Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000

Kazalo

4421. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest, stran 11149.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98 in 51/99) se v drugem odstavku 2. člena za besedilom “št. 13/96” doda besedilo “in 41/98”.
2. člen
6. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi po cestninskih cestah, se glede na število osi in višino vozila nad prvo osjo ter glede na največjo dovoljeno maso vozila razvrščajo v štiri cestninske razrede:
– prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
– drugi razred: vozila z dvema ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;
– tretji razred: vozila z dvema ali tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
– četrti razred: vozila z več kot tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vozila iz prvega cestninskega razreda s priklopnim vozilom razvrščajo v drugi cestninski razred, vozila iz drugega cestninskega razreda s priklopnikom pa v tretji cestninski razred.
Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.”.
3. člen
Črta se 9.a člen uredbe.
4. člen
Četrti odstavek 11. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša popust pri nakupu bonov za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred v vrednosti do vključno 50.000 SIT za fizične osebe in 200.000 SIT za pravne osebe 20 odstotkov, nad temi vrednostmi pa 25 odstotkov.”
5. člen
Za 12. členom uredbe se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
(Negotovinsko plačevanje cestnine)
Cestnina, mesečne cestninske karte, abonentski boni in dobroimetje na elektronski tablici se lahko plačajo s kreditnimi karticami, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in katere morajo biti označene na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih.
Za plačila s kreditnimi karticami se ne priznavajo popusti iz 11. in 12. člena te uredbe.”
6. člen
V prvem odstavku 13. člena uredbe se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– vozila, s katerimi se prevozi opravljajo za potrebe Prometnega inšpektorata Republike Slovenije pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva cest in cestnega prometa,”.
V drugem odstavku se besede “šeste in sedme” nadomestijo z besedami “šeste, sedme in osme”, beseda “osme” pa z besedo “devete”.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-02/98-4
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost