Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, stran 11316.

Na podlagi 5. člena, v zvezi s četrtim odstavkom 133. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00, 31/00, 48/00, 78/00, 88/00 in 97/00) se v 1. členu:
– v točki A: v postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga: (notranji in zunanji trg)
številka “5,760.000.000“ nadomesti s številko “5,861.000.000“;
– v točki C: v postavki 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje številka “74.000.000“ nadomesti s številko “54.000.000“.
2. člen
V 17. členu se točka VIII spremeni tako, da se:
– na koncu 1. točke za besedama “plemenskih prašičev“ doda besedilo “ter plemenskih ovac in ovnov”;
– v točki 2/C doda peta alinea, ki se glasi:
“– pod zaporedno št. 7: kupec plemenskih živali – Center za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani, Gerbičeva 60, ki kupi živali na območju planine Vremščica za lastne potrebe dejavnosti CSR.”;
– v tabeli točke 2/C/3 se za besedilom “PLEMENSKI OVNI“ doda besedilo “IN PLEMENSKE OVCE”, ter pri istem namenu (PLEMENSKI OVNI) na koncu doda naslednje besedilo:
“7. nakup plemenskih
ovnov in ovac  735       34.000        24.990.000“
Vremščica
3. člen
V 18. členu se na koncu dodata nova VIII. in IX. podtočka, ki se glasita:
“VIII. Izravnava stroškov pri uvozu mlade govedi
1. Namen ukrepa:
– nadomestitev dela stroškov, ki nastanejo pri uvozu mlade govedi za namen nadaljnje reje.
2. Upravičenci: Uvozniki govedi za namen nadaljnje reje.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem uvozu govedi za nadaljnjo rejo;
– vlagatelj mora predložiti tudi dokazilo o dejansko izvršenih zdravstvenih pregledih živali in plačanih računih za ta namen.
4. Višina podpore:
Za vsako uvoženo žival se priznava podpora samo enkrat v višini 5.925 SIT.
Skupna višina sredstev za ta namen je 85.000.000 SIT.
5. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu za obdobje 1. 1. 2000 do 10. 12. 2000 in sicer do 15. decembra 2000.
Zahtevku je treba priložiti:
– fotokopijo carinske deklaracije,
– fotokopijo plačanih računov za karantenske preglede,
– seznam živali, za katere se uveljavlja podpora, z navedbo kategorije živali, države izvora živali, ter enotne življenjske številke posamezne uvožene govedi.
IX. Izravnava stroškov pri vzpostavitvi pospešene označitve govedi, konj in drobnice za potrebe nadzora trga
1. Namen ukrepa:
– nadomestitev dela stroškov, ki so nastali s pospešenim delom na vzpostavitvi označitve živali (govedo, konji in drobnica) za potrebe uveljavljanja subvencij ter za potrebe nadzora na trgu.
2. Upravičenci: Območni kmetijski zavodi, ki so izvajali dodatno označevanje ter vpis teh živali v register.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem pospešenem postopku označitve živali, potrjenih s strani govedorejske službe pri Kmetijskem inštitutu Slovenije;
– vlagatelj mora predložiti tudi dokazilo, iz katerega je razvidno, da so bile navedene označitve izvedene do 30. 6. 2000.
4. Višina podpore:
Za vsako označitev govedi ali konj je višina podpore 150 SIT, za ovce ali koze pa 75 SIT na registrirano žival.
Skupna višina sredstev za ta namen je 16.000.000 SIT.
5. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu za obdobje 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000 in sicer do 15. decembra 2000;
– zahtevku je treba priložiti potrdilo selekcijske službe v govedoreji, konjereji in reji drobnice o upravičenosti izvajalca označitve in vpisa v register živali, do navedene odpore.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-16
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost