Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000

Kazalo

4386. Navodilo o vključevanju sredstev SAPARD v proračun Republike Slovenije, stran 11108.

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vključevanju sredstev SAPARD v proračun Republike Slovenije
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo ureja:
– postopke vključevanja prejemkov programa SAPARD kot oblike predpristopne pomoči EU v proračun Republike Slovenije (v nadaljevanju: proračun);
– postopke vključevanja izdatkov programa SAPARD v proračun;
– način in roke za vračilo nenamensko porabljenih sredstev SAPARD in
– način in roke za poročanje Evropski komisiji.
Za izvajanje programa SAPARD se uporabljajo določila:
– zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo proračunsko financiranje, kolikor to navodilo ne ureja drugače in
– uredbe o akreditacijskih pogojih za delovanje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 78/00).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Nacionalni odredbodajalec za program (NAO) je oseba, ki v imenu Republike Slovenije odgovarja in jamči Evropski komisiji za sredstva SAPARD.
– Ministrstvo za finance – Nacionalni sklad (v nadaljevanju: Nacionalni sklad) je v Republiki Sloveniji odgovoren za finančno upravljanje s sredstvi predpristopne pomoči EU.
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) je neposredni uporabnik državnega proračuna, katerega računovodsko službo vodi Ministrstvo za finance – Sektor za javno računovodstvo (v nadaljevanju: Sektor za javno računovodstvo) in je vključena v enotni računalniško podprti računovodski program (v nadaljevanju: MFERAC).
– Devizni račun SAPARD je devizni račun proračuna za Ministrstvo za finance – Nacionalni sklad pri Banki Slovenije.
– Večletni finančni sporazum je sporazum, ki se podpiše med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo in ureja izvajanje programa SAPARD v večletnem obdobju.
– Letni finančni sporazum je sporazum, ki se podpiše med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo, v katerem je določena višina denarnih sredstev, ki jih zagotavlja Evropska komisija, nameni, za katere lahko Republika Slovenija črpa sredstva in roki za njihovo porabo.
– Proračunska postavka SAPARD (v nadaljevanju: postavka SAPARD) je posebna proračunska postavka, ki je namenjena za prevzemanje, evidentiranje in plačilo obveznosti v breme prejemkov programa SAPARD. Postavka SAPARD je vključena v sprejeti predlog finančnega načrta ARSKTRP. Sredstva za izplačilo se na postavki SAPARD zagotavljajo skladno z določbami tega navodila.
2. NAKAZILO SREDSTEV SAPARD NA DEVIZNI RAČUN SAPARD
3. člen
Nacionalni sklad na podlagi podpisanega večletnega in prvega letnega finančnega sporazuma pošlje pisno vlogo Ministrstvu za finance – Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna (v nadaljevanju: Zakladnica), da odpre devizni račun SAPARD za črpanje sredstev SAPARD. Pri tem navede tudi namen uporabe obresti od upravljanja s sredstvi SAPARD.
4. člen
Nacionalni sklad na podlagi podpisanega letnega finančnega sporazuma pripravi vlogo za prvo nakazilo sredstev SAPARD in jo posreduje Evropski komisiji.
Nacionalni sklad na podlagi kvartalnega poročila, ki ga pripravi ARSKTRP skladno z določbami 35. člena tega navodila, pripravi vlogo za kvartalno nakazilo sredstev SAPARD in jo posreduje Evropski komisiji v roku enega meseca po izteku trimesečnega ali drugega obdobja, ki ga določi Evropska komisija.
5. člen
Nacionalni sklad na podlagi pisnega obvestila Evropske komisije o nakazilu sredstev obvesti Zakladnico o vsakem pričakovanem nakazilu sredstev SAPARD na devizni račun SAPARD in navede predvideno višino nakazila.
6. člen
Zakladnica o prejetem nakazilu sredstev na devizni račun SAPARD obvesti Nacionalni sklad in Sektor za javno računovodstvo takoj, najkasneje pa naslednji dan po prejemu izpiska Banke Slovenije in obvestila o plačilu iz tujine. Ob tem Zakladnica predloži Sektorju za javno računovodstvo originalne izvode navedenih dokumentov, kopije slednjih pa Nacionalnemu skladu.
Nacionalni sklad o prejetem nakazilu sredstev na devizni račun SAPARD obvesti ARSKTRP takoj, najkasneje pa naslednji dan po prejemu dokumentov iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Ob vplačilu sredstev SAPARD na račun proračuna Nacionalni sklad na podlagi pisnega zahtevka Sektorja za javno računovodstvo pripravi razdelilnik prejetih sredstev SAPARD glede na ekonomski namen namenskih prejemkov proračuna.
Ob vplačilu sredstev SAPARD na račun proračuna se obseg pravic porabe na postavki SAPARD ne poveča.
3. PLAČILO OBVEZNOSTI V BREME SREDSTEV SAPARD
8. člen
Skladno z 2., 43., 51., 52. in 54. členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) (v nadaljevanju: ZJF) lahko ARSKTRP prevzema in plačuje obveznosti v breme proračuna tekočega ali prihodnjih let samo za namene ter do višine, kot je določeno s sprejetim proračunom in veljavnim letnim finančnim sporazumom.
9. člen
ARSKTRP na podlagi sklenjene pogodbe za dodelitev sredstev SAPARD z upravičencem in evidentirane predobremenitve proračuna pripravi dokumentacijo za izplačilo iz proračuna za plačilo upravičencu v programu SAPARD (v nadaljevanju: dokumentacija za izplačilo iz sredstev SAPARD), in sicer:
– Odredbo za plačilo – nakazilo (v nadaljevanju: odredba), v kateri je navedeno, kolikšen znesek se plača iz postavke SAPARD in proračunske postavke z oznako lastna udeležba (v nadaljevanju: postavka lastne udeležbe);
– obrazec Seznam posredovane dokumentacije za prenos sredstev SAPARD (Obr. OP-1.1), (v nadaljevanju: obrazec OP-1.1), ki je v prilogi številka 1;
– obrazec Zahtevek za prenos sredstev (Obr. OP-1.2), (v nadaljevanju: zahtevek za prenos sredstev), ki je v prilogi številka 2;
– obrazec Program SAPARD: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna (Obr. OP-1.3), (v nadaljevanju: vloga za povečanje veljavnega proračuna ), ki je v prilogi številka 3, in
– Seznam posredovanih knjigovodskih listin.
ARSKTRP pripravi dokument iz četrte alinee prejšnjega odstavka tudi v primeru, če predlaga odprtje nove postavke SAPARD – konto ali novih kontov v okviru obstoječe postavke SAPARD, in ga posreduje v soglasje Nacionalnemu skladu. Utemeljitev predloga mora biti vsebinsko dovolj podrobno navedena tako, da je mogoče na njeni podlagi presoditi upravičenost odprtja nove postavke SAPARD – konto ali novega konta v okviru obstoječe postavke SAPARD.
10. člen
ARSKTRP predloži računovodski službi ARSKTRP pri Sektorju za javno računovodstvo (v nadaljevanju: Računovodska služba ARSKTRP) v izplačilo originalne listine skupaj z dokumentacijo za izplačilo iz sredstev SAPARD takoj, najkasneje pa devetnajst delovnih dni pred dnem, predvidenim za izplačilo.
11. člen
Ob prejemu dokumentacije za izplačilo iz sredstev SAPARD v elektronski in pisni obliki Ministrstvo za finance – Sprejemno informacijska pisarna (v nadaljevanju: Sprejemno informacijska pisarna) potrdi in zavede prejem dokumentacije na Ministrstvu za finance ter le-to preda Računovodski službi ARSKTRP.
Če Sprejemno informacijska pisarna ugotovi, da kateri izmed obrazcev in izpisov, predviden s tem navodilom, manjka ali da ni pravilno izpolnjen, uradno podpisan in opremljen z žigom ARSKTRP, vrne ARSKTRP vso dokumentacijo za izplačilo iz sredstev SAPARD ter jo o tem tudi pisno in elektronsko obvesti.
12. člen
Računovodska služba ARSKTRP preda Nacionalnemu skladu vso predpisano dokumentacijo takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu dokumentacije za izplačilo iz sredstev SAPARD. Predaja dokumentov se evidentira na obrazcu OP-1.1.
13. člen
Ob prejemu dokumentacije za izplačilo iz sredstev SAPARD Nacionalni sklad potrdi in zavede prejem dokumentacije ter nadaljuje s kontrolo procesa.
Če vhodna kontrola Nacionalnega sklada ugotovi, da kateri izmed obrazcev in izpisov, predviden s tem navodilom, manjka, vrne ARSKTRP vso dokumentacijo za izplačilo iz sredstev SAPARD in o tem pisno obvesti Računovodsko službo ARSKTRP.
14. člen
Nacionalni sklad pregleda dokumentacijo za izplačilo iz sredstev SAPARD z vidika:
– zahtev Evropske komisije po namenskem črpanju sredstev SAPARD in
– predpisov, ki urejajo vključevanje sredstev predpristopne pomoči EU v proračun.
Nacionalni sklad dokumentacijo vrne ARSKTRP in o tem tudi obvesti Računovodsko službo ARSKTRP, če ugotovi, da je:
– zahtevek za prenos sredstev nepopoln ali nepravilen ali
– vloga za povečanje veljavnega proračuna nepopolna ali nepravilna.
Nacionalni sklad na podlagi popolnih in pravilnih dokumentov:
– pripravi obrazec Poraba deviznih sredstev donacij za plačilo izvajalcu v državi (Obr. OP-1.5), (v nadaljevanju: nalog za prenos sredstev), ki je v prilogi številka 4;
– izda pozitivno soglasje k vlogi za povečanje veljavnega proračuna in
– pridobi pisno odobritev nacionalnega odredbodajalca za program (NAO) za prenos sredstev med računi proračuna.
Če Nacionalni sklad ugotovi, da izkazane obveznosti za izplačilo iz sredstev SAPARD presegajo razpoložljiva sredstva na deviznem računu SAPARD, obvesti ARSKTRP, da prenosa sredstev ni mogoče opraviti. ARSKTRP je dolžna zagotoviti manjkajoča sredstva na postavki lastne udeležbe.
15. člen
Skladno z drugim odstavkom 13. člena in 14. členom tega navodila Računovodska služba ARSKTRP zavrnitev odredbe zavede v program MFERAC.
16. člen
Nacionalni sklad preda Računovodski službi ARSKTRP dokumentacijo za izplačilo sredstev iz proračuna, in sicer:
– odredbo;
– nalog za prenos sredstev;
– Seznam dokumentacije, posredovane Računovodski službi ARSKTRP (Obr. OP-1.6), ki je v prilogi številka 5;
– seznam posredovanih knjigovodskih listin in
– originalne listine za izplačilo.
Nacionalni sklad posreduje popolno dokumentacijo Računovodski službi ARSKTRP najkasneje v desetih delovnih dneh po prejemu dokumentacije za izplačilo iz sredstev SAPARD.
Nacionalni sklad obvesti ARSKTRP o predaji dokumentov Računovodski službi ARSKTRP.
Nacionalni sklad preda Ministrstvu za finance – Sektor za pripravo in upravljanje proračuna (v nadaljevanju: Sektor za proračun) vlogo za povečanje veljavnega proračuna. Sektor za proračun na osnovi pozitivnega soglasja Nacionalnega sklada k vlogi za povečanje veljavnega proračuna poveča razpoložljiv obseg pravic porabe na postavki SAPARD.
17. člen
Računovodska služba ARSKTRP preveri dokumentacijo za izplačilo sredstev iz proračuna z vidika predpisov, ki urejajo računovodsko poslovanje (računovodska kontrola).
Računovodska služba ARSKTRP dokumentacijo za izplačilo sredstev iz proračuna vrne ARSKTRP in o tem tudi obvesti Nacionalni sklad, če ugotovi, da:
– je dokumentacija nepopolna;
– dokumentacija ne ustreza namenu postavke – konta, iz katere se predlaga izplačilo ali
– listine niso likvidirane skladno s predpisi.
Ustrezno in popolno dokumentacijo knjiži kot obveznost za izplačilo.
Če Računovodska služba ARSKTRP ugotovi, da izkazane obveznosti presegajo razpoložljiva sredstva na proračunski postavki – konto ali niso v skladu z evidentiranimi predobremenitvami, obveznosti knjiži, ARSKTRP pa obvesti, da plačila ni mogoče opraviti. ARSKTRP je dolžna zagotoviti manjkajoče pravice porabe na proračunski postavki – konto oziroma uskladiti evidenco predobremenitev.
Skladno z drugim odstavkom tega člena Računovodska služba ARSKTRP vrne Nacionalnemu skladu nalog za prenos sredstev. Nacionalni sklad je dolžan likvidirati nerealizirani nalog za prenos sredstev in začasno zamrzniti razpoložljivi obseg pravic porabe postavke SAPARD.
18. člen
Na podlagi ustrezne in popolne dokumentacije pripravi Računovodska služba ARSKTRP Specifikacijo zahtevkov za izplačilo iz proračuna iz 112. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00 in 97/00) (v nadaljevanju: PoPIPRS) in predloži nalog za prenos sredstev Zakladnici.
Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna vsebuje naslednje obvezne podatke:
– številka Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna;
– šifra in naziv neposrednega proračunskega uporabnika;
– predvideni datum nakazila;
– proračunsko leto;
– proračunska postavka – podkonto;
– številka predobremenitve in
– znesek za plačilo v tolarjih.
19. člen
Na podlagi Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna pripravi Računovodska služba ARSKTRP Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna iz 113. člena PoPIPRS za ARSKTRP, ločeno po:
– predvidenih dnevih nakazila sredstev iz proračuna;
– posameznih proračunskih postavkah – podkontih in
– proračunskem letu.
Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna vsebuje naslednje obvezne podatke:
– številka Povzetka zahtevkov za izplačilo iz proračuna;
– šifra in naziv neposrednega proračunskega uporabnika;
– predvideni datum nakazila;
– proračunsko leto;
– proračunska postavka – podkonto;
– znesek predvidenih izplačil in
– podpis odgovorne osebe.
20. člen
Sektor za javno računovodstvo na podlagi vseh Povzetkov zahtevkov za izplačilo iz proračuna vseh neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi Skupni povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna iz 126. člena PoPIPRS, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:
– šifra in naziv neposrednega proračunskega uporabnika;
– postavka – podkonto;
– veljavni proračun;
– poraba do dneva predvidenega izplačila;
– razpoložljiva sredstva in
– znesek porabe na predviden dan.
21. člen
Na podlagi Skupnega povzetka zahtevkov za izplačilo iz proračuna pripravi Sektor za javno računovodstvo predlog izplačil sredstev iz proračuna za likvidnostno komisijo iz 127. člena PoPIPRS po predlagateljih skupin neposrednih proračunskih uporabnikov.
Iz predloga izplačil sredstev iz proračuna so razvidni naslednji podatki:
– šifra neposrednega proračunskega uporabnika in
– znesek porabe na predviden dan po tipih proračunskih postavk.
Kolikor predlog izplačil po predlagatelju skupine neposrednih proračunskih uporabnikov za področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva za določen dan presega na likvidnostni komisiji odobrena sredstva za izplačilo iz proračuna, računovodska služba ARSKTRP odobri realizacijo po pisni odločitvi predlagatelja skupine neposrednih uporabnikov proračuna za področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva o prednostnih izplačilih.
22. člen
Na podlagi odločitve likvidnostne komisije oziroma predlagatelja skupine neposrednih proračunskih uporabnikov računovodska služba ARSKTRP pripravi plačilni nalog (Obr. 40).
Računovodska služba ARSKTRP obvesti Zakladnico o odločitvi iz prejšnjega odstavka.
Sektor za javno računovodstvo na dan zapadlosti plačila izvrši plačilo obveznosti iz proračuna končnemu prejemniku.
Računovodska služba ARSKTRP obvesti ARSKTRP o izvršenem plačilu iz žiro računa proračuna takoj, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po prejemu izpiska Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
23. člen
Zakladnica posreduje Banki Slovenije popoln in pravilen nalog za prenos sredstev takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu obvestila o odločitvi iz prvega odstavka 22. člena. Banka Slovenije izvrši prenos sredstev iz deviznega računa SAPARD na žiro račun proračuna takoj, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po prejemu popolnega in pravilnega naloga za prenos sredstev.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena Banka Slovenije ne izvrši prenosa sredstev pred datumom, določenim na nalogu za prenos sredstev, ki je enak datumu predvidenega plačila iz proračuna.
Zakladnica obvesti Sektor za javno računovodstvo in Nacionalni sklad o zmanjšanju sredstev na deviznem računu SAPARD in povečanju sredstev na žiro računu proračuna takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu izpiska Banke Slovenije.
24. člen
Nacionalni sklad obvesti ARSKTRP o prenosu sredstev iz deviznega računa SAPARD takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu izpiska Banke Slovenije.
4. VRAČILA SREDSTEV SAPARD NA DEVIZNI RAČUN SAPARD
25. člen
ARSKTRP obvesti Nacionalni sklad in svojo računovodsko službo o nastanku terjatve do upravičenca v programu SAPARD takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po izdaji sklepa ARSKTRP za vračilo sredstev/o vračilu sredstev (v nadaljevanju: sklep). Pri tem obvezno navede naslednje podatke:
– datum odkritja nenamenske porabe sredstev;
– datum izdaje sklepa;
– skrajni rok za vračilo sredstev na žiro račun proračuna;
– sklicna številka vračila sredstev na žiro račun proračuna;
– znesek nenamensko porabljenih sredstev;
– evidenčna številka odredbe, na podlagi katere se je neupravičeno izvršilo plačilo obveznosti iz proračuna končnemu prejemniku sredstev SAPARD;
– datum plačila neupravičenega zneska;
– znesek, ki je neupravičeno bremenil postavko SAPARD;
– EURO protivrednost zneska, ki je neupravičeno bremenil postavko SAPARD;
– znesek, ki je neupravičeno bremenil postavko lastne udeležbe;
– EURO protivrednost zneska, ki je neupravičeno bremenil postavko lastne udeležbe in
– višina tečaja, uporabljenega za preračun EURO protivrednosti posameznega zneska.
26. člen
Sektor za javno računovodstvo obvesti ARSKTRP o vračilu sredstev na žiro račun proračuna takoj, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po prejemu izpiska Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Sektor za javno računovodstvo ne obvešča ARSKTRP o tistih nakazilih na žiro račun proračuna, ki niso oziroma so pomanjkljivo opremljena s sklicno številko.
27. člen
ARSKTRP obvesti Nacionalni sklad o načrtovanem vračilu sredstev na devizni račun SAPARD takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu obvestila iz 26. člena tega navodila. Pri tem obvezno navede znesek, nominiran v EUR, ki se vrača na devizni račun SAPARD, in datum načrtovanega vračila.
Nacionalni sklad obvesti Zakladnico o pričakovanem vračilu sredstev na devizni račun SAPARD takoj, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena.
Zakladnica obvesti ARSKTRP o načinu vračila sredstev na devizni račun SAPARD takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega člena. Pri tem obvezno navede ali so za vračilo sredstev že zagotovljena devizna sredstva (v nadaljevanju: prenos deviznih sredstev) ali pa je potrebno devizna sredstva kupiti (v nadaljevanju: nakup deviznih sredstev).
28. člen
Skladno z določili 55. člena ZJF ARSKTRP pripravi naslednjo dokumentacijo za vračilo sredstev na devizni račun SAPARD:
– sklep in
– odredbo.
Iz odredbe mora biti razvidno naslednje:
– upravičenec: Nacionalni sklad;
– račun, naziv in naslov banke: devizni račun SAPARD;
– znesek odredbe: znesek v EURO;
– vrsta tečajne liste in tečaja: v primeru nakupa deviznih sredstev se uporabi prodajni tečaj Banke Slovenije, v primeru prenosa deviznih sredstev se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije;
– vrsta odhodka: ali nakup deviznih sredstev ali prenos deviznih sredstev in
– datum zapadlosti po odredbodajalcu: predviden datum za vračilo sredstev na devizni račun SAPARD.
29. člen
Skladno z določili 11. člena tega navodila ARSKTRP posreduje dokumentacijo za vračilo sredstev na devizni račun SAPARD svoji računovodski službi takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz tretjega odstavka 27. člena tega navodila.
30. člen
Skladno z določili 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena tega navodila Sektor za javno računovodstvo izvrši vračilo sredstev na devizni račun SAPARD.
Ne glede na določila 22. člena tega navodila Računovodska služba ARSKTRP v primeru prenosa deviznih sredstev ne pripravi plačilnega naloga (Obr. 40), temveč o odobrenem prenosu le obvesti Zakladnico. Na podlagi obvestila Zakladnica pripravi nalog za prenos deviznih sredstev na devizni račun SAPARD in ga posreduje Banki Slovenije ter o tem obvesti Sektor za javno računovodstvo.
V primeru nakupa deviznih sredstev ravna Računovodska služba ARSKTRP v skladu z 22. členom tega navodila. Zakladnica na podlagi obvestila Računovodske službe ARSKTRP pripravi nalog Banki Slovenije, na podlagi katerega naj nakupljena sredstva usmeri na devizni račun SAPARD.
31. člen
Ob prejetem vračilu sredstev na devizni račun SAPARD Zakladnica na podlagi prejetega izpiska Banke Slovenije obvesti:
– Nacionalni sklad, ki nato obvesti ARSKTRP o prejetem vračilu sredstev na devizni račun SAPARD in
– Sektor za javno računovodstvo o prenosu sredstev med računi proračuna.
32. člen
Sektor za javno računovodstvo na podlagi obvestila iz 25. člena tega navodila sredstva, vrnjena na račun proračuna, vrne na isto proračunsko postavko – konto kot zmanjšanje izdatka.
Sektor za proračun na podlagi obvestila iz 25. člena sredstva, vrnjena na račun proračuna, vrne na proračunsko postavko SAPARD kot zmanjšanje pravice porabe.
5. POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI
33. člen
Pregled stanja predobremenitev in izvršenih plačil iz proračuna Računovodska služba ARSKTRP posreduje ARSKTRP dvakrat mesečno, in sicer do 25. v mesecu za prvo polovico tekočega meseca in do 10. v mesecu za drugo polovico preteklega meseca.
34. člen
Da bi bili kvartalni in letni izkazi iz 35. in 36. člena tega navodila popolni in pravilni ter pravočasno predloženi, ARSKTRP mesečno poroča Nacionalnemu skladu o prevzetih obveznostih in izvršenih plačilih, ločeno po virih financiranja programa SAPARD ter o evidenci stanja na deviznem računu SAPARD, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.
35. člen
ARSKTRP pripravi kvartalno poročilo skladno z določili večletnega finančnega sporazuma in drugimi pisnimi navodili Nacionalnega sklada.
Kvartalno poročilo sestavlja:
– kvartalni obračun, katerega obliko in obvezno vsebino predpisuje Evropska komisija in
– poročilo o nepravilnostih, katerega vsebino predpisuje Evropska komisija primerno obliko pa predpiše Nacionalni sklad.
Nacionalni sklad potrdi in predloži Evropski komisiji kvartalni obračun najkasneje en mesec po zaključku trimesečnega obdobja, poročilo o nepravilnostih pa najkasneje dva meseca po zaključku trimesečnega obdobja.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ARSKTRP predloži popolno kvartalno poročilo Nacionalnemu skladu takoj, najkasneje pa petnajst dni po zaključku tromesečja. ARSKTRP predloži dokumente skupaj s Seznamom posredovane dokumentacije za kvartalno nakazilo sredstev SAPARD (Obr. PP-1.1), ki je v prilogi številka 6.
Če Nacionalni sklad ob pregledu odkrije pomanjkljivosti in nepravilnosti kvartalnega poročila, dokumente vrne ARSKTRP. ARSKTRP je dolžna nemudoma odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti kvartalnega poročila ter popravljeno poročilo nemudoma posredovati Nacionalnemu skladu.
36. člen
ARSKTRP pripravi letni obračun skladno z določili večletnega finančnega sporazuma in drugimi pisnimi navodili Nacionalnega sklada.
ARSKTRP je dolžna pridobiti:
– pisno mnenje certifikacijskega organa k letnemu obračunu in
– revizijsko poročilo o akreditiranosti ARSKTRP za izvajanje programa SAPARD (v nadaljevanju: revizijsko poročilo).
Nacionalni sklad potrdi in predloži Evropski komisiji revidiran letni obračun skupaj z revizijskim poročilom najkasneje do 30. aprila v letu za preteklo leto.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ARSKTRP predloži revidiran letni obračun in revizijsko poročilo Nacionalnemu skladu do 1. marca v letu za preteklo leto.
Če Nacionalni sklad ob pregledu odkrije pomanjkljivosti in nepravilnosti revidiranega letnega obračuna, dokumente vrne ARSKTRP. ARSKTRP je dolžna nemudoma odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti revidiranega letnega obračuna ter popravljeno poročilo ponovno posredovati Nacionalnemu skladu.
Če Nacionalni sklad oceni, da priporočila, vključena v revizijsko poročilo, vplivajo na akreditiranost ARSKTRP za izvajanje programa SAPARD, določi rok, v katerem je ARSKTRP dolžna odpraviti odkrite pomanjkljivosti in nepravilnosti. Nacionalni sklad lahko omeji akreditiranost ARSKTRP, če le-ta v določenem roku ne odpravi odkritih pomanjkljivosti in nepravilnosti, in o tem obvesti Evropsko komisijo.
37. člen
V primeru, če ARSKTRP ne spoštuje rokov po tem navodilu, Nacionalni sklad ne odgovarja za pravnomaterialne posledice zaradi nepravočasno oddanih poročil.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
Priloge tega navodila, označene s številkami 1 do 6, so sestavni del tega navodila.
39. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se naslednji dan po tem, ko Evropska komisija potrdi akreditiranost ARSKTRP za izvajanje programa SAPARD.
Št. 422-32/2000
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance