Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 10855.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) se v tretjem odstavku 3. člena lestvica spremeni tako, da se glasi:
------------------------------------------------------------------------------
Plačilni   Če znaša bruto mesečni dohodek      Znaša plačilo naslednji
razred    na družinskega člana v % od bruto     odstotek od cene
       povprečne plače na zaposlenega      programa
       v Republiki Sloveniji v preteklem
       koledarskem letu
------------------------------------------------------------------------------
1.      do 25%                  10%
2.      nad 25% do 35%              20%
3.      nad 35% do 45%              30%
4.      nad 45% do 55%              40%
5.      nad 55% do 70%              50%
6.      nad 70% do 90%              60%
7.      nad 90% do 110%              70%
8.      nad 110%                 80%
------------------------------------------------------------------------------
V besedilu druge alinee petega odstavka 3. člena se za besedno zvezo “nižje plačilo,” doda besedna zveza “oziroma izjemoma določi oprostitev plačila,”.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en razred nižjo ceno.
V primeru, da je staršem določeno plačilo v višini 1. plačilnega razreda, so starši za starejše otroke plačila oproščeni.”
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v drugem stavku za besedo “prejema” postavi pika in črta besedilo “in da je za njeno izterjavo uveljavil razpoložljive pravne možnosti.”
Peti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kot dohodek od kmetijstva se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka, pomnožen s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, določenim s predpisom za upoštevanje dohodka iz kmetijstva za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in pomoči. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, kot je to določeno v 24. členu zakona o dohodnini, se v dohodek vlagateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.”
4. člen
5. člen se črta.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občina lahko v skladu s svojimi finančnimi sredstvi plačilo staršem še dodatno zniža.”
6. člen
Za prvo alineo drugega odstavka 8. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), EMŠO, davčna številka,”
Dosedanja druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta in sedma alinea.
V tretjem odstavku 8. člena se besedna zveza “potrdila o letnih zneskih preživnin” nadomesti z besedno zvezo “potrdilo o višini preživnine” in besedna zveza “in prejetih pokojnin” z besedno zvezo “in potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin”.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, se znižano plačilo uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra tekočega leta.“
8. člen
V 12. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v primeru, kadar je vlagatelj uveljavljal spremenjena dejstva in okoliščine iz naslova pridobljene pravice do denarnega dodatka, oprostitev plačila uveljavi z dnem pridobitve te pravice na podlagi odločbe o določitvi denarnega dodatka.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
Pristojni občinski organ določi višino plačila za otroka v odstotku od cene programa in o tem izda odločbo najkasneje do 31. januarja tekočega leta oziroma, v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 9. člena, v roku 30 dni po prejemu vloge.
Odločba se vroči vlagatelju in vrtcu, v katerega je otrok sprejet. Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec vlagatelju izstavi račun.”
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
Zoper odločbo o določitvi plačila lahko vlagatelj v roku 15 dni vloži pritožbo.
Pritožba ne zadrži obveznosti plačila, določenega z odločbo.
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.”
11. člen
15. člen se črta.
12. člen
Drugi odstavek 16. člena se črta.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0280/2000
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost