Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000

Kazalo

4342. Uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin, stran 10928.

Na podlagi 105. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin
1. člen
S to uredbo, kot koncesijskim aktom Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), po predhodno pridobljenem mnenju lokalne skupnosti, podeli rudarsko pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin pravnim ali fizičnim osebam, ki imajo ob uveljavitvi zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), veljavno pravnomočno dovoljenje za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin, pod pogoji in na način, ki so določeni v dovoljenju.
2. člen
Vlada podeli rudarsko pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin vsem pravnim ali fizičnim osebam iz prejšnjega člena te uredbe, ki so pravočasno vložile popolno vlogo za pridobitev rudarske pravice.
Pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev rudarske pravice po tej uredbi, so navedene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena morajo skleniti z vlado koncesijsko pogodbo v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe, v nasprotnem primeru jim pravica za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin preneha.
S koncesijsko pogodbo se opredelijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem v obsegu in pod pogoji, ki so določeni v dovoljenju, s katerim je bila pravica pridobljena in s to uredbo, s tem, da se imetniku rudarske pravice določi čas, v katerem mora svoje delovanje prilagoditi določbam zakona o rudarstvu.
4. člen
Vse pravne ali fizične osebe, ki pridobijo rudarsko pravico po tej uredbi, so zavezane za plačevanje po uredbi o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) oziroma po uredbi o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00) po šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-16/2000-1
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
PRILOGA:

         SEZNAM PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
        po drugem odstavku 2. člena uredbe
         RAZISKOVANJE MINERALNIH SUROVIN


1. NAFTA LENDAVA - SEKTOR RPNP, Rudarska cesta 1, 9220 Lendava,
matična številka 1328255, davčna številka 58862285, raziskovanje
nafte, plina in geotermičnega energetskega vira na območju Murske
depresije; velikost raziskovalnega prostora 2.503 km2,
raziskovalni prostor obsega območje 48 občin: Beltinci, Benedikt,
Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava,
Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hajdina, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lenart, Lendava, Ljutomer, Majšperk, Markovci, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Puconci, Radenci,
Razkrižje, Rogašovci, Starše, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov.
goricah, Sv. Jurij, Šalovci, Tišina, Trnovska vas, Turnišče,
Velika Polana, Veržej, Videm, Zavrč in Žetale; na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310-04/87-4 z dne 25. 3. 1987, ki ga
je izdal Republiški komite za energetiko, Ljubljana, ter
veljavnega dovoljenja, št. 317-14/E-JV z dne 16. 12. 1997, ki ga
je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

2. PRIMORJE D.D., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, matična
številka 5075840, davčna številka 95666222, raziskovanje apnenca
v kamnolomu Laže, k.o. Laže, Občina Divača, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 311-1/92-395-2 z dne 5. 11. 1992, ki ga je izdala
Občina Sežana;

3. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, raziskovanje naravnega kamna-repenskega
apnenca v kamnolomu Lesično, k.o. Voglje, Občina Sežana, na
podlagi zapisnika priglasitve del, št. 310-2/88-407-2 z dne 31.
8. 1988, ki ga je izdala Občina Sežana;

4. GORIŠKE OPEKARNE D.D., Merljaki 7, 5292 Renče, matična
številka 5095085, davčna številka 72192437, raziskovanje
opekarske gline in fliša na območju ležišča Okroglica, k.o.
Vogrsko, Mestna občina Nova Gorica, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 312-5/97-7 z dne 30. 4. 1997, ki ga je izdala UE
Nova Gorica;

5. GORIŠKE OPEKARNE D.D., Merljaki 7, 5292 Renče, matična
številka 5095085, davčna številka 72192437, raziskovanje fliša v
raziskovalnem prostoru biljenski griči, Tomaški in Dolgi hrib,
k.o. Renče in k.o. Bukovica, Mestna občina Nova Gorica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-8/84-3 z dne 25. 1. 1985,
ki ga je izdala Občina Nova Gorica;

6. GIDGRAD D.D., Družba za gradbeništvo, instalacije, inženiring
in druge poslovne storitve, Partizanska 93, 9220 Lendava, matična
številka 5254973, davčna številka 57624852, raziskovanje proda in
peska v gramoznici Benica pri Petišovcih, k.o. Petišovci, Občina
Lendava, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-539/95 in 311-
0001/95 z dne 14. 3. 1995, ki ga je izdala UE Lendava;

7. SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE-TEHNIKA OBNOVA D.D.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, matična številka 5198046, davčna
številka 86794981, raziskovanje proda v gramoznici Rače, k.o.
Rače, Občina Rače, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
31125/009/94-0800/12 z dne 12. 7. 1994, ki ga je izdala Občina
Maribor;

8. OPEKARNA RUDNIK BREŽICE D.D., Šentlenart 71, 8250 Brežice,
matična številka 5232295, davčna številka 78627397, raziskovanje
kremenovega peska in keramične ter proti ognju odporne gline v
raziskovalnem prostoru Globoko, Občina Brežice, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310/A-6/67-IX/RO z dne 2. 10. 1972, ki
ga je izdal Republiški sekretariat za gospodarstvo, Ljubljana;

9. RUDA D.O.O., Dragonja 42a, 6333 Sečovlje, matična številka
5288690, davčna številka 48325597, raziskovanje flišnega
peščenjaka v k.o. Koštabona in k.o. Boršt, Občina Koper, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-407/91 z dne 23. 7. 1991,
ki ga je izdala Občina Koper, ter veljavnega dovoljenja, št. 351-
569/94 z dne 29. 11. 1994, ki ga je izdala Občina Koper;

10. MARMOR HOTAVLJE D.D., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, matična
številka 5034531, davčna številka 14082942, raziskovanje
andezitnega tufa v dolini Peračice, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 310-04/88-27 z dne 30. 6. 1989, ki ga je izdal
Republiški komite za energetiko, ter veljavnega dovoljenja, št.
313-25/97/E-JV z dne 19. 1. 1998, ki ga je izdalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

11. TAVČAR JANKO S.P., Kamnoseštvo, Povir 54b, 6210 Sežana,
matična številka 5205220, davčna številka 43104177, raziskovanje
naravnega kamna v opuščenem kamnolomu Bezovščina, k.o. Bazovica,
Občina Sežana, na podlagi pogodbe o dovolitvi izvajanja raziskav,
z dne 20. 10. 1999, sklenjene med Občino Sežana, Agrarno
skupnostjo Bazovica in Jankom Tavčarjem s.p.;


         SEZNAM PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
        po drugem odstavku 2. člena uredbe
         IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN

1. S.P.G. PAČNIK S.P., Miroslav Pačnik, Libeliče 13, 2372
Libeliče, matična številka 5597179, davčna številka 86102753,
izkoriščanje gramoza v gramoznici Gorče pri Libeličah, k.o.
Libeliče, Občina Dravograd, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
354-3/95-3/3 z dne 10. 5. 1996, ki ga je izdala UE Dravograd;

2. MARMOR HOTAVLJE D.D., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, matična
številka 5034531, davčna številka 14082942, izkoriščanje lehnjaka
v kamnolomu Zgornje Jezersko, k.o. Zgornje Jezersko, Občina
Jezersko, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-04/87-21 z
dne 25. 12. 1987, ki ga je izdal Republiški komite za energetiko,
Ljubljana;

3. MARMOR HOTAVLJE D.D., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, matična
številka 5034531, davčna številka 14082942, izkoriščanje marmorja
v kamnolomu Hotavlje v Občini Gorenja vas - Poljane,
eksploatacijsko polje, Občina Gorenja vas - Poljane, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 09-63/2-60 z dne 3. 9. 1960, ki ga je
izdal Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski
organ, Ljubljana;

4. OPTE PTUJ D.O.O., Proizvodno, trgovsko in svetovalno podjetje,
Žabjak 1, 2250 Ptuj, matična številka 5034570, davčna številka
93692137, izkoriščanje opekarske gline v glinokopu Janežovci,
k.o. Janežovci, Občina Destrnik, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-333/97-4-PF z dne 5. 3. 1999, ki ga je izdala
UE Ptuj;

5. GP GRADIŠČE D.D. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica,
matična številka 5066271, davčna številka 29008891, izkoriščanje
peska v peskokopu Zalše, k.o. Dolenja vas, Občina Cerknica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-164/79-3/1 z dne 25. 3.
1993, ki ga je izdala Občina Cerknica;

6. NOGRAD D.O.O., Gradbeno podjetje, Hotiza 142/a, 9220 Lendava,
matična številka 5366984, davčna številka 89771800, izkoriščanje
gramoza in peska v gramoznici v Dobrovniku, k.o. Dobrovnik,
Občina Dobrovnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 301-
15/94-3/BH z dne 16. 10. 1998, ki ga je izdala UE Lendava;

7. MINERAL D.D., Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5033128, davčna številka 13493558, izkoriščanje dolomita
pri rudniku barita Pleše, k.o. Mali vrh in k.o. Lanišče, Občina
Grosuplje in Občina Škofljica, na podlagi veljavnega dovoljenja,
št. 04/3-POA-17/1 z dne 8. 5. 1961, ki ga je izdal Občinski
ljudski odbor, Grosuplje;

8. SGP POMGRAD D.D., Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota,
matična številka 5459001, davčna številka 48027944, izkoriščanje
gramoza v gramoznici v Murski Soboti (ob Bakovski cesti), k.o.
Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-152/79-4 z dne 7. 8. 1980, ki ga je izdala
Skupščina Občine Murska Sobota;

9. PESKOKOP IN AVTOPREVOZNIŠTVO BOGOMIL RASPET S.P., Pot na
Zavrte 24, 5282 Cerkno, matična številka 5069151, davčna številka
97270415, izkoriščanje dolomitnega peska v peskokopu Laharna,
k.o. Bukovo, Občina Cerkno, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
312-3/92 z dne 24. 6. 1993, ki ga je izdala Občina Idrija;

10. CESTNO PODJETJE KOPER D.D., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
matična številka 5069041, davčna številka 63624443, izkoriščanje
apnenca v kamnolomu pri naselju Razdrto, k.o. Laže in k.o.
Razdrto, Občina Postojna in Občina Divača, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-114/77 z dne 11. 4. 1980, ki ga je izdala
Skupščina Občine Postojna;

11. TONALIT SKRBINJEK JANEZ S.P., Žolgarjeva 20, 2310 Slovenska
Bistrica, matična številka 5067571, davčna številka 79912150,
izkoriščanje gradbenega kamna v kamnolomu v območju Cezlakov,
k.o. Kot, Občina Slovenska Bistrica, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 3/4-351-528/89 z dne 3. 7. 1990, ki ga je izdala
Občina Slovenska Bistrica;

12. GORENJE NOTRANJA OPREMA D.D., Partizanska 12, 3320 Velenje,
matična številka 5259053, davčna številka 95681990, izkoriščanje
keramične gline v eksploatacijskem polju Hom, k.o. Radmirje,
občina Ljubno, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310/B-20/74-
VI/ŽO z dne 14. 8. 1974, ki ga je izdal Republiški sekretariat za
gospodarstvo, Ljubljana;

13. SGP TEHNIK D.D., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, matična
številka 5075513, davčna številka 94389276, izkoriščanje gramoza
v gramoznici Reteče, k.o. Reteče, Občina Škofja Loka, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 312-1/92/JM z dne 10. 9. 1998, ki ga
je izdala UE Škofja Loka;

14. SGP TEHNIK D.D., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, matična
številka 5075513, davčna številka 94389276, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Visoko, k.o. Visoko in k.o. Kovski vrh, Občina Škofja
Loka, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-1/93/JM z dne 30.
10. 1995, ki ga je izdala UE Škofja Loka;

15. BATIČ IVAN, Na vasi 15, 3282 Mislinja, matična številka
1009559, davčna številka 33805687, izkoriščanje peska v peskokopu
Batič v Doliču, k.o. Gornji Dolič, Občina Mislinja, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 312-2/93-6/3 z dne 27. 8. 1996, ki ga
je izdala UE Slovenj Gradec;

16. GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE D.D., Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje, matična številka 5074908, davčna številka 41713796,
izkoriščanje apnenca v kamnolomu Podgora, k.o. Rečica ob Paki in
k.o. Dobrič, Občina Šmartno ob Paki, na podlagi veljavnih
dovoljenj, št. 311-003/93-03 z dne 15. 9. 1993 in št. 311-005/94-
03 z dne 2. 2. 1994, ki ju je izdala Občina Velenje;

17. ECOENERGETIKA D.O.O., Družba za varstvo okolja, storitve,
rudarstvo in gradbeništvo, Loperšice 21, 2270 Ormož, matična
številka 5398371, davčna številka 13214110, izkoriščanje gramoza
in peska v gramoznici Jurkovec, k.o. Frankovci, Občina Ormož, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 31100-0001/99-AM z dne 23. 8.
1999, ki ga je izdala UE Ormož;

18. PREMOGOVNIK VELENJE D.D., Javno podjetje za pridobivanje
lignita, Partizanska 78, 3320 Velenje, matična številka 5040361,
davčna številka 92231217, izkoriščanje lignita v zmanjšanem
eksploatacijskem polju Premogovnika Velenje na zahodni meji,
tako, da so nove koordinate eksploatacijskega polja naslednje: 4a
- 5a - 5b - 5c - 6 - 8 - 14a - 15a - 16a - 17a - 17b - 19b - 20b
- 21a - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 34a - 34b - 34c - 34d - 4a;
Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 313-8/99/E-JV, z dne 7. 9. 1999, ki ga je izdalo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

19. SGP POSAVJE SEVNICA D.D., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
matična številka 5064627, davčna številka 11023520, izkoriščanje
dolomitnega kamna in peska v kamnolomu Log III, k.o. Log, Občina
Sevnica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-14/91-3 z dne
31. 5. 1996, ki ga je izdala UE Sevnica;

20. VEGRAD D.D., Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9a,
3320 Velenje, matična številka 5075530, davčna številka 59866870,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Selo pri Velenju, k.o. Paka,
Mestna občina Velenje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 023-
30/77-3 z dne 31. 8. 1977, ki ga je izdala Skupščina občine
Velenje;

21. TAVČAR JANKO S.P., Kamnoseštvo, Povir 54b, 6210 Sežana,
matična številka 5205220, davčna številka 43104177, izkoriščanje
okrasnega kamna v kamnolomu Debela Griža pri Povirju, k.o. Povir,
Občina Sežana, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351 02-
208/91-7-2 z dne 8. 7. 1994, ki ga je izdala Občina Sežana;

22. KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE, Tržišče 23, 8295 Tržišče, matična
številka 5029643, davčna številka 73437280, izkoriščanje kamna in
peska v kamnolomu v Tržišču, k.o. Tržišče, Občina Sevnica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-216/87-3 z dne 1. 4. 1992,
ki ga je izdala Skupščina Občine Sevnica;

23. PRUHAR D.O.O., Josipdol 46, 2364 Ribnica na Pohorju, matična
številka 5641420, davčna številka 39748375, izkoriščanje tonalita
v kamnolomu št. 5 v Josipdolu, k.o. Hudi kot, Občina Ribnica na
Pohorju, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-05/85-138 z
dne 26. 3. 1986, ki ga je izdal Republiški komite za energetiko,
Ljubljana;

24. JURŠINIČ ZDRAVKO S.P., Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica pri
Črnomlju, matična številka 5167721, davčna številka 49167499,
izkoriščanje dolomita Hrast pri Vinici, k.o. Hrast pri Vinici,
Občina Črnomelj, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-2/96 z
dne 23. 4. 1999, ki ga je izdala UE Črnomelj;

25. AGRAD EXPORT-IMPORT D.O.O., Podjetje za trgovino,
gradbeništvo in gostinstvo, Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko,
matična številka 5734240, davčna številka 30822254, izkoriščanje
tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko, k.o. Bizeljsko, Občina
Brežice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-8/98-143 z dne
3. 9. 1998, ki ga je izdala UE Brežice;

26. GRADBENO PODJETJE GRADIS KOPER D.D., Obrtniška ulica 15, 6000
Koper, matična številka 5074970, davčna številka 68922698,
izkoriščanje apnenca v kamnolomu Črni Kal, k.o. Socerb, Mestna
občina Koper, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-314/76 z
dne 28. 6. 1977, ki ga je izdala Skupščina Občine Koper;

27. PRIMORJE D.D., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, matična
številka 5075840, davčna številka 95666222, izkoriščanje apnenca
v kamnolomu Laže, k.o. Laže, Občina Divača, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351 02-99/97-585-2/fm, z dne 13. 1. 1999, ki ga
je izdala UE Sežana;

28. GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK D.D., Ulica 15. maja
16, 6000 Koper, matična številka 5076064, davčna številka
50519280, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Griža pri Rižani, k.o.
Kubed, Mestna občina Koper, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
310-1/79 z dne 28. 1. 1980, ki ga je izdala Skupščina Občine
Koper;

29. OPEKARNA RUDNIK BREŽICE D.D., Šentlenart 71, 8250 Brežice,
matična številka 5232295, davčna številka 78627397, izkoriščanje
kremenovega peska v eksploatacijskem polju Bizeljsko, k.o.
Brezovica, Občina Brežice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
310/B-19/74-VI/ŽO z dne 27. 5. 1974, ki ga je izdal Republiški
sekretariat za gospodarstvo, Ljubljana, ter veljavnega
dovoljenja, št. 311-01/022-93 z dne 19. 7. 1993, ki ga je izdalo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

30. OPEKARNA RUDNIK BREŽICE D.D., Šentlenart 71, 8250 Brežice,
matična številka 5232295, davčna številka 78627397, izkoriščanje
premoga, kremena in gline v eksploatacijskem področju premokopa
in glinokopa Globoko, Občina Brežice, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 09-3/285-60 z dne 9. 6. 1960, ki ga je izdal
Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski
organ, Ljubljana;

31. BERGLEZ ANTON S.P., Avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija,
pridobivanje peska in gramoza, Goričica 14a, 3230 Šentjur,
matična številka 5392916, davčna številka 49770195, izvajanje del
v opuščenem kamnolomu Pletovarje zaradi sanacije in rekultivacije
degradiranega prostora, k.o. Tolsti vrh, Občina Slovenske
Konjice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-230/94-8/4 z
dne 19. 12. 1994, ki ga je izdala Občina Slovenske Konjice;

32. GMP PESKOKOP MUJAKIĆ HASAN S.P., Semič 44/c, 8333 Semič,
matična številka 5521404, davčna številka 5792190, izkoriščanje
dolomitnega peska v peskokopu Topli vrh, k.o. Črmošnjice, Občina
Semič, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-130/80 z dne 13.
12. 1995, ki ga je izdala UE Črnomelj;

33. TERMIT D.D., Ljubljanska cesta 18, 1230 Domžale, matična
številka 5033896, davčna številka 72377984, izkoriščane
kremenovega peska in gline v eksploatacijskem polju Moravče, k.o.
Moravče, k.o. Zg. Koseze, k.o. Sv. Mohor in Fortunat, Občina
Moravče, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 09-31/4-61 z dne
17. 3. 1961, ki ga je izdal Sekretariat Izvršnega sveta za
industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana;

34. SGP KRAŠKI ZIDAR D.D., Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana,
matična številka 5075475, davčna številka 38583372, izkoriščanje
apnenca v kamnolomu Mali Medvejk, k.o. Sežana, Občina Sežana, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-47/77-3 z dne 6. 8. 1980,
ki ga je izdala Skupščina občine Sežana, ter veljavnega
dovoljenja, št. 351 02-149/90-251-2/ŠA z dne 13. 10. 1998, ki ga
je izdala UE Sežana;

35. GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj,
matična številka 5387221, davčna številka 34828133, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Pleterje, k.o. Pleterje, Občina Kidričevo,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-277/80-4-BJ z dne 31.
12. 1986, ki ga je izdala Občina Ptuj, ter sklepa, št. 351-
277/80-4-PF z dne 28. 1. 1987, ki ga je izdala Občina Ptuj;

36. AMBROŽIČ JANEZ S.P., Avtoprevozništvo in pridobivanje peska
in gramoza, Bereča vas 35, 8331 Suhor, matična številka 5095737,
davčna številka 82573824, izkoriščanje dolomita v peskokopu pri
Bereči vasi, k.o. Bušinja vas, Občina Metlika, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-70/91 z dne 29. 5. 1992, ki ga je
izdala Občina Metlika;

37. CESTNO PODJETJE KRANJ D.D., Družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, matična številka 5143802,
davčna številka 10466762, izkoriščanje dolomita in keratofirja v
kamnolomu Kamna Gorica, k.o. Kamna Gorica, Občina Radovljica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-50/82-7 z dne 19. 3. 1982,
ki ga je izdala Skupščina Občine Radovljica;

38. CESTNO PODJETJE KRANJ D.D., Družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, matična številka 5143802,
davčna številka 10466762, izkoriščanje proda v gramoznici
Bistrica pri Naklem, k.o. Naklo, Občina Naklo, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-2243/1985-04 z dne 4. 10. 1985, ki
ga je izdala Občina Kranj, ter veljavnega dovoljenja, št. 355-
1/90-04 z dne 12. 6. 1990, ki ga je izdala Občina Kranj;

39. BERČON ANTON S.P., Kamnolom Draga, Kidričeva 3, 1270 Litija,
matična številka 1272101, davčna številka 39343987, izkoriščanje
gramoza v peskokopu Draga pri Cerovici, k.o. Liberga, Občina
Litija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 353-30/90 z dne 19.
4. 1991, ki ga je izdala Občina Litija, ter dopolnilnega
veljavnega dovoljenja, št. 315-2/96 z dne 25. 3. 1996, ki ga je
izdala UE Litija;

40. PESKOKOP PODSMREKA D.O.O., Malo Hudo 4a, 1295 Ivančna Gorica,
matična številka 5534364, davčna številka 15425266, izkoriščanje
peska v peskokopu Podsmreka, k.o. Draga, Občina Ivančna Gorica,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-1/79 z dne 11. 5. 1979,
ki ga je izdala Skupščina Občine Grosuplje;

41. GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA D.D., Vojkova 9, 6230 Postojna,
matična številka 5146623, davčna številka 39947343, izkoriščanje
peska v peskokopu Babno polje, k.o. Babno polje, Občina Loška
dolina, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-341/97-3/1 z
dne 27. 11. 1997, ki ga je izdala UE Cerknica;

42. GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA D.D., Vojkova 9, 6230 Postojna,
matična številka 5146623, davčna številka 39947343, izkoriščanje
peska v peskokopu Klanci, k.o. Gorenje Jezero, Občina Cerknica,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-1/78-3/0 z dne 22. 5.
1980, ki ga je izdala Skupščina Občine Cerknica;

43. NAFTA LENDAVA - SEKTOR RPNP, Rudarska cesta 1, 9220 Lendava,
matična številka 1328255, davčna številka 58862285, izkoriščanje
nafte in zemeljskega plina na območju Murske depresije, velikost
prostora 97 m2, Občina Lendava, na podlegi veljavnega dovoljenja,
št. 09-3/42-1960 z dne 18. 5. 1960. ki ga je izdal Sekretariat
Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana;

44. SAVA, INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA D.O.O., Velika vas 62a,
8273 Leskovec pri Krškem, matična številka 5249694, davčna
številka 60835583, izkoriščanje gramoza v gramoznici Stari grad,
k.o. Pesje, Občina Krško, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
5-351-229/88 z dne 19. 6. 1995, ki ga je izdala UE Krško;

45. SGP GRADITELJ D.D., Splošno gradbeno podjetje, Maistrova
ulica 7, 1240 Kamnik, matična številka 5078202, davčna številka
96666994, izkoriščanje gramoza v gramoznici Godič, k.o. Godič,
Občina Kamnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-1/97-
4/27 z dne 18. 9. 1997, ki ga je izdala UE Kamnik;

46. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Lipica I, k.o. Bazovica in k.o. Lokev, Občina Sežana,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 09-3/292-60 z dne 26. 8.
1960, ki ga je izdal Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in
obrt, Rudarski organ, Ljubljana ter veljavnega dovoljenja, št.
313-19/99/E-JV z dne 5. 10. 1999, ki ga je izdalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

47. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Lipica II, k.o. Bazovica, Občina Sežana, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310-04/87-19 z dne 23. 11. 1987, ki ga
je izdal Republiški komite za energetiko, Ljubljana;

48. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje okrasnega kamna-repenskega
apnenca v kamnolomu Doline, k.o. Sežana in k.o. Voglje, Občina
Sežana, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-1/91-126 z dne
16. 5. 1991, ki ga je izdal Republiški sekretariat za energetiko,
Ljubljana;

49. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Kopriva, k.o. Kopriva, Občina Sežana, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. št. 09-3/292-60 z dne 26. 8. 1960, ki
ga je izdal Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt,
Rudarski organ, Ljubljana;

50. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Tomaj, k.o. Tomaj, Občina Sežana, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 09-71/10-61 z dne 17. 6. 1961, ki ga je izdal
Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski
organ, Ljubljana;

51. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Kazlje, k.o. Kazlje, Občina Sežana, na podlagi
zapisnika Okrajnega Izvršilnega odbora v Sežani, z dne 23. 12.
1948;

52. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Gorjansko, k.o. Gorjansko, Občina Sežana, na podlagi
ukaza ministra za gradnje, št. S-402/49-P. z dne 18. 3. 1949;

53. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Rubije, Občina Komen, na podlagi dopisa Republiškega
sekretariata za gospodarstvo, št. 1818/2-66 z dne 11. 5. 1966,
ter poročila Geološkega zavoda Ljubljana, št. 26/1-68 iz
februarja 1967;

54. MARMOR D.D., Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Partizanska 73a, 6210 Sežana, matična številka 5090725,
davčna številka 40342085, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu Opatje Selo, k.o. Opatje Selo, Občina Miren-
Kostanjevica, na podlagi odločbe, št. 02/3-1483/2-1958F/M z dne
31. 7. 1958, ki ga je izdal Okrajni ljudski odbor, ter potrdila,
št. 85-10 z dne 3. 4. 1985, ki ga je izdala Mestna občina Nova
Gorica;

55. TRGOGRAD D.O.O., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija, matična
številka 5567548, davčna številka 74286803, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Draga, k.o. Liberga, Občina Litija, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 315-2/98 z dne 12. 5. 1998, ki ga je
izdala UE Litija;

56. TRGOGRAD D.O.O., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija, matična
številka 5567548, davčna številka 74286803, izkoriščanje dolomita
in sanacija kamnoloma Koželj, k.o. Vintarjevec, Občina Litija, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-227/94 z dne 8. 6. 1994,
ki ga je izdala Občina Litija;

57. PODGRAJŠEK DUŠAN, Avtoprevozništvo, strojna zemeljska dela,
pridobivanje kamna, Boharina 16b, 3214 Zreče, matična številka
5116000, davčna številka 63412233, izkoriščanje okrasnega kamna v
kamnolomu Loška gora, k.o. Loška gora, Občina Zreče, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 312-23/98/E-JV z dne 28. 5. 1998, ki
ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

58. KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
matična številka 5014011, davčna številka 37492799, izkoriščanje
dolomitnega peska in gramoza v peskolomu Gračič, k.o. Radana vas,
Občina Zreče, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-35/77-8/4
z dne 28. 1. 1993, ki ga je izdala Občina Slovenske Konjice;

59. KOMUNALNO PODJETJE "KOMUNALA CERKNICA" P.O., Notranjska cesta
44, 1380 Cerknica, matična številka 5067758, davčna številka
77038037, izkoriščanje gramoza v peskokopu Podskrajnik, k.o.
Dolenja vas, Občina Cerknica, na podlagi veljavnega dovoljenja,
št. 351-30/80-3/1 z dne 26. 2. 1988, ki ga je izdala Občina
Cerknica;

60. NAKOP D.O.O., Cesta na Mele 2, 1351 Brezovica, matična
številka 5352762, davčna številka 57647526, izkoriščanje peska in
gramoza v peskokopu Lazi, k.o. Brezje, Občina Kočevje, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 31100-5/98-0414 z dne 18. 1. 2000, ki
ga je izdala UE Kočevje;

61. ŠKOBERNE FRANC "JIMMY", Cesta na Brdo 5, 3230 Šentjur pri
Celju, matična številka 5324892, davčna številka 24156256,
izkoriščanje gramoza v kamnolomu Hrastje, k.o. Dobrina, Občina
Šentjur pri Celju, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-
57/97-222 z dne 26. 9. 1997, ki ga je izdala UE Šentjur pri
Celju;

62. KEMA PUCONCI D.D., Kremen in specialni gradbeni materiali,
Puconci 109, 9201 Puconci, matična številka 5042321, davčna
številka 93479468, izkoriščanje kremenovega peska v pridobivalnem
prostoru Kuštranovci I, k.o. Kuštranovci, Občina Puconci, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-02/84-158 z dne 27. 6.
1984, ki ga je izdal Republiški komite za energetiko, Ljubljana;

63. CESTNO PODJETJE PTUJ D.D., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj,
matična številka 5143284, davčna številka 25247506, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Pleterje, k.o. Pleterje, Občina Kidričevo,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 355-4/92-4-PF z dne 9. 3.
1992, ki ga je izdala Občina Ptuj, ter veljavnega dovoljenja, št.
355-5/92-4-PF z dne 8. 9. 1999, ki ga je izdala UE Ptuj;

64. ČREŠNAR ANTON, Boharina 17, 3214 Zreče, EMŠO 0706962500285,
davčna številka 44124651, izkoriščanje okrasnega kamna v
kamnolomu Loška gora, k.o. Loška gora, Občina Zreče, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 312-24/98/E-JV z dne 28. 5. 1998, ki
ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

65. SOLINE Predelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož,
izkoriščanje morske soli v eksploatacijskem polju Strunjan, Lera,
Fontanigge, Občina Piran, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
09-3/101-60 z dne 18. 6. 1960, ki ga je izdal Sekretariat
Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski ogran, Ljubljana,
ter veljavnega dovoljenja, št. 313-7/99/E-JV z dne 12. 7. 1999,
ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

66. "GRAD" OBRTNO GRADBENO PODJETJE BLED D.D., Grajska 44, 4260
Bled, matična številka 5069114, davčna številka 10072276,
izkoriščanje gramoza v gramoznici v Ribnem, k.o. Selo in k.o.
Ribno, Občina Bled, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-
4/78-7 z dne 31. 10. 1979, ki ga je izdala Skupščina Občine
Radovljica;

67. LJUBEČNA CELJE D.D., Industrija keramičnih izdelkov,
Kocbekova 30, 3001 Celje, matična številka 5033993, davčna
številka 86953290, izkoriščanje gline v glinokopu Zadobrova, k.o.
Šmiklavž, k.o. Trnovlje in k.o. Škofja vas, Mestna občina Celje,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-630/79-3 z dne 28. 9.
1993, ki ga je izdala Občina Celje;

68. LJUBEČNA CELJE D.D., Industrija keramičnih izdelkov,
Kocbekova 30, 3001 Celje, matična številka 5033993, davčna
številka 86953290, izkoriščanje gline v glinokopu Šmiklavž, k.o.
Šmiklavž, Mestna občina Celje, na podlagi veljavnega dovoljenja,
št. 311-1/99 z dne 21. 12. 1999, ki ga je izdala UE Celje;

69. CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D., Družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota, matična številka
5143250, davčna številka 97861049, izkoriščanje gramoza v
gramoznici Dokležovje, k.o. Dokležovje, Občina Beltinci, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-5/82-4 z dne 15. 7. 1982,
ki ga je izdala Občina Murska Sobota ter veljavnega dovoljenja,
št. 311-5/82-4 z dne 9. 3. 1994, ki ga je izdala Občina Murska
Sobota;

70. CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D., Družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota, matična številka
5143250, davčna številka 97861049, izkoriščanje naravnega kamna v
kamnolomu pri naselju Sotina, k.o. Sotina, Občina Rogašovci, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-19/92-4 z dne 14. 10.
1993, ki ga je izdala Občina Murska Sobota;

71. SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali d.d., Vojkova ulica 1,
5210 Anhovo, matična številka 5043816, davčna številka 71263187,
izkoriščanje cementnih laporjev v eksploatacijskem polju
kamnoloma Deskle pri Anhovem, Občina Kanal ob Soči, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 09-3/136-60 z dne 11. 6. 1960, ki ga
je izdal Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt,
Rudarski organ, Ljubljana ter dopolnilnim dovoljenjem, št. 311-
02/032-95/E-JV z dne 1. 12. 1995, ki ga je izdalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

72. KPL - GRADNJE, RAST, INŽENIRING, Družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana, matična številka 5015405, davčna številka
30209889, izkoriščanje gramoza v gramoznici Gameljne, k.o.
Gameljne, Mestna občina Ljubljana, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 4/12-310-5/81 z dne 12. 7. 1988, ki ga je izdala
Občina Ljubljana-Šiška, ter dopolnilnim dovoljenjem, št. 04/03-
12-310-5/81 z dne 14. 11. 1991, ki ga je izdala Občina Ljubljana-
Šiška;

73. KPL - GRADNJE, RAST, INŽENIRING, Družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana, matična številka 5015405, davčna številka
30209889, izkoriščanje dolomitnega peska v kamnolomu Sadinja vas
I, k.o. Podmolnik, Mestna občina Ljubljana, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-302/73-5/MR z dne 22. 12. 1977, ki ga je
izdala Skupščina Občine Ljubljana Moste-Polje, ter dopolnilnim
dovoljenjem, št. 310-1/81-03 z dne 21. 4. 1982, ki ga je izdala
Skupščina Občine Ljubljana Moste-Polje;

74. KPL - GRADNJE, RAST, INŽENIRING, Družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana, matična številka 5015405, davčna številka
30209889, izkoriščanje dolomita v kamnolomu Podutik, k.o. Glince,
Mestna občina Ljubljana, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
3/2-352-157/63 z dne 20. 1. 1964, ki ga je izdala Skupščina
Občine Ljubljana-Šiška;

75. KPL - GRADNJE, RAST, INŽENIRING, Družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih površin d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana, matična številka 5015405, davčna številka
30209889, izkoriščanje apnenca v v kamnolomu Predstruge, k.o.
Videm, Občina Dobrepolje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
311-4/79 z dne 10. 9. 1981, ki ga je izdala Skupščina Občine
Grosuplje;

76. KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE D.D., Cesta prvih
borcev 9, 8250 Brežice, matična številka 5067545, davčna številka
88063615, izkoriščanje gramoza v gramoznici Vrbina-Brežice, k.o.
Krška vas, Občina Brežice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
311-1/86-4/5 z dne 10. 3. 1986, ki ga je izdala Občina Brežice;

77. KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU, Loka 139, 3223 Loka pri
Žusmu, matična številka 5020956, davčna številka 19695624,
izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu Žusem, k.o. Dobrina,
Občina Šentjur pri Celju, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
310-4/87-5 z dne 25. 11. 1987, ki ga je izdala Občina Šentjur pri
Celju;

78. KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU, Loka 139, 3223 Loka pri
Žusmu, matična številka 5020956, davčna številka 19695624,
izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu Žamerk, k.o. Loka pri
Žusmu, Občina Šentjur pri Celju, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 353-10/91-5/2 z dne 22. 4. 1992, ki ga je izdala
Občina Šentjur pri Celju;

79. SCT INDUSTRIJA APNA KRESNICE D.D., Kresnice 14, 1281
Kresnice, matična številka 5460069, davčna številka 53114680,
izkoriščanje apnenca v kamnolomu Ušenišče, k.o. Drtija, Občina
Moravče, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-326/82 z dne
22. 5. 1985, ki ga je izdala Občina Domžale, ter dopolnilnim
dovoljenjem, št. 351-326/82-3/6 z dne 8. 11. 1993, ki ga je
izdala Občina Domžale;

80. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED D.D., Ljubljanska 19, 4260 Bled,
matična številka 5146763, davčna številka 34065016, izkoriščanje
gramoza v peskokopih Bitenska planina, Gorjuše, Martinček,
Rovtarica, Rudno polje, k.o. Nomenj, k.o. Gorjuše, k.o. Lancovo,
k.o. Selo, k.o. Bohinjska Srednja vas, Občina Radovljica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-3/78-7 z dne 8. 11. 1979,
ki ga je izdala Skupščina občine Radovljica;

81. RIGLER ANICA S.P., Grič IV/7, 1310 Ribnica, matična številka
5294161, davčna številka 61942162, izkoriščanje dolomitnega peska
v peskokopu v Kotu, k.o. Jurjevica, Občina Ribnica, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 05-FM-351-211-91 z dne 4. 6. 1993, ki
ga je izdala Občina Ribnica;

82. GRADBENO STANOVANJSKO PODJETJE GRASTO D.O.O., Matije Tomca 4,
1230 Domžale, matična številka 1126326, davčna številka 43290949,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Lukovica, k.o. Lukovica, Občina
Lukovica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-329/77-3/9 z
dne 3. 4. 1980, ki ga je izdala Skupščina Občine Domžale, ter
dopolnilnim dovoljenjem, št. 35102-416/91-3/6 z dne 30. 5. 1991,
ki ga je izdala Občina Domžale;

83. SNEŽNIK D.D., Podjetje za proizvodnjo in storitve, Kočevska
Reka 40, 1338 Kočevska Reka, matična številka 5699169, davčna
številka 88749223, izkoriščanje dolomita in sanacija peskokopa
Kočevska Reka, k.o. Kočevska Reka, Občina Kočevje, na podlagi
veljavnega dovoljenja za izkoriščanje, št. 351-300/91-3/4 z dne
4. 11. 1992, ki ga je izdala Občina Kočevje, popravka dovoljenja
(sklepa) za izkoriščanje, št. 35102-300/99-0414 z dne 26. 4.
2000, ki ga je izdala UE Kočevje, ter veljavnega dovoljenja za
sanacijo, št. 351-300/92-3/4 z dne 6. 11. 1992, ki ga je izdala
Občina Kočevje;

84. GORIŠKE OPEKARNE D.D., Merljaki 7, 5292 Renče, matična
številka 5095085, davčna številka 72192437, izkoriščanje
opekarske gline v glinokopu Renče, k.o. Renče, Mestna občina Nova
Gorica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-13/96-7 z dne
30. 8. 1996, ki ga je izdala UE Nova Gorica, ter veljavnega
dovoljenja, št. 312-13/89-7 z dne 21. 10. 1998, ki ga je izdala
UE Nova Gorica;

85. GORIŠKE OPEKARNE D.D., Merljaki 7, 5292 Renče, matična
številka 5095085, davčna številka 72192437, izkoriščanje gline v
glinokopu Okroglica, k.o. Vogrsko, Mestna občina Nova Gorica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-10/96-7 z dne 3. 12. 1996,
ki ga je izdala UE Nova Gorica ter veljavnega dovoljenja, št.
312-4/98-7 z dne 2. 6. 1998, ki ga je izdala UE Nova Gorica;

86. KAMNOLOM VERD, Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov
d.o.o., Verd 145, 1360 Verd, izkoriščanje apnenca v kamnolomu
Verd, k.o. Verd, Občina Vrhnika, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 3/8-351-116/77 z dne 7. 7. 1977, ki ga je izdala
Skupščina Občine Vrhnika, dopolnilnega dovoljenja, št. 3/8-351-
116/77 z dne 13. 5. 1994, ki ga je izdala Občina Vrhnika, ter
veljavnega dovoljenja, št. 3/6-351-124/94 z dne 25. 2. 2000, ki
ga je izdala UE Vrhnika;

87. IGM ZAGORJE D.D., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi,
matična številka 5033144, davčna številka 91530130, izkoriščanje
apnenca v kamnolomu Lipovica, k.o. Kandrše, Občina Zagorje ob
Savi, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-1/75-VS z dne 18.
4. 1986, ki ga je izdala Skupščina občine Zagorje ob Savi;

88. KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC, Lokovec 82, 5253 Čepovan, matična
številka 5027560, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Malin dol,
k.o. Lokovec, Mestno občina Nova Gorica, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 312-10/91-2/Sm z dne 17. 12. 1991, ki ga je
izdala Občina Nova Gorica;

89. SGP POMGRAD D.D., Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota,
matična številka 5459001, davčna številka 48027944, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Ivanjci, k.o. Ivanjci, Občina Moravske
Toplice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-2/73-4 z dne
3. 10. 1978, ki ga je izdala Skupščina Občine Murska Sobota, ter
veljavnega dovoljenja, št. 311-2/82-4 z dne 3. 3. 1982, ki ga je
izdala Občina Murska Sobota;

90. SGP POMGRAD D.D., Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota,
matična številka 5459001, davčna številka 48027944, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Krog, k.o. Krog, Mestna občina Murska
Sobota, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-11/82-4 z dne
29. 7. 1982, ki ga je izdala Občina Murska Sobota, ter veljavnega
dovoljenja, št. 351-1495/80-4 z dne 15. 9. 1987, ki ga je izdala
Občina Murska Sobota;

91. GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE D.D., Emonska 8, 1000 Ljubljana,
matična številka 5074746, davčna številka 43464505, izkoriščanje
dolomita v peskokopu Čelo, k.o. Stara Vrhnika, Občina Vrhnika, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 3/8-351-97/77 z dne 13. 9.
1977, ki ga je izdala Skupščina Občine Vrhnika, ter veljavnega
dovoljenja, št. 3/8-351-97/77 z dne 26. 5. 1981, ki ga je izdala
Skupščina Občine Vrhnika;

92. RSCM-GRADBENI MATERIALI D.O.O., Žerjav 80, 2393 Črna na
Koroškem, matična številka 5827710, davčna številka 49777092,
izkoriščanje apnenčasto dolomitne jalovine v rudniku svinca in
cinka Mežica, k.o. Žerjav, Občina Črna na Koroškem, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. VII/3-718/3-53 z dne 26. 12. 1953, ki
ga je izdal Državni sekretariat za gospodarstvo LRS, Ljubljana,
veljavnega dovoljenja, št. 311-01/90-66 z dne 1. 8. 1990, ki ga
je izdal Republiški sekretariat za energetiko, Ljubljana, ter
veljavnega dovoljenja, št. 311-01/033-94/E-JV z dne 7. 9. 1995,
ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

93. PROIZVODNO GRADBENO PODJETJE "SNEŽNIK" D.O.O., Cankarjeva 29,
6250 Ilirska Bistrica, matična številka 5501229, davčna številka
16625412, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Gabrovec, k.o. Ilirska
Bistrica, Občina Ilirska Bistrica, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 310-1/81-4/5 z dne 30. 3. 1982, ki ga je izdala
Skupščina Občine Ilirska Bistrica;

94. BURJA IGNAC, Šentjanž 23, 3332 Rečica ob Savinji, EMŠO
2805937500241, davčna številka 33159823, izkoriščanje gradbenega
in tehničnega kamna v peskolomu Ter, k.o. Ter, Občina Ljubno, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-560/91-08 z dne 13. 7.
1992, ki ga je izdala Skupščina Občine Mozirje;

95. MARTEX D.O.O, Volčja Draga 43/b, 5293 Volčja Draga,
izkoriščanje gline v glinokopu Okroglica, k.o. Vogrsko, Mestna
občina Nova Gorica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-
8/83-3/8 z dne 19. 12. 1983, ki ga je izdala Občina Nova Gorica,
ter veljavnega dovoljenja, št. 312-3/96-7 z dne 11. 7. 1996, ki
ga je izdala UE Nova Gorica;

96. TONDACH OPEKARNA D.O.O., Boreci 49, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, matična številka 1414119, davčna številka 79618057,
izkoriščanje gline v glinokopu Boreci, k.o. Boreci, Občina
Križevci, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-9/88-3 z dne
10. 7. 1989, ki ga je izdala Občina Ljutomer;

97. KREMEN D.D., Industrija in rudniki nekovin, Topliška cesta 2,
8000 Novo mesto, matična številka 5033934, davčna številka
21956588, izkoriščanje kremenovega peska v eksploatacijskem polju
Štebih, k.o. Stranska vas, Mestna občina Novo mesto, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310/B-9/68-IX/KE z dne 18. 3. 1968, ki
ga je izdal Republiški sekretariat za gospodarstvo, Ljubljana;

98. KREMEN D.D., Industrija in rudniki nekovin, Topliška cesta 2,
8000 Novo mesto, matična številka 5033934, davčna številka
21956588, izkoriščanje kremenovega peska in proda v
eksploatacijskem polju Polhovica-Prapreče, k.o. Polhovica, Občina
Šentjernej, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310/B-41/72-
IX/RO z dne 7. 6. 1972, ki ga je izdal Republiški sekretariat za
gospodarstvo, Ljubljana;

99. KREMEN D.D., Industrija in rudniki nekovin, Topliška cesta 2,
8000 Novo mesto, matična številka 5033934, davčna številka
21956588, izkoriščanje roženca v kamnolomu Jersovec II pri Mirni,
k.o. Brezovica, Občina Trebnje, na podlagi veljavnega dovoljenja,
št. 310/C-1/80-ŽO z dne 13. 3. 1980, ki ga je izdal Republiški
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Ljubljana, ter
dopolnilnega dovoljenja, št. 311-01/070-94/E-JV z dne 5. 1. 1995,
ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

100. KREMEN D.D., Industrija in rudniki nekovin, Topliška cesta
2, 8000 Novo mesto, matična številka 5033934, davčna številka
21956588, izkoriščanje kremenovega peska v peskokopu Ravno, k.o.
Raka, Občina Krško, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 09-
70/4-61 z dne 13. 5. 1961, ki ga je izdal Sekretariat Izvršnega
sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana;

101. KONSTRUKTOR Splošno gradbeno podjetje d.d., Sernčeva 8, 2000
Maribor, matična številka 5077800, davčna številka 66643406,
izkoriščanje proda v gramoznici Selnica ob Dravi, k.o. Spodnja
Selnica, Občina Selnica ob Dravi, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 301-25/94 z dne 29. 5. 1997, ki ga je izdala UE
Ruše;

102. JEREB BOJAN, Vojsko 102, 5280 Idrija, EMŠO 0508976500346,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Mrzla rupa, k.o. Vojsko, Občina
Idrija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-237/77 z dne
29. 12. 1977, ki ga je izdala Skupščina Občine Idrija, ter
veljavnega dovoljenja, št. 312-1/97 z dne 26. 10. 1998, ki ga je
izdala UE Idrija;

103. OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,
matična številka 5883423, davčna številka 21061742, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Lancova vas, k.o. Lancova vas, Občina Videm,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-1054/97-4-PF z dne 28.
7. 1998, ki ga je izdala UE Ptuj;

104. GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, matična številka 5480736, davčna številka
72650737, izkoriščanje dolomita v kamnolomu Boben, k.o. Studence,
Občina Hrastnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-
122/73-3 z dne 4. 5. 1977, ki ga je izdala Skupščina Občine
Hrastnik, ter veljavnega dovoljenja, št. 351-94/96-2 z dne 31. 7.
1996, ki ga je izdala UE Hrastnik;

105. DRUŽBA BEMOZ D.O.O., Frankopanska 7, 1330 Kočevje, matična
številka 5325315, davčna številka 44346638, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Mozelj, k.o. Mozelj, Občina Kočevje, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 35102-139/90-414 z dne 14. 6. 1999, ki
ga je izdala UE Kočevje;

106. CESTNO PODJETJE KOPER D.D., Družba za gradnjo in vzdrževanje
cest, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, matična številka 5069041,
davčna številka 63624443, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Črni
Kal, k.o. Gabrovica in k.o. Črnotiče, Mestna občina Koper, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-207/65 z dne 27. 7. 1999,
ki ga je izdala UE Koper;

107. WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.D., Kolodvorska 7, 2270 Ormož,
matična številka 5076382, davčna številka 28649974, izkoriščanje
opekarske gline v glinokopu Hardeška šuma, k.o. Hardek, Občina
Ormož, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 35100-0288/85 z dne
8. 8. 1996, ki ga je izdala UE Ormož, ter veljavnega dovoljenja,
št. 351-0288/85 z dne 28. 9. 1999, ki ga je izdala UE Ormož;

108. SGP GORENJC D.O.O., Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica,
matična številka 5075459, davčna številka 39910725, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Graben, k.o. Predtrg, Občina Radovljica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-2/73-7 z dne 10. 4. 1978,
ki ga je izdala Skupščina Občine Radovljica, dopolnilnega
dovoljenja, št. 311-2/75-7 z dne 9. 2. 1979, ki ga je izdala
Skupščina Občine Radovljica, ter dopolnilne odločbe, št. 311-
2/79-7 z dne 8. 9. 1980, ki ga je izdala Skupščina Občine
Radovljica;

109. GRADIS NIZKE GRADNJE D.D., Lavričeva 3, 2000 Maribor,
matična številka 5075009, davčna številka 30948479, izkoriščanje
gramoza v gramoznici Duplek, k.o. Zg. Duplek, Občina Duplek, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-00-0005/98-0800-13 z dne
18. 2. 1999, ki ga je izdala UE Maribor;

110. MONTANA TRADE, Inženiring in trgovina z nekovinskimi
rudninami d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec, matična
številka 5659515, davčna številka 20808585, izkoriščanje
bentonita in tufa v kamnolomu Zaloška gorica, k.o. Gorica, Občina
Žalec, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 454-46/97/E-JV z dne
23. 2. 1999, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana;

111. KLUN JOŽE S.P., Kot 33, 1310 Ribnica, matična številka
5447288, davčna številka 50623559, izkoriščanje dolomita v
peskokopu Kot pri Ribnici, k.o. Jurjevica, Občina Ribnica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 05-FM-351-187-92 z dne 10. 6.
1994, ki ga je izdala Občina Ribnica, ter sklepa, št. 05-FM-351-
230-91 z dne 22. 12. 1994, ki ga je izdala Občina Ribnica;

112. GRANIT D.D., Titova cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica,
matična številka 5077826, davčna številka 14734630, izkoriščanje
dolomita v kamnolomu Poljčane, k.o. Poljčane, Občina Slovenska
Bistrica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 3/5-351-607/75 z
dne 26. 11. 1975, ki ga je izdala Skupščina Občine Slovenska
Bistrica, dopolnilnega dovoljenja, št. 3/14-351-27/76 z dne 27.
9. 1978, ki ga je izdala Skupščina Občine Slovenska Bistrica, ter
dopolnilnega dovoljenja, št. 3/5-351-94/95 z dne 13. 2. 1995, ki
ga je izdala UE Slovenska Bistrica;

113. GRANIT D.D., Titova cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica,
matična številka 5077826, davčna številka 14734630, izkoriščanje
peska v kamnolomu Stojno Selo, k.o. Stojno Selo, Občina Slovenska
Bistrica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 352-20/68-4/5 z
dne 17. 4. 1968, ki ga je izdala Skupščina Občine Šmarje pri
Jelšah, ter kupoprodajne pogodbe med Halužan Marjanom in Granitom
p.o., z dne 29. 12. 1997;

114. KONGRAD D.D., Tovarniška 3, 3210 Slovenske Konjice, matična
številka 5069009, davčna številka 40177203, izkoriščanje
tehničnega kamna v peskolomu pod Konjiško goro, k.o. Konjice,
Občina Slovenske Konjice, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
310-1/79-2/3 z dne 28. 12. 1979, ki ga je izdala Skupščina Občine
Slovenske Konjice;

115. OBČINA OPLOTNICA, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, matična
številka 1357506, davčna številka 70271046, izkoriščanje gramoza
v kamnolomu Brezje pri Oplotnici, k.o. Brezje, Občina Oplotnica,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 3/4-351-324/88 z dne 16. 8.
1992, ki ga je izdala Občina Slovenska Bistrica;

116. MINERAL D.D., Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5033128, davčna številka 13493558, izkoriščanje tonalita
v kamnolomu Cezlak I, k.o. Kot, Občina Slovenska Bistrica, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-01/85-1 z dne 11. 3. 1986,
ki ga je izdal Republiški komite za energetiko, ter dopolnilnega
dovoljenja, št. 311-02/011-95/E-JV z dne 13. 4. 1995, ki ga je
izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

117. MINERAL D.D., Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5033128, davčna številka 13493558, izkoriščanje
čizlakita v kamnolomu Cezlak II, k.o. Kot, Občina Slovenska
Bistrica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-01/021-92 z
dne 14. 10. 1992, ki ga je izdalo Ministrstvo za energetiko,
Ljubljana

118. MINERAL D.D., Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5033128, davčna številka 13493558, izkoriščanje
naravnega kamna v kamnolomu Lesno Brdo, k.o. Zaklanec, Občina
Horjul, ter k.o. Velika Ligonja, Občina Vrhnika, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310/B-2/62-9 z dne 14. 2. 1962, ki ga
je izdal Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt,
Rudarski organ, Ljubljana;

119. TKK, Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede Srpenica
d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, matična številka 5043123, davčna
številka 49428969, izkoriščanje krede v eksploatacijskem polju
Srpenica, k.o. Srpenica, Občina Bovec, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 09-3/245-60 z dne 5. 7. 1960, ki ga je izdal
Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski
organ, Ljubljana, veljavnega dovoljenja, št. 310/B-15/66 z dne
12. 2. 1966, ki ga je izdal Republiški sekretariat za
gospodarstvo, Ljubljana, ter veljavnega dovoljenja, št. 310-7/80-
ŽO z dne 20. 3. 1980, ki ga je izdal Republiški komite za
energetiko, industrijo in gradbeništvo, Ljubljana;

120. OPEKARNA NOVO MESTO D.D., Zalog 21, 8000 Novo mesto, matična
številka 5033667, davčna številka 16861299, izkoriščanje gline v
glinokopu Zalog, k.o. Gor. Straža, Mestna občina Novo mesto, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-2/80-3 z dne 18. 3. 1980,
ki ga je izdala Skupščina Občine Novo mesto;

121. CALCIT D.D., Stahovica 15, 1242 Stahovica, matična številka
5033918, davčna številka 13348990, izkoriščanje zrnatega apnenca
- kalcita v severnem predelu ležišča Stahovica, k.o. Županje
njive, Občina Kamnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 06/3-
KAI-41/2-61 z dne 16. 5. 1961, ki ga je izdal Okrajni ljudski
odbor, ter veljavnega dovoljenja, št. 313-15/96/E-JV z dne 7. 1.
1997, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ljubljana;

122. RIGLER JANEZ S.P., Avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija
in kamnolomi, matična številka 5294113, davčna številka 35225734,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Prigorica, k.o. Prigorica,
Občina Ribnica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 05-FM-351-
309-84 z dne 5. 10. 1992, ki ga je izdala Občina Ribnica;

123. CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D., Družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, Ljubljanska cest 47, 8000 Novo mesto, matična
številka 5069149, davčna številka 28448111, izkoriščanje apnenca
v kamnolomu Vrhpeč, k.o. Lukovek, Občina Trebnje, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310-3/77-3 z dne 20. 9. 1978, ki ga je
izdala Skupščina Občine Trebnje, ter veljavnega dovoljenja, št.
312-1/89-3 z dne 22. 11. 1989, ki ga je izdala Občina Trebnje;

124. CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D., Družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, Ljubljanska cest 47, 8000 Novo mesto, matična
številka 5069149, davčna številka 28448111, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Vrčice, k.o. Blatnik, Občina Semič, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-208/77 z dne 9. 9. 1988, ki ga je
izdala Občina Črnomelj;

125. CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D., Družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, Ljubljanska cest 47, 8000 Novo mesto, matična
številka 5069149, davčna številka 28448111, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Cerov Log, k.o. Gor. Orehovica, Občina Šentjernej, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-1/91-8/mš z dne 24. 12.
1991, ki ga je izdala Občina Novo mesto, ter veljavnega
dovoljenja, št. 311-2/93-8 z dne 23. 8. 1995, ki ga je izdala UE
Novo mesto;

126. KEPA MARTIN, Kamnolom Ježec, Ježec 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, matična številka 1271547, davčna številka 65631617,
izkoriščanje dolomita in sanacija peskokopa v Ješcah, k.o. Ježni
vrh, Občina Litija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-
249/91 z dne 28. 4. 1993, ki ga je izdala Občina Litija;

127. OBREZA BOŠTJAN S.P., Kamnolom Kmetov Pruh, Zgornja Jablanica
8, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 2303694, davčna
številka 67353088, izkoriščanje dolomita in sanacija peskokopa v
Zg. Jablanici, k.o. Liberga, Občina Litija, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-14/93 z dne 17. 12. 1993, ki ga je izdala
Občina Litija;

128. ADAMLJE JOŽE S.P., Ježce 6, 1275 Šmartno pri Litiji,
izkoriščanje dolomita v peskokopu Ježce, k.o. Ježni vrh, Občina
Litija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-539/93 z dne 8.
11. 1994, ki ga je izdala občina Litija;

129. RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK D.O.O., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, matična številka 5920850, davčna številka 61120073,
izkoriščanje rjavega premoga v premogovniku Trbovlje-Hrastnik,
k.o. Prapreče, k.o. Trbovlje, k.o. Ojstro, k.o. Studence, k.o.
Hrastnik, k.o. Marno in k.o. Dol pri Hrastniku, Občina Trbovlje
in Občina Hrastnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 09-
3/108-60 z dne 16. 6. 1960, ki ga je izdal Sekretariat Izvršnega
sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana;

130. ŽELEZNIK LEOPOLD, Kamnolom Železnikov Pruh, Riharjevec 1,
1275 Šmartno pri Litiji, EMŠO 2010917500099, davčna številka
79921418, sanacija kamnoloma Železnikov pruh, k.o. Vintarjevec,
Občina Litija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-444/94 z
dne 5. 5. 1995, ki ga je izdala UE Litija;

131. VEGRAD D.D., Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9a,
3320 Velenje, matična številka 5075530, davčna številka 59866870,
sanacija opuščenega površinskega kopa tufa v Gorenju, k.o.
Šmartno ob Paki in k.o. Ljubija, Občina Šmartno ob Paki in Občina
Mozirje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310/B-1/67-IX/KE z
dne 17. 6. 1976, ki ga je izdal Republiški sekretariat za
gospodarstvo, Ljubljana;

132. NG D.O.O., Nizke gradnje, Šmihel 58, 8000 Novo mesto,
izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu Klek, k.o. Žužemberk,
Občina Žužemberk, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-2/00
z dne 24. 5. 2000, ki ga je izdala UE Novo mesto;

133. CESTE MOSTOVI CELJE D.D., Družba za nizke in visoke gradnje,
Lava 42, 3000 Celje, matična številka 5143241, davčna številka
71147225, izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu Pirešica,
k.o. Velika Pirešica, Občina Žalec, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 03/12-UA-109/1961 z dne 26. 10. 1961, ki ga je
izdal Občinski ljudski odbor Žalec, veljavnega dovoljenja, št.
352-17/76-3/3 z dne 15. 10. 1976, ki ga je izdala Skupščina
Občine Žalec, ter veljavnega dovoljenja, št. 310-1/77-3/3 z dne
9. 5. 1977, ki ga je izdala Skupščina Občine Žalec;

134. PROJEKTIRANJE, GRADBENIŠTVO IN POSREDOVANJE LJUTOMER D.O.O.,
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, matična številka 5076285, davčna
številka 65950623, izkoriščanje peska v peskokopu Slamnjak, k.o.
Slamnjak, Občina Ljutomer, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
330-2/74-3 z dne 22. 5. 1974, ki ga je izdala Skupščina Občine
Ljutomer;

135. ZDRAVKO VIHER, Lerehingerjeva 8, 3252 Rogatec, matična
številka 1014579, davčna številka 35378280, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Šonovo, k.o. Kozje, Občina Kozje, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-396/80 z dne 15. 9. 1980, ki ga je
izdala Skupščina Občine Šmarje pri Jelšah;

136. GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC D.D., Vorančev trg 1,
2380 Slovenj Gradec, matična številka 5292174, davčna številka
90431383, izkoriščanje gramoza v gramoznici na Selah pri Slovenj
Gradcu, k.o. Sele, Občina Slovenj Gradec, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-539/81-3/3 z dne 17. 8. 1982, ki ga je izdala
Skupščina Občine Slovenj Gradec;

137. GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC D.D., Vorančev trg 1,
2380 Slovenj Gradec, matična številka 5292174, davčna številka
90431383, izkoriščanje gramoza v gramoznici Dobrava, k.o.
Dobrava, Občina Radlje ob Dravi, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 311-2/79-4/9 z dne 29. 12. 1981, ki ga je izdala
Občina Radlje ob Dravi;

138. TRIK D.O.O., Mariborska 1, 3000 Celje, matična številka
5336686, davčna številka 50627554, izkoriščanje andezita v
kamnolomu Zagaj, k.o. Čača vas in k.o. Negonje, Občina Rogaška
Slatina, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-253/78-4/1-2 z
dne 21. 5. 1980, ki ga je izdala Skupščina Občine Šmarje pri
Jelšah, ter pogodbe, št. 29-5/96-VK z dne 3. 6. 1996, med Ingrad
Koncern d.o.o. in Trik d.o.o.;

139. KRAJEVNA SKUPNOST NEDELICA, Nedelica 132, 9224 Turnišče,
izkoriščanje gramoza v gramoznici k.o. Nedelica, Občina Turnišče,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-2/86-7/DK z dne 7. 4.
1986, ki ga je izdala Občina Lendava;

140. STRAŠEK VIKTOR, Sotensko pri Šmarju 26, 3240 Šmarje pri
Jelšah, EMŠO 2607962500136, davčna številka 22425985,
izkoriščanje tehničnega kamna in sanacija kamnoloma Pijovci, k.o.
Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 35100-0713/98-104/DA z dne 19. 10. 1998, ki ga je
izdala UE Šmarje pri Jelšah;

141. SAVA, Industrija gradbenega materiala d.o.o., Velika vas
62a, 8273 Leskovec pri Krškem, matična številka 5249964, davčna
številka 60835583, izkoriščanje kamna in peska v kamnolomu Gunte,
k.o. Krško, Občina Krško, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
3-464-49/78 z dne 17. 4. 1980, ki ga je izdala Skupščina Občine
Krško, ter veljavnega dovoljenja, št. 5-351-115/92 z dne 7. 7.
1992, ki ga je izdala Občina Krško;

142. VINKO HREN S.P., Hudinja 78, 3205 Vitanje, izkoriščanje
okrasnega kamna v površinskem kopu Hren, k.o. Hudinja, Občina
Vitanje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 313-14/97/E-JV z
dne 15. 7. 1997, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana;

143. JAGODIČ ANTON S.P., Podturn 3, 3241 Podplat, matična
številka 5833192, davčna številka 91316812, izkoriščanje kamna in
peska v k.o. Zg. Gabernik, Občina Šmarje pri Jelšah, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 313-50/69-4/4 z dne 27. 5. 1969, ki ga
je izdala Skupščina občine Šmarje pri Jelšah;

144. JOVAN DANICA IN DAMIJAN, Hudinja 80, 3205 Vitanje, matična
številka 5242935, davčna številka 17194997, izkoriščanje
okrasnega kamna v površinskem kopu Ovčar, k.o. Hudinja, Občina
Vitanje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-02/021-95/E-JV
z dne 14. 7. 1995, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana, ter dopolnilnega dovoljenja, št. 313-
1/99/E-JV z dne 25. 2. 1999, ki ga je izdalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana;

145. OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, matična
številka 5883997, davčna številka 83117989, izkoriščanje
gradbenega kamna v kamnolomu Zaborovec, k.o. Sopota, Občina
Šmarje pri Jelšah, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 314-
1/89-4 z dne 16. 6. 1989, ki ga je izdala Občina Šmarje pri
Jelšah;

146. OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, matična
številka 5883997, davčna številka 83117989, izkoriščanje
dolomitnega peska in sanacija kamnoloma Vodule, k.o. Sopota,
Občina Šmarje pri Jelšah, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
35100-0705/97 z dne 16. 10. 1997, ki ga je izdala UE Šmarje pri
Jelšah;

147. KOBETIČ MARJAN S.P., Gradbena mehanizacija,
avtoprevozništvo, kamnolom, Butoraj 15, 8340 Črnomelj, matična
številka 5519935, davčna številka 93809875, izkoriščanje
dolomitnega peska v peskokopu Brezovica pri Semiču, k.o. Blatnik,
Občina Semič, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-197/77 z
dne 6. 12. 1995, ki ga je izdala UE Črnomelj;

148. CEMENTARNA TRBOVLJE D.D., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, matična številka 5034582, davčna številka 87134101,
izkoriščanje apnenca v kamnolomu Zidani most, k.o. Zidani most,
Občina Laško, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-12/96-31
z dne 9. 12. 1996, ki ga je izdala UE Laško;

149. CEMENTARNA TRBOVLJE D.D., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, matična številka 5034582, davčna številka 87134101,
izkoriščanje apnenca v kamnolomu Plesko, k.o. Hrastnik in k.o.
Trbovlje, Občina Trbovlje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
08-363/1-1961 z dne 13. 3. 1961, ki ga je izdal Sekretariat
Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski inšpektorat,
Ljubljana;

150. JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ D.D., Ulica Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj, matična številka 5142393, davčna številka
35682671, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Brezovica, k.o.
Češnjica pri Kropi, Občina Radovljica, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 311-2/76-7 z dne 4. 12. 1978, ki ga je izdala
Skupščina Občine Radovljica;

151. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL POD NANOSOM, Šmihel pod Nanosom št.
26, 6230 Postojna, izkoriščanje dolomita in sanacija kamnoloma
pri naseljih Šmihel in Bukovje, k.o. Šmihel, Občina Postojna, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-96/97-GM z dne 24. 4.
1997, ki ga je izdala UE Postojna;

152. PESKOKOP ČRNA, Jelenko Radovanović s.p., Potok v Črni 5a,
1242 Stahovica, matična številka 5632354, davčna številka
41861183, izkoriščanje apnenca v peskokopu Črna, k.o. Godič,
Občina Kamnik, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-3/96-
4/31 z dne 9. 4. 1996, ki ga je izdala UE Kamnik;

153. SOLKANSKA INDUSTRIJA APNA D.D., Cesta IX. korpusa 106, 5000
Nova Gorica, matična številka 5033659, davčna številka 54199239,
izkoriščanje kamna v kamnolomu Solkan, k.o. Nova Gorica, Mestna
občina Nova Gorica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-
10/82-3/sm z dne 27. 1. 1983, ki ga je izdala Občina Nova Gorica;

154. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN D.D., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, matična številka 5163757, davčna številka 60142197,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Lazna, k.o. Lazna, Mestna
občina Nova Gorica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-
7/78-3/Tm z dne 22. 9. 1978, ki ga je izdala Skupščina Občine
Nova Gorica;

155. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN D.D., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, matična številka 5163757, davčna številka 60142197,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Šebalk, k.o. Godovič, Občina
Idrija, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-235/77 z dne
29. 12. 1977, ki ga je izdala Skupščina Občine Idrija;

156. KOMUNALA D.O.O., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija, matična
številka 5144647, davčna številka 13286218, izkoriščanje dolomita
v kamnolomu Koševnik, k.o. Idrijski Log, Občina Idrija, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 38-68/81 z dne 17. 6. 1982, ki
ga je izdala Občina Idrija;

157. INGRAD GRAMAT D.D., Medlog 7, 3000 Celje, matična številka
5609887, davčna številka 99907119, izkoriščanje apnenca in
dolomita v kamnolomu Liboje, k.o. Liboje, Občina Žalec, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-1/78-3/3 z dne 22. 5.
1979, ki ga je izdala Skupščina Občine Žalec, ter veljavnega
dovoljenja, št. 310-3/80-3/4 z dne 19. 4. 1982, ki ga je izdala
Skupščina Občine Žalec;

158. INGRAD GRAMAT D.D., Medlog 7, 3000 Celje, matična številka
5609887, davčna številka 99907119, izkoriščanje apnenca in
dolomita v kamnolomu Stranice, k.o. Stranice, Občina Zreče, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-3/81-2/3 z dne 24. 6.
1981, ki ga je izdala Skupščina Občine Slovenske Konjice, ter
veljavnega dovoljenja, št. 351-208/84-8/3 z dne 5. 11. 1987, ki
ga je izdala Občina Slovenske Konjice;

159. MESARIČ MATILDA S.P., Studenica 2b, 2319 Poljčane, EMŠO
0302955505057, davčna številka 65897323, izkoriščanje naravnega
kamna v kamnolomu Polskava, k.o. Frajhajm, Občina Slovenska
Bistrica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 313-18/99/E-JV z
dne 13. 10. 1999, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana;

160. OPEKARNA PRAGERSKO D.D., Ptujska cesta 37, 2331 Pragersko,
matična številka 5222044, davčna številka 13473115, izkoriščanje
opekarske gline v k.o. Gaj, Občina Slovenska Bistrica, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 3/4-351-170/86 z dne 31. 8. 1989, ki
ga je izdala Občina Slovenska Bistrica;

161. EKOPLAN-A D.O.O., Petrovče 47, 3301 Petrovče, matična
številka 5433185, davčna številka 16937830, izkoriščanje
tehničnega kamna v kamnolomu Andraž, k.o. Andraž, Občina Žalec,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 31100/006/96-01-0445-KV z
dne 23. 9. 1996, ki ga je izdala UE Žalec, ter veljavnega
dovoljenja, št. 31100/006/96-01-0445-KV z dne 11. 11. 1996, ki ga
je izdala UE Žalec;

162. KAMNOLOM BOROVNIK D.O.O., Kopališka 14, 1410 Zagorje ob
Savi, matična številka 5438446, davčna številka 72866250,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Borovnik, k.o. Loke pri Zagorju
in k.o. Šemnik, Občina Zagorje ob Savi, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 312-1/89-7 z dne 14. 12. 1990, ki ga je izdala
Občina Zagorje ob Savi;

163. MITA D.O.O, Podjetje za proizvodnjo, prevoz, gradbeništvo in
trgovino, Slamnikarska 18, 1230 Domžale, matična številka
5319137, davčna številka 93473451, izkoriščanje dolomita v
peskokopu Čelo, k.o. Stara Vrhnika, Občina Vrhnika, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 3/8-351-97/77 z dne 26. 5. 1981, ki ga
je izdala Skupščina Občine Vrhnika;

164. MINERAL D.D., Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5033128, davčna številka 13493558, izkoriščanje
naravnega kamna v kamnolomu Drenov grič, k.o. Velika Ligojna,
Občina Vrhnika, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310/B-
23/62-9 z dne 16. 3. 1963, ki ga je izdal Sekretariat Izvršnega
sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana;

165. GRADIS D.D., Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov
Ljubljana, Industrijska cesta 2, 1000 Ljubljana, izkoriščanje in
sanacija gramoznice Obrije, Mestna občina Ljubljana, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 310-1/79-04 z dne 7. 2. 1980, ki ga je
izdala Skupščina Občine Ljubljana Moste-Polje;

166. KUNST FRANC S.P., Trebče 27, 3256 Bistrica ob Sotli,
izkoriščanje kamna, peska in proda v kamnolomu Čehovec, k.o.
Zagaj, Občina Šmarje pri Jelšah, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 35100-0841/97 z dne 10. 9. 1998, ki ga je izdala
UE Šmarje pri Jelšah;

167. OBČINA GORNJA RADGONA, Urad župana, Gornja Radgona, matična
številka 5880289, davčna številka 40051846, izkoriščanje proda v
gramoznici Konjišče, k.o. Konjišče, Občina Gornja Radgona, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 721-02/87-6-HO z dne 20. 10.
1987, ki ga je izdal Republiški komite za energetiko, Ljubljana;

168. OBRETAN JOŽE, Gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo in
prodaja gramoza, Strojna 23, 2391 Prevalje, matična številka
6511163, davčna številka 61370231, izkoriščanje proda v peskokopu
Gostenčnik, k.o. Sele, Občina Slovenj Gradec, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 312-1/94-3/3 z dne 2. 9. 1994, ki ga
je izdala Občina Slovenj Gradec;

169. MRAK LEOPOLD, Završe, Vrh pri Mislinji 13, 2382 Mislinja,
izkoriščanje peska v peskokopu Mrak, k.o. Šentvid nad Veldekom,
Občina Mislinja, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-1/92-
3/3 z dne 15. 5. 1992, ki ga je izdala Občina Slovenj Gradec;

170. GRADNIK LOGATEC P.O. V STEČAJU, Tržaška cesta 27, 1370
Logatec, matična številka 5067952, davčna številka 15744833,
izkoriščanje dolomita v kamnolomu Smolevec, k.o. Žibrše in k.o.
Gor. Logatec, Občina Logatec, na podlagi veljavnega dovoljenja,
št. 351-266/87-3/1 z dne 17. 7. 1989, ki ga je izdala Občina
Logatec;

171. GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO D.D., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto, matična številka 5142504, davčna številka 90352742,
izkoriščanje peska in kamna v peskokopu Soteska, k.o. Gorenje
polje, Občina Dolenjske toplice, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 310-1/69-2 z dne 14. 4. 1970, ki ga je izdala
Skupščina Občine Novo mesto, ter veljavnim dovoljenjem, št. 310-
02-1/84-8 z dne 25. 10. 1984, ki ga je izdala Skupščina Občine
Novo mesto;

172. GRADIS NOVA D.O.O., Gregorečeva ulica 28/a, 2000 Maribor,
matična številka 5884926, davčna številka 88450716, izkoriščanje
proda v gramoznici Dogoše, k.o. Dogoše, Mestna občina Maribor, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 311-25-8/95-0800-12 z dne 22.
12. 1995, ki ga je izdala UE Maribor;

173. KUNEJ KARL S.P., Gradbena in kmetijska mehanizacija,
gradbeništvo, peskokop in prevozi, Osredek pri Podsredi 19, 3257
Podsreda, matična številka 5139666, davčna številka 18322689,
izkoriščanje dolomita in sanacija peskokopa Rakonca, k.o.
Osredek, Občina Kozje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
35100-0179/94 z dne 10. 8. 1995, ki ga je izdala UE Šmarje pri
Jelšah;

174. SMREKAR JOŽE, Podgorje 6a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu,
izkoriščanje apnenca v peskokopu v Doliču, k.o. Gornji Dolič,
Občina Mislinja, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-1/93-
3/3 z dne 24. 6. 1993, ki ga je izdala Občina Slovenj Gradec;

175. OVČAR ALOJZ S.P., Ljubnica 65, 3205 Vitanje, matična
številka 1102397, davčna številka 60515376, izkoriščanje
okrasnega kamna v kamnolomu Ovčar, k.o. Ljubnica, Občina Vitanje,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 313-16/97/E-JV z dne 12. 8.
1997, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ljubljana;

176. KAMNOLOM PAKA D.O.O., Paka b.š., 3320 Velenje, matična
številka 5513065, davčna številka 81182791, izkoriščanje
tehničnega kamna v kamnolomu Paka, k.o. Paka, Mestna občina
Velenje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 023-46/1970-4 z
dne 10. 12. 1970, ki ga je izdala Skupščina Občine Velenje, ter
veljavnega dovoljenja, št. 311-007/92-03 z dne 20. 4. 1993, ki ga
je izdala Občina Velenje;

177. GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D., Mariborska cesta 40, 2360
Radlje ob Dravi, matična številka 5075505, davčna številka
75856948, izkoriščanje proda in peska v gramoznici Sv. Vid, k.o.
Vuzenica, Občina Vuzenica, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
351-155/89-4/9 z dne 16. 3. 1990, ki ga je izdala Občina Radlje
ob Dravi;

178. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O., Tesarska
10, 1330 Kočevje, izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v
kamnolomu Mozelj, k.o. Mozelj, Občina Kočevje, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 311-3/77-3/6 z dne 6. 9. 1979, ki ga
je izdala Skupščina Občine Kočevje;

179. STREŠNIK Industrija gradbenega materiala d.d., Dobruška vas
45, 8275 Škocjan, matična številka 5040108, davčna številka
21685592, izkoriščanje peska v kamnolomu v Dolnjih Laknicah, k.o.
Laknice, Občina Trebnje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št.
312-1/94-3 z dne 7. 7. 1995, ki ga je izdala UE Trebnje;

180. LESDOG D.O.O., Cesta v Log 14, 1330 Kočevje, izkoriščanje
dolomitnega peska v kamnolomu Koprivnik in kamnolomu Mozelj, k.o.
Koprivnik in k.o. Mozelj, Občina Kočevje, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 311-5/94-3/4 z dne 9. 1. 1995, ki ga je izdala UE
Kočevje;

181. GPG KIPKOP D.O.O., Cesta dveh cesarjev 393, 1000 Ljubljana,
matična številka 5522609, davčna številka 85221341, izkoriščanje
peska in sanacija peskokopa Šmarje-Sap, k.o. Mali vrh, Občina
Grosuplje, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 312-6/89 z dne
10. 8. 1990, ki ga je izdala Občina Grosuplje;

182. SEGRAP D.O.O., Glavni trg 13, 9240 Ljutomer, matična
številka 5072182, davčna številka 61725552, izkoriščanje proda v
gramoznici Krapje, k.o. Krapje, Občina Ljutomer, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-30/68-3 z dne 17. 5. 1978, ki ga
je izdala Skupščina Občine Ljutomer, ter veljavnega dovoljenja,
št. 31200-0002/95 z dne 30. 12. 1996, ki ga je izdala UE
Ljutomer;

183. MIRKO STOJISAVLJEVIČ S.P., Sp. Škofije 123, 6281 Škofije,
izkoriščanje peska v kamnolomu Premančan, k.o. Hribi, Mestna
občina Koper, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 310-4/86-12 z
dne 24. 10. 1988, ki ga je izdala Mestna Občina Koper;

184. KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D., Muzejski trg 2, 2250 Ptuj,
izkoriščanje proda v gramoznici Borovci, k.o. Prvenci, Občina
Markovci, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 352-13/86-4-PF z
dne junij 1987, ki ga je izdala Občina Ptuj, veljavnega
dovoljenja, št. 351-2/87-4-PF z dne 27. 10. 1987, ki ga je izdala
Občina Ptuj;

185. KAMNOLOM ŠTANJEL, Žerjal Dušan s.p., Vilfanova 33, 6320
Portorož, matična številka 5223877, izkoriščanje tehničnega kamna
- dolomita v kamnolomu Štanjel, k.o. Štanjel, Občina Komen, na
podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-216/81-176-3 z dne 4. 2.
1985, ki ga je izdala Skupščina Občine Sežana;

186. BEGRAD D.D., Gradbeništvo - trgovina - inženiring,
Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, matična številka 5062381, davčna
številka 46871535, izkoriščanje peska v peskokopu Hrast pri
Vinici, k.o. Hrast pri Vinici, Občina Črnomelj, na podlagi
veljavnega dovoljenja, št. 351-102/77 z dne 30. 9. 1987, ki ga je
izdala Občina Črnomelj;

187. BEGRAD D.D., Gradbeništvo - trgovina - inženiring,
Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, matična številka 5062381, davčna
številka 46871535, izkoriščanje apnenca v kamnolomu Suhor pri
Vinici, k.o. Stara lipa, Občina Črnomelj, na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-77/77 z dne 22. 2. 1979, ki ga je izdala
Skupščina Občine Črnomelj, veljavnega dovoljenja, št. 351-77/77 z
dne 13. 12. 1991, ki ga je izdala Občina Črnomelj, ter veljavnega
dovoljenja, št. 351-77/77 z dne 30. 7. 1997, ki ga je izdala UE
Črnomelj;

188. GRATEX D.O.O., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško, matična
številka 5624835, davčna številka 32194188, izkoriščanje
tehničnega kamna v kamnolomu Rečica, k.o. Šmihel, Občina Laško,
na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 35101-337/97-35 z dne 25.
9. 1997, ki ga je izdala UE Laško;

189. GIM GUNTE D.O.O., Ljubljanska 104, 8000 Novo mesto,
izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu Gunte II, k.o. Krško,
Občina Krško, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 5-363-106/93
z dne 24. 2. 1994, ki ga je izdala Občina Krško;

190. INGEN - GI D.O.O., Fornače 33, Piran, izkoriščanje
tehničnega kamna v kamnolomu Elerji pri Škofijah, k.o. Hribi,
Mestna občina Koper, na podlagi veljavnega dovoljenja, št. 351-
616/90 z dne 23. 7. 1997, ki ga je izdala UE Koper;

191. TONALIT SKRBINJEK JANEZ S.P., Žolgarjeva 20, 2310 Slovenska
Bistrica, matična številka 5067571, davčna številka 79912150,
izkoriščanje apnanca in dolomita v kamnolomu Bela pri Zg.
Poljčanah, k.o. Poljčane, Občina Slovenska Bistrica, na podlagi
veljavnega obrtnega dovoljenja, št. 8/4-313-219/90 z dne 1. 1.
1991, ki ga je izdala Občina Slovenska Bistrica;

192. MAČEK MARJAN S.P., Cesta talcev 9, 1370 Logatec, matična
številka 5484068, davčna številka 85097942, izkoriščanje
dolomitnega peska v peskokopu Maček (Sekirica) v Doljnjem
Logatcu, k.o. Blekova vas, Občina Logatec na podlagi veljavnega
dovoljenja, št. 351-255/96 z dne 18. 11. 1996, ki ga je izdala UE
Logatec.


AAA Zlata odličnost