Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija, stran 11337.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija
1. člen
V preambuli odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97) se besedilo “26. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)” nadomesti z besedilom “29. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)”.
2. člen
Črtata se 12. in 14. člen odloka.
3. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“V območju iz prvega odstavka tega člena tudi nista dovoljeni reji in krmljenje golobov.”
V dosedanjem drugem odstavku se za besedo “prostorih” pred vejico dodajo besede “ ter rediti in krmiti golobi”.
4. člen
Doda se nov 17.a člen, ki glasi:
Osebe, ki vodijo živali, morajo v primeru onesnaženja javnih površin z živalskimi iztrebki, poskrbeti za njihovo odstranitev.
5. člen
V 18. členu se za prvo alineo doda nova alinea, ki glasi:
“– poskrbeti za varno namestitev predmetov na stanovanjskih in drugih objektih tako, da le-ti ne ogrožajo varnosti ljudi in premoženja”.
Na koncu predzadnje alinee se pred vejico dodajo besede “tako, da nista ogrožena varnost in zdravje ljudi in varnost premoženja”.
6. člen
Doda se nov 18.a člen, ki glasi:
“Vizualne komunikacije je na javne površine dovoljeno postavljati le na podlagi ustreznega upravnega dovoljenja in soglasja KS, na območju katere se komunikacija postavlja.”
7. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Na površine iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– odmetavati ali odlagati odpadke, odpadni gradbeni material in podobno ali jih kako drugače onesnaževati,
– odlagati kosovne odpadke in dotrajana neregistrirana vozila razen v času organiziranega odvoza,
– zlivati ali odvajati odpadne vode in tekoče odpadke,
– odlagati odpadke in predmete, ki povzročajo smrad,
– pisati po zidovih, objektih in ograjah ali jih kako drugače poškodovati,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati posode za odpadke,
– nameščati plakate in letake v nasprotju z določbami odloka o plakatiranju,
– skladiščiti drva, gradbeni material in podobno na javnih površinah več kot 48 ur, na ostalih površinah v ožji okolici stavb pa največ dva meseca.
8. člen
Črta se 22. člen odloka.
9. člen
27. člen se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne očisti javne površine v skladu z določbo 13. člena tega odloka,
– redi domače živali, pse in mačke ter redi in krmi golobe v nasprotju z določili 15. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 17.a člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18.a člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 20. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 25. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 26. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ter fizična oseba – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
10. člen
Črta se 28. člen odloka.
11. člen
Zadnji odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
“Denarno kazen za prekršek po tem členu izreče povzročitelju prekrška takoj na mestu komunalni redar oziroma druga pooblaščena oseba”.
12. člen
V 30. členu se črta številka “22”.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-5/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti