Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4541. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin, stran 11334.

Na podlagi šestega odstavka 25. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom sta določena vsebina in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
2. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del izpita obsega preverjanje znanj o:
– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– organizaciji in pristojnostih državne uprave,
– postopkih pregona.
3. člen
Posebni del izpita obsega preverjanje znanja oziroma poznavanje predpisov s področja izdelkov iz plemenitih kovin, ki se nanašajo na:
– tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki iz plemenitih kovin,
– postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,
– označevanje izdelkov iz plemenitih kovin,
– promet z izdelki iz plemenitih kovin.
III. OPRAVLJANJE IN POTEK STROKOVNEGA IZPITA
4. člen
Inšpektor, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega dela izpita.
5. člen
Izpit se opravlja pred tričlansko komisijo za strokovne izpite inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin. Komisijo imenuje minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin na predlog direktorja Urada RS za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo izobrazbe kot kandidat.
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja urad.
6. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži pisno prijavo pri uradu.
Prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in o imenovanju za inšpektorja ter morebitna dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za delo v državni upravi.
7. člen
Direktor urada določi z odločbo čas in kraj opravljanja izpita. Od dneva vložitve prijave do dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot 60 dni.
Čas izpita mora biti določen tako, da ostane kandidatu od prejema odločbe do dneva opravljanja izpita najmanj 15 dni.
Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj 3 dni pred izpitnim rokom.
8. člen
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel iz neopravičenih razlogov, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.
9. člen
Kandidat najprej opravlja splošni del izpita.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita kandidat pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.
10. člen
Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa ustno.
Uspešno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela posebnega dela izpita.
Pisni del izpita lahko traja največ 3 ure, ustni del izpita pa največ 1 uro.
11. člen
Uspeh kandidata se na izpitu oceni z “opravil“ ali “ni opravil“.
Komisija odloča o uspehu iz prejšnjega odstavka z večino glasov.
Če je splošni del izpita ali pisni ali ustni del posebnega dela izpita ocenjen neuspešno, predsednik komisije določi, da lahko kandidat v roku 30 dni ta del izpita ponovi.
Če je kandidat pri ponovitvi dela izpita neuspešen, se šteje, da izpita ni opravil.
12. člen
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita v roku, ki ga določi komisija vendar šele po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita.
13. člen
O izpitu in vprašanjih, ki so bila postavljena na splošnem in posebnem delu izpita, ter o rezultatih splošnega in posebnega dela izpita se vodi zapisnik.
14. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo izda direktor urada.
IV. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
15. člen
Inšpektor se mora k preizkusu strokovne usposobljenosti prijaviti najpozneje tri mesece pred iztekom štirih let od imenovanja oziroma zadnjega preizkusa strokovne usposobljenosti.
Prijava k preizkusu se vloži pri uradu.
16. člen
Preverjanje strokovne usposobljenosti izvede komisija iz 5. člena tega pravilnika.
Preverjanje se opravi na podlagi pisne naloge z delovnega področja inšpektorja, ki opravlja preizkus. Pisnemu delu sledi ustni zagovor naloge pred komisijo.
Pisno nalogo z zagovorom komisija oceni z “opravil“ ali “ni opravil“.
17. člen
Inšpektorju, ki je uspešno opravil preizkus, komisija izda potrdilo o opravljenem preizkusu.
Potrdilo o opravljenem preizkusu izda direktor urada.
18. člen
Inšpektorju, ki preizkusa ni opravil, mora komisija določiti rok, v katerem lahko preizkus ponovi.
V. EVIDENCA
19. člen
O izpitih oziroma opravljenih preizkusih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja,
– kraj in datum rojstva,
– stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu oziroma preizkusu.
Evidenco o izpitih oziroma opravljenih preizkusih vodi urad.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/00
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti