Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4461. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94, J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, stran 11253.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94, J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94, J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99 (v nadaljnjem besedilu: vodni viri):
Vodni vir Kraj     Občina      k.o.     Y     X      Q (l/s)*
-------------------------------------------------------------------------------------
Piš-1/94  Pišece    Brežice     Pišece    5.550.940 5.096.200  20
Topla   Topla    Črna na Koroš.  Topla    5.482.271 5.149.144  10
Gnamuš   Sv. Primož  Radlje ob Dravi Brezovec   5.513.920 5.165.220  0,5
Z-2/94   Zaplana   Vrhnika     Zaplana   5.441.310 5.091.654  0,4
J-1/96   Jelša    Litija      Liberga   5.491.274 5.098.202  1,8
KOV-1/98  Konjšica   Litija      Konjšica   5.499.973 5.105.218  2
Pd-1    Podkraj   Žalec      Ponikva   5.510.665 5.131.063  1,4
GLV-1/00  Lancova vas Videm      Lancova vas 5.565.450 5.138.023  15
DEV-1/99  Desenci   Destrnik     Svetinci   5.569.788 5.150.902  11
-------------------------------------------------------------------------------------
*Q = maksimalno dovoljeni odvzem v litrih na sekundo
2. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar lahko izkorišča vodo iz vodnega vira iz prejšnjega člena za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred uporabo in gospodarskim izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je določena, s strani občine, kjer se nahaja vodni vir, za izvajalca gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko koncesija podeli tudi izvajalcu, ki ga je določila občina na območju katere se bo izvajala oskrba prebivalstva s pitno vodo, vodni vir pa se nahaja na območju druge občine.
4. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po zakonu zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ustrezno opremo in zaščito objektov in naprav vodnega vira,
– kontinuirane meritve načrpanih količin na vodnem viru,
– spremljanje kakovosti vode v vodonosniku,
– ukrepe, da ni ogrožena količina in kakovost ter naravna vloga vodnega vira.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegom v prostor.
5. člen
(omejitev koncesije)
Koncesionar mora omejiti oziroma začasno prenehati izvajati koncesijo, če nastanejo posebne izredne razmere ali višja sila, v skladu z načinom in pogoji, ki jih določi koncedent v skladu s predpisi.
6. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija za izkoriščanje vode iz vodnega vira iz 1. člena te uredbe se podeli za dobo 30 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
(območje, na katero se nanaša koncesija)
Koncesije se nanašajo na izkoriščanje vodnih količin iz vodnih virov, določenih s koordinatami iz 1. člena te uredbe.
Koncesionar lahko začne z izkoriščanjem vode, če so za vodne vire iz 1. člena te uredbe določeni varstveni pasovi za zavarovanje zalog vode v skladu s predpisi.
8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek v višini 1% zmnožka celotne količine načrpane vode v preteklem letu in povprečne prodajne cene vode v Republiki Sloveniji po državnih statističnih podatkih v istem letu in se začne obračunavati z dnem začetka izkoriščanja vodnega vira.
Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se razdeli med Republiko Slovenijo in občino, na območju katere se nahaja vodni vir, in sicer v razmerju 20:80 v korist občine.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
10. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– če koncesionar preneha opravljati javno službo oskrbe s pitno vodo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
11. člen
(način podelitve koncesije)
Za koncesionarja za izkoriščanje vodnih virov iz 1. člena te uredbe se brez javnega razpisa določijo izvajalci gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, in sicer:
Izvajalec javne službe                 Vodni vir
Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice                    Piš-1/94
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju                        Topla
Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi                      Gnamuš
Komunalno podjetje Vrhnika                Z-2/94
Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija                 J-1/96; KOV-1/98
Javno komunalno podjetje Žalec               Pd-1
Komunalno podjetje Ptuj            GLV-1/00; DEV-1/99
Koncesionarja določi Ministrstvo za okolje in prostor z upravno odločbo.
Odločba o določitvi koncesionarja se ne sme izdati, če vodni vir in njegova raba nista zajeta v veljavnem prostorskem izvedbenem aktu občine ali druge lokalne skupnosti.
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi za koncesionarja upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s posegom v prostor, in opravljati druge investitorske posle.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz drugega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-04/2000
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost