Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4270. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, stran 10807.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja po 22. členu zakona o potrošniških kreditih ter podatke in informacije, ki jih mora vsebovati vloga ali morajo biti vsebovani v dokumentaciji, priloženi k zahtevi za izdajo dovoljenja.
2. člen
Dovoljenja po zakonu o potrošniških kreditih ne potrebujejo dajalci kreditov, navedeni v drugem odstavku 22. člena, in tisti dajalci kreditov, ki dajejo le kredite, za katere se po 3. členu zakona določbe zakona o potrošniških kreditih ne uporabljajo.
II. KADROVSKI POGOJI
3. člen
(1) Dajalec kreditov mora imeti glede na obseg in vrste potrošniškega kreditiranja ustrezno število usposobljenih delavcev za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja in za vodenje morebitnih organizacijskih enot v okviru izvajanja celotnega poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja.
Ustrezno število je tisto, ki zagotavlja tekoče in nemoteno opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
Delavci so usposobljeni, če imajo glede na vrste potrošniškega kreditiranja vsa potrebna znanja za opravljanje teh storitev odnosno za vodenje organizacijske enote v okviru izvajanja funkcije potrošniškega kreditiranja.
(2) Dajalec kreditov mora imeti delavca, ki je strokovno usposobljen za vodenje in nemoteno ter pravilno izvajanje celotnega poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja.
Delavec je strokovno usposobljen za vodenje in nemoteno ter pravilno izvajanje celotnega poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja, če ima za to ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.
Šteje se, da je delavec strokovno usposobljen za vodenje in nemoteno ter pravilno izvajanje celotnega poslovnega procesa prodaje blaga ali proizvodov (materialne premičnine) in storitev za široko potrošnjo na odloženo plačilo, če izpolnjuje pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe in/ali delovnih izkušenj, določene s specialnimi predpisi posameznih dejavnosti za vodenje poslov na področju teh dejavnosti.
Šteje se, da je delavec strokovno usposobljen za vodenje in nemoteno ter pravilno izvajanje celotnega poslovnega procesa prodaje nepremičnin na odloženo plačilo in ostalih vrst potrošniškega kreditiranja (odobravanja gotovinskih posojil, izdajanja kreditnih kartic s kreditno opcijo, prodaje blaga na lizing in morebitnih drugih), če ima srednjo izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju opravljanja storitev kreditiranja in financiranja, višjo izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju financiranja ali visoko izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju financiranja.
4. člen
Dajalci kreditov morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja priložiti naslednjo dokumentacijo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
– preglednico o številu redno zaposlenih delavcev s polnim delovnim časom in številom zaposlenih delavcev po pogodbi o delu ali na drug način, ki bodo opravljali potrošniško kreditiranje ali vodili morebitne organizacijske enote v okviru procesa potrošniškega kreditiranja, po posameznih lokacijah;
– izobrazbeno strukturo in strukturo strokovne usposobljenosti (po letih delovnih izkušenj) delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja ali vodili morebitne organizacijske enote v okviru procesa potrošniškega kreditiranja;
– dokumentacijo, ki dokazuje strokovno usposobljenost (dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah) vodilnega delavca, zadolženega za vodenje celotnega poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja.
III. TEHNIČNI POGOJI
5. člen
(1) Dajalec kreditov mora imeti glede na obseg in vrste potrošniškega kreditiranja ustrezne poslovne prostore za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
Šteje se, da so poslovni prostori ustrezni, če zagotavljajo, da se potrošnik lahko nemoteno seznani s kreditno pogodbo ali prouči pogoje kreditne pogodbe ter sprejme ustrezno odločitev glede sklenitve kreditne pogodbe.
(2) Dajalec kreditov mora imeti ustrezno informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo celotni funkciji potrošniškega kreditiranja.
Šteje se, da je informacijska podpora ustrezna, če stalno in ob vsakem trenutku:
– omogoča izračun efektivne obrestne mere (EOM) skladno z zakonom,
– zagotavlja, da so potrošniku stalno in pravočasno na razpolago točni podatki o stanju dolga (preostalem znesku kredita, obresti in drugih stroškov), tako da mu je omogočena izdelava obračuna obveznosti predčasnega odplačila kredita po 12. členu zakona o potrošniških kreditih,
– zagotavlja Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije podatke za opravljanje nadzora po 25. členu zakona o potrošniških kreditih (zlasti o elementih, ki sestavljajo skupne stroške kredita, o efektivni obrestni meri in kreditnih posrednikih).
6. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja mora dajalec kredita priložiti dokumentacijo, v kateri je:
1. Opis poslovnega prostora, v katerem bo opravljal storitve potrošniškega kreditiranja, iz katerega bo razvidno, kako je dajalec kreditov potrošniku zagotovil nemoteno uveljavljanje njegovih z zakonom določenih pravic, navedenih v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika.
2. Opis informacijske podpore funkcije potrošniškega kreditiranja, ki vsebuje zlasti:
– podatke in informacije o tehnološki opremljenosti (o strojni in programski opremi, o informacijskem sistemu in njegovi podpori),
– informacije o evidencah, ki jih vodijo o kreditu.
IV. ORGANIZACIJSKI POGOJI
7. člen
Dajalec kredita mora izpolnjevati naslednje organizacijske pogoje:
– imeti mora glede na obseg in vrste potrošniškega kreditiranja ustrezno organizacijsko strukturo izvajanja poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja,
– določene mora imeti delovne postopke v okviru izvajanja poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja,
– določen mora imeti ustrezen način sprejemanja odločitev v poslovnem procesu potrošniškega kreditiranja in opredeljeno odgovornost delavcev, ki sprejemajo te odločitve,
– potrošniku – kreditojemalcu mora zagotavljati ustrezno varnost skozi vzpostavitev organizacijskih in ustreznih logično tehničnih postopkov za zavarovanje osebnih podatkov.
8. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za izvajanje storitev potrošniškega kreditiranja je potrebno priložiti dokumentacijo, ki vsebuje:
– opis organizacijske strukture izvajanja poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja,
– informacijo o pravilnikih, navodilih in drugih aktih, ki so jih izdali in določajo delovne postopke v okviru poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja,
– informacijo o sistemu sprejemanja odločitev in odgovornosti posameznikov, ki sprejemajo te odločitve v poslovnem procesu potrošniškega kreditiranja,
– informacijo o sistemu zagotavljanja varnosti kreditojemalcem pri uporabi in hranjenju njihovih osebnih podatkov.
V. VLOGA
9. člen
Dajalec kreditov, ki mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, mora na Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov vložiti pisni zahtevek za izdajo dovoljenja, kolkovan po tarifni številki 1 (za vloge) in tarifni številki 3 (za odločbe) taksne tarife zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00 – v nadaljevanju: ZUT), pri čemer se v skladu z določbami ZUT za izračun taksne obveznosti upošteva vrednost točke, veljavna na dan vložitve zahteve za izdajo dovoljenja.
Vloga mora vsebovati:
– ime oziroma firmo vložnika,
– naslov oziroma sedež vložnika,
– matično številko vložnika,
– datum ustanovitve pravne osebe oziroma pridobitve dovoljenja za fizično osebo – vložnika,
– izpis vpisa v sodni register in overovljeno fotokopijo odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– navedbo vrst potrošniškega kreditiranja, ki ga nameravajo opravljati,
– navedbo krajev s točnim naslovom, kjer se bodo sklepale kreditne pogodbe,
– ime in priimek osebe, odgovorne za vodenje in nemoteno ter pravilno izvajanje celotnega poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja,
– skupno število zaposlenih v pravni osebi oziroma pri fizični osebi – vložniku,
– navedbo doseženega oziroma predvidenega celotnega prihodka in skupnega zneska danih oziroma predvidenih odobritev kreditov:
a) v poslovnem letu pred letom, v katerem vlagajo zahtevek za izdajo dovoljenja,
b) v poslovnem letu vložitve zahtevka za izdajo dovoljenja,
c) v poslovnem letu, ki sledu letu, ko vlagajo zahtevek za izdajo dovoljenja.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Dajalci kreditov, ki že opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja, vložijo vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje teh storitev najkasneje do 1. marca 2001.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4002-4/00
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj

AAA Zlata odličnost