu ne dodelijo za:
– investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– nakup živali,
– kmetijska gospodarstva, ki jih sestavljajo izključno gozdovi.
10. člen
UKREP II
Sredstva iz ukrepa II se upravičencu dodelijo za delno kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep II znaša 35% priznane investicijske vrednosti.
Najvišja priznana investicijska vrednost znaša 571.000.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša 200.000.000 SIT.
Sredstva se dodelijo samo, če najnižji znesek dodeljenih sredstev za investicijo ni nižji od 5.000.000 SIT.
Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
11. člen
Sredstva iz ukrepa II se upravičencu ne dodelijo za:
investicije, katerih rezultat je povečanje proizvodnje brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– investicije v novogradnje,
– investicije v predelavo mleka in mesa, če upravičenec uvaža več kot 25% surovin,
– investicije v predelavo rib, če upravičenec uvaža več kot 35% surovin,
– investicije na ravni trgovine,
– investicije upravičencev, ki so v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku,
– investicije upravičencev, katerih glavni sedež podjetja ni v Republiki Sloveniji.
12. člen
UKREP III
Sredstva za ukrep III se upravičencu dodelijo za delno kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep III znaša 50% priznane investicijske vrednosti.
Pri investiciji v turistično kmetijo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 73.300.000 SIT oziroma znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo 36.650.000 SIT za obdobje do leta 2007 oziroma do vstopa Slovenije v EU.
Pri investiciji v tradicionalno domačo obrt znaša najvišja priznana investicijska vrednost 21.000.000 SIT oziroma znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo 10.500.000 SIT za obdobje do leta 2007 oziroma do vstopa Slovenije v EU.
Sredstva se dodeli samo, če najnižji znesek dodeljenih sredstev za investicijo ni nižji od 2.000.000 SIT.
Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov in potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
13. člen
Sredstva iz ukrepa III se ne dodelijo upravičencu za:
– investicije v prostore za zasebno rabo kmetov,
– investicije v gostinsko dejavnost na kmetijah, ki presegajo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
14. člen
UKREP IV
Sredstva iz ukrepa IV se upravičencu dodelijo za delno kritje stroškov investicije, in sicer kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev za ukrep IV znaša 75% priznane investicijske vrednosti.
Pri investiciji v cestno infrastrukturo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 63.200.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša 47.400.000 SIT.
Pri investiciji v tematske poti znaša najvišja priznana investicijska vrednost 9.800.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša 7.350.000 SIT.
Pri investiciji v vodno infrastrukturo znaša najvišja priznana investicijska vrednost 124.000.000 SIT oziroma najvišja višina dodeljenih sredstev za investicijo znaša 93.000.000 SIT.
Sredstva se dodeli samo, če najnižji znesek dodeljenih sredstev za investicijo ni nižji od 2.000.000 SIT.
Upravičenec lahko v programskem obdobju za ukrep IV pridobi največ 110.000.000 SIT sredstev.
Sredstva se dodeli le na osnovi plačanih računov in potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
15. člen
Sredstva iz ukrepa IV se upravičencem ne dodelijo za:
– investicije v cestno infrastrukturo, ki po zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ne spadajo med občinske ceste, ter v zasebne ceste, razen za dovoze do kmetij in kmetijskih zemljišč,
– izgradnjo vodovodne infrastrukture za oskrbo mest s pitno vodo iz območij regionalnih razvojnih projektov podeželja,
– izgradnjo samo pomožnih objektov pri cestni infrastrukturi, kot je npr. most.
16. člen
Upravičencu se, poleg primerov iz 8., 10., 12. in 14. člena te uredbe, sredstva ne dodelijo za:
– nakup zemljišč in obstoječih stavb,
– plačilo davkov, carin in drugih uvoznih dajatev, ki jih je na kakršenkoli drug način mogoče dobiti povrnjene ali jih kako drugače pobotati; ki niso del davčnega sistema države; ki dejansko nesorazmerno bremenijo posamezen del programa,
– stroške poslovanja upravičenca,
– stroške vzdrževanja,
– plačilo najema,
– plačilo zakupa, razen kadar se po zakupu lastnina prenese na zakupnika,
– bančne stroške, stroške garancij in podobne stroške,
– stroške konverzije, stroške in tečajne izgube v zvezi z evro računom SAPARD,
– stroške javne uprave (splošni stroški poslovanja, najemnine za opremo, stroje in prostore, plače zaposlenih na dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora),
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, sodne in odvetniške stroške, stroške za študije o izvedljivosti in ekonomski upravičenosti, stroške nakupa patentov in licenc za pripravo in/ali izvajanje investicije, ki so neposredno povezani z investicijo, za del stroškov, ki presegajo 12% vseh priznanih stroškov investicije,
– odhodke investicij, ki so ustvarile dohodek za uporabnike ali izvajalce pred zaključkom investicije, pa ti odhodki niso bili všteti v priznane stroške.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa.
Sredstev se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev programa, že prejel sredstva ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ali sredstva Evropske skupnosti.
17. člen
Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški investicije.
Delež virov sofinanciranja spreminja minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na predlog direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija).
Upravičenec ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma pričeti z deli pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev.
18. člen
Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev iz programa, če zagotovi, da se investicija ne bo bistveno spreminjala še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo spreminjal dejavnosti, za katero je prejel podporo, razen v primeru višje sile.
Kot bistvene spremembe investicije se štejejo spremembe, ki:
– vplivajo na naravo investicije ali na pogoje uporabe investicije,
– omogočajo gospodarski družbi ali javni instituciji monopolen položaj,
– so posledica spremembe v lastništvu infrastrukturne investicije,
– so posledica odstopanj ali spremembe kraja sofinancirane proizvodne dejavnosti.
O bistvenih spremembah iz prejšnjega odstavka mora ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nemudoma obvestiti komisijo.
19. člen
Če upravičenec ni naročnik, določen v predpisu, ki ureja javna naročila, mora pri investicijah v nakup opreme v višini nad 5.000.000 SIT oziroma v primeru gradbenih del nad 10.000.000 SIT pridobiti vsaj tri ponudbe.
Če je upravičenec naročnik, določen v predpisu, ki ureja javna naročila, mora predložiti dokazilo, da je postopek iz prejšnjega odstavka izvedel v skladu s tem predpisom.
20. člen
Blago, storitve, gradbena dela ter oprema in materiali, ki postanejo sestavni del investicije, morajo biti najmanj v 90% vseh priznanih stroškov za vsako investicijo po poreklu iz držav članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo) ali iz desetih držav kandidatk (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Republika Slovenija).
O poreklu blaga, storitev, gradbenih del, opreme, materiala morata imeti upravičenec ali izvajalec ustrezno dokazilo.
21. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, lahko predlaga Komisiji Evropske skupnosti, da se za priznane stroške določene investicije štejeta tudi plačilo v naravi in nakup rabljene opreme. Komisija o vsakem posameznem primeru odloči v treh mesecih od dneva predložitve utemeljenega predloga.
22. člen
Če je upravičenec pridobil sredstva programa na podlagi neresničnih podatkov iz vloge ali na podlagi neverodostojne dokumentacije oziroma jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa o dodelitvi sredstev iz drugega odstavka 30. člena in pogodbe iz 31. člena te uredbe, jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zahtevanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih sredstev.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz programa SAPARD za dobo petih let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
23. člen
Upravičenec ne sme odtujiti investicije, razen investicij v infrastrukturo na podeželju, pred potekom petih let po zaključku investicije ali investicije uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Upravičenec mora za investicijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti še pet let po prejemu potrdila agencije o zaključku investicije.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR
24. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spremlja, ocenjuje in nadzira izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike. Pri izvajanju ukrepov mora ministrstvo sodelovati z agencijo.
Vlada Republike Slovenije ustanovi odbor za spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov kmetijske strukturne politike (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor).
V nadzorni odbor imenuje vlada predstavnike, in sicer:
– predstavnike ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za finance, za ekonomske odnose in razvoj, za gospodarske dejavnosti, za okolje in prostor, Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,
– predstavnike socialnih partnerjev: Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Sindikata kmečke zveze,
– predstavnike Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj,
– predstavnike Komisije Evropske skupnosti, ki pri delu odbora sodeluje kot opazovalec.
25. člen
Nadzorni odbor:
– proučuje in spremlja učinkovitost in kvaliteto izvajanja programa,
– daje soglasje na vsebino programa ali pripombe glede prilagoditev programa, vključno z materialnimi in finančnimi indikatorji za spremljanje pomoči,
– odobri vsako spremembo programa,
– odobri izbirne kriterije za vsak posamezni ukrep, v roku šestih mesecev po dodelitvi sredstev državi,
– odobri letno poročilo o izvajanju programa in zaključno poročilo, ki se pošljeta komisiji,
– odobri vsak pregled vsebinske spremembe sklepa komisije o dodelitvi sredstev Evropske skupnosti,
– predlaga agenciji ustrezne spremembe, ki naj zagotovijo doseganje postavljenih ciljev.
Nadzorni organ lahko predlaga komisiji prek ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kakršnokoli spremembo ali popravek programa, z namenom učinkovitejšega doseganja ciljev.
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o načinu dela.
Administrativna in strokovna dela za nadzorni odbor opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V. VLOGA IN POSTOPEK
26. člen
Sredstva za podpore investicijam se dodelijo upravičencem na podlagi javnega razpisa, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije objavi agencija.
V objavljenem javnem razpisu, za dodelitev sredstev podpore investicijam za uresničevanje vseh ali posameznih namenov programa se določijo pogoji in postopki za dodelitev sredstev upravičencem ter višina sredstev za investicije.
27. člen
Vloge na javni razpis za dodelitev sredstev vlagajo upravičenci priporočeno po pošti. V javnem razpisu se določi obrazec vloge, ki mora biti v skladu z ukrepom, ki je predmet javnega razpisa. Na ovojnici vloge mora vlagatelj označiti čas oddaje vloge po pošti, ki mora biti enak označbi časa, ki je naveden na potrdilu pošte o priporočeni pošiljki. Agencija mora poslati vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
Vloge na javni razpis se obravnavajo po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog.
Če imata dve ali več vlog na ovojnici enako označbo časa oddaje po pošti, mora agencija zahtevati od vlagateljev potrdilo o oddaji vloge po pošti. Če se tudi na ta način ne da ugotoviti vrstnega reda vlaganja vlog po pošti, se v prisotnosti vlagateljev izvede žrebanje za prvo vlogo, potem pa po vrstnem redu za druge vloge.
28. člen
Pravočasnost in popolnost vloge se ugotovi v skladu s pravili javnega razpisa.
Nepopolna vloga se mora dopolniti v roku 15 dni od dneva vročitve zahteve za dopolnitev. Na ovojnici zahtevane dopolnitve mora biti označen čas oddaje vloge po pošti, ki mora biti enak označbi časa, ki je naveden na potrdilu pošte o priporočeni pošiljki.
Nepravočasne vloge, vloge, ki jih je vložil neupravičen vlagatelj, in vloge, ki niso popolne v skladu z zahtevami javnega razpisa, se s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju.
Če vsebina vloge zahteva posebno strokovno znanje, lahko o vlogi poda mnenje tudi zunanji strokovnjak z ustreznim strokovnim znanjem.
29. člen
Pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev se mora preveriti verodostojnost vloge.
Med izvedbo investicije, v primeru vmesnih izplačil sredstev ter v primeru, da upravičenec nepravočasno izvaja obveznosti, določene v pogodbi iz prvega odstavka 30. člena te uredbe, se še pred izplačilom na zahtevo agencije opravi inšpekcijski nadzor na kraju samem. Zahtevi za inšpekcijski nadzor se priloži dokumentacijo upravičenca, pri katerem se opravlja inšpekcijski nadzor.
Ob koncu izvedbe investicije se na zahtevo agencije opravi inšpekcijski nadzor na kraju samem. Zahtevi za inšpekcijski nadzor se priloži vso dokumentacijo, ki jo je upravičenec posredoval agenciji v času od zadnjega inšpekcijskega pregleda do konca izvedbe investicije.
Zahtevo za inšpekcijski pregled investicije na kraju samem lahko agencija poda še pet let po zaključku investicije. Pregled se opravi na vzorcu 5–10% vseh izplačanih vlog, izbranih na podlagi analize tveganja.
Inšpekcijski pregled investicije na kraju samem se mora opraviti na podlagi prijave o morebitnih nepravilnostih pri vlagatelju ali pri upravičencu.
Vloge za dodelitev sredstev mora agencija hraniti še pet let od dneva, ko je bilo izvršeno končno izplačilo sredstev upravičencu.
30. člen
Dodelitev sredstev upravičencem ni upravna stvar.
Sredstva za investicije se dodeli upravičencu v skladu s sklepom o dodelitvi in višini sredstev, ki ga izda direktor agencije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži ugovor za ponovno preveritev postopka v roku 5 dni od dneva vročitve sklepa. Agencija mora o rešitvi ugovora za ponovno preveritev postopka vlagatelja obvestiti v roku 8 dni po prejemu ugovora.
31. člen
O pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev agencija in upravičenec skleneta pogodbo.
VII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti