Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000

Kazalo

4340. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane, stran 10927.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
1. člen
V uredbi o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 24/96, 1/97 in 29/98) se v prvem odstavku 2. člena za besedami »pri subvencioniranju študentske prehrane« doda besedilo: »in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev«.
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) oziroma drugo pravno osebo.«.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalci se uredijo s posebnimi pogodbami«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z računalniško podprtim sistemom identifikacijskih kartic, ki jih upravičenci do subvencionirane prehrane iz prvega odstavka 7. člena te uredbe predložijo ponudniku študentske prehrane.
Subvencioniranje študentske prehrane upravičencev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe se izvaja s plačilom zahtevkov, ki jih izobraževalni zavodi najkasneje do desetega dne v mesecu za prejšnji mesec izstavijo zavodu.
Minister, pristojen za delo, v 30 dneh od uveljavitve te uredbe izda navodilo, s katerim se podrobneje določi način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane študentske prehrane.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša 75% zneska za obrok prehrane delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.«.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, vključno z absolventi ter študenti podiplomskega študija in niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan v času predavanj in drugih študijskih obveznosti, razen v obdobju od 15. julija do vključno 15. avgusta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov za delovne dneve tudi v obdobju od 15. julija do 15. avgusta, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.«.
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci – starši imajo pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Do uveljavitve računalniško podprtega obračuna subvencije na podlagi identifikacijskih kartic iz 2. člena te uredbe se subvencioniranje študentske prehrane izvaja na podlagi bonov za študentsko prehrano (v nadaljnjem besedilu: boni), ki jih izdajajo ponudniki študentske prehrane.
Boni morajo biti izdelani z ustrezno zaščito proti ponarejanju ter označeni s serijsko številko in mesecem izdaje. Veljavnost bonov je omejena do izteka dveh mesecev od meseca izdaje.«.
9. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 406-06/98-2
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost