Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4268. Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, stran 10805.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 32/99) je Vlada Republike Slovenije na 21. seji dne 19. 10. 2000 sprejela
C E N I K
storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta cenik določa način oblikovanja cene ter ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo na območju Republike Slovenije in jo morajo plačevati uporabniki storitev.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem ceniku, imajo naslednji pomen:
1. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki:
– pri izvajanju svoje dejavnosti, lastnem delovanju ali izvajanju storitev drugim stalno ali občasno povzroča nastajanje radioaktivnih odpadkov,
– obdeluje radioaktivne odpadke tako, da se spreminjajo lastnosti in sestava teh odpadkov,
– upravlja ali ima v lasti objekt ali napravo za začasno skladiščenje radioaktivnih odpadkov.
2. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki obsega prevzem radioaktivnega odpadka, prevoz, obdelavo in pripravo odpadkov ter skladiščenje, vključno s kontrolo tega ravnanja in ukrepi varstva pred ionizirajočim sevanjem.
3. Aktivnost odpadka (A, enota Bq) pomeni aktivnost na dan prevzema v skladišče.
4. Obdelava odpadkov obsega postopke za bolj ekonomično in varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki (npr. zmanjševanje volumna, sortiranje odpadkov, ...).
5. Priprava odpadkov obsega postopke za pretvorbo in pakiranje odpadkov v obliko/paket, ki je primerna za skladiščenje (npr. utrjevanje tekočih odpadkov, pakiranje v ustrezno embalažo, ...).
II. RAZVRSTITEV RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
3. člen
Radioaktivni odpadki so razvrščeni v naslednje skupine in podskupine:
I.  Trdni odpadki
T1   trden, stisljiv, gorljiv
T2   trden, stisljiv, negorljiv
T3   trden, nestisljiv, gorljiv
T4   trden, nestisljiv in negorljiv odpadek
    odpadek posebnih oblik, velik kosovni odpadek

II. Izrabljeni zaprti viri
ZV0  javljalnik požara
ZV1  izrabljeni zaprti vir z: A 
								
								
4. člen
Razvrstitev odpadkov v skupine in podskupine mora biti izvedena v skladu s smernicami za razvrščanje odpadkov izvajalca javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
III. NAČIN OBLIKOVANJA CENE
5. člen
Cena storitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki za posamezno skupino in podskupino odpadkov obsega stroške prevzema in skladiščenja odpadkov, stroške obdelave in priprave odpadkov ter stroške prevoza:
cena = cenaskladiščenja + cenaobdelave+priprave+ cenaprevoza
6. člen
Cena prevzema in skladiščenja se oblikuje na podlagi osnovne cene (E) na volumsko enoto odpadka (za I. in III. skupino odpadkov) oziroma en vir (II. skupina) in faktorja f:
cenaskladiščenja = E X f
kjer sta:
E – osnovna cena za volumsko enoto odpadka oziroma kos (posamezen vir), izračunana na podlagi 15. člena uredbe. V osnovno ceno niso vključeni stroški obdelave in priprave radioaktivnih odpadkov ter stroški odlaganja.
f – faktor f je podan v tabeli 1; zavisi od razpolovnega časa (t1/2) radionuklida, ki ga odpadek vsebuje, in je različen za odpadke z zelo kratkoživimi, kratkoživimi in dolgoživimi radionuklidi; v primeru, ko odpadek vsebuje več radionuklidov, se upošteva tisti, ki ima najdaljši razpolovni čas.
Tabela 1: Vrednosti faktorja f:
f = 0.5 za zelo kratkožive odpadke, ki vsebujejo radionuklide s t1/2 f = 1.0 za kratkožive odpadke, ki vsebujejo radionuklide s 0.5 leta < t1/2 f = 3.0 za dolgožive odpadke, ki vsebujejo radionuklide s t1/2 > 30 let
Če volumen izrabljenega zaprtega vira presega 50 litrov, se cena skladiščenja poveča z razmerjem med dejanskim volumnom (v litrih) in privzetim volumnom (50 litrov).
7. člen
Če v skupini trdnih odpadkov (I. skupina) ni mogoče definirati podskupine odpadka, se osnovna cena storitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki določi po podskupini T4.
Če so podatki, ki jih o radioaktivnih odpadkih posreduje uporabnik, napačni in je zato odpadek razvrščen v napačno podskupino, se uporabniku zaračunajo stroški za določitev pravilne podskupine (pregled in meritve vira/odpadka, razvrščanje odpadkov) in stroški skladiščenja, ki bi bili zaračunani v primeru, če bi bili posredovani podatki pravilni in bi bil odpadek razvrščen v pravilno kategorijo.
8. člen
Stroški prevoza se obračunajo, če uporabnik sam ne poskrbi za prevoz.
IV. CENIK ZA POSAMEZNE SKUPINE ODPADKOV
9. člen
Osnovna cena skladiščenja (E) se izraža v tolarjih na liter odpadka ali na kos (vir) in je za posamezne skupine in podskupine odpadkov podana v tabeli 2.
Tabela 2: Osnovna cena skladiščenja za posamezne skupine in podskupine odpadkov:
---------------------------------------------------------------
Vrsta         Osnovna cena
---------------------------------------------------------------
odpadka        (E) na enoto
T1           2.600 SIT/l
T2           3.900 SIT/l
T3           3.900 SIT/l
T4           5.200 SIT/l
ZV0          6.000 SIT/kos
ZV1          20.800 SIT/kos
ZV2          78.000 SIT/kos
ZV3          260.000 SIT/kos
ZV4          520.000 SIT/kos + 50 SIT/GBq nad 370 GBq
L           7.800 SIT/l
M           13.000 SIT/l
---------------------------------------------------------------
10. člen
Cena obdelave in priprave odpadkov se za posamezno vrsto in podvrsto odpadkov določa glede na zahtevano obdelavo in pripravo odpadka in se obračunava po dejanskih stroških (stroški dela, storitev in materiala, vključno z embalažo).
11. člen
Cena prevoza se določa po dejanskih stroških, ki se v polni višini upoštevajo v ceni storitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
V. DRUGA DOLOČILA
12. člen
Izračun cene storitev javne službe je določen na podlagi podatkov o stroških izvajalca javne službe za preteklo leto. Cenik se usklajuje enkrat letno.
13. člen
Cena storitev javne službe za radioaktivne odpadke v primeru industrijskih nesreč, nesreč pri delu z radioaktivnimi viri ali snovmi ali nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi je za 50 odstotkov večja od cene storitev javne službe iz prejšnjih členov.
14. člen
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe.
15. člen
Upravljavec obstoječe raziskovalne infrastrukture, katera se uporablja v okviru programov in projektov nacionalnega raziskovalnega programa, za radioaktivne odpadke, ki nastajajo pri obratovanju te infrastrukture, ne plačujejo skladiščenja, plačujejo pa stroške prevoza (če sami ne poskrbijo za prevoz) in stroške obdelave ter priprave odpadkov. Stroški obdelave in priprave odpadkov se za te uporabnike obračunajo po dejanskih stroških, povečanih za deset odstotni pribitek, ki je namenjen za pokrivanje splošnih in upravnih stroškov izvajalca javne službe.
16. člen
S plačilom cene storitev javne službe se obveznost končnega odlaganja in stroški za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov prenesejo na izvajalca javne službe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do zagotovitve kapacitet in uvedbe ustreznih postopkov za obdelavo in pripravo odpadkov plačujejo stroške obdelave in priprave posameznih vrst in podvrst odpadkov uporabniki, vključno z upravljavci obstoječe raziskovalne infrastrukture vnaprej, v pavšalnem znesku 30 odstotkov od cene skladiščenja. Obveznost kasnejše obdelave in priprave s tem prevzame izvajalec javne službe.
18. člen
Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-11/2000
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti