Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2000 z dne 26. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2000 z dne 26. 10. 2000

Kazalo

4149. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke, stran 10641.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke (v nadaljnjem besedilu: izpit).
2. člen
Izpit lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje za vpis v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije iz prvega odstavka 7. člena zakona o geodetski dejavnosti.
II. PROGRAM IZPITA
3. člen
Izpit obsega splošni in strokovni del.
Splošni del izpita se opravlja ustno, strokovni del izpita pa je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
4. člen
Splošni del izpita je enak za vse kandidate.
Strokovni del izpita je prilagojen nalogam, ki jih kandidat opravlja oziroma jih bo opravljal v okviru geodetske dejavnosti.
5. člen
Splošni del izpita obsega preverjanje znanj in poznavanje predpisov iz naslednjih področij:
– temeljna načela organizacije državne uprave in lokalne samouprave,
– osnove statusnega prava s poudarkom na pravni ureditvi gospodarskih družb,
– geodetska dejavnost na področju urejanje prostora, naselij in graditve objektov, kmetijstva in gozdarstva ter prometa in zvez,
– varstvo okolja, varovanje zdravja in življenja ljudi, varstvo pred požarom, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pri delu,
– vodenje projektov in osnove obligacijskih razmerij.
6. člen
Strokovni del izpita obsega preverjanje znanj in poznavanje predpisov iz geodetske stroke.
Strokovni del izpita je sestavljen iz:
– izdelave pisne naloge s področja, na katerem kandidat dela,
– zagovora pisne naloge in ustnih odgovorov na vprašanja o poznavanju geodetske stroke.
7. člen
Podrobnejši program splošnega in strokovnega dela izpita s pregledom pravnih virov in strokovne literature določa matična sekcija geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sekcija geodetov).
Program strokovnega dela izpita določi sekcija geodetov v obliki kataloga znanj geodetske stroke.
Sekcija geodetov lahko v skladu s pravili poslovanja organizira pripravljalne tečaje za izpit za kandidate, ki ga želijo opravljati.
Sekcija geodetov zagotavlja opravljanje izpita najmanj dvakrat letno in vnaprej objavi roke za opravljanje izpita.
8. člen
Splošnega dela izpita je oproščen kandidat, ki je opravil strokovni izpit v skladu s predpisi o opravljanju strokovnih izpitov delavcev v državni upravi oziroma kandidat, ki je opravil strokovni izpit za geodetskega inšpektorja.
III. IZPITNA KOMISIJA
9. člen
Kandidat opravlja izpit pred tričlansko komisijo za izpit iz geodetske stroke (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
En član izpitne komisije je izpraševalec za splošni del izpita, druga dva člana pa sta izpraševalca za strokovni del izpita.
Predsednika in člana izpitne komisije z razporedom določi predsednik sekcije geodetov izmed geodetskih in pravnih strokovnjakov.
10. člen
Predsednik ali član izpitne komisije, ki je izpraševalec za splošni del izpita, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali najmanj univerzitetno izobrazbo geodetske stroke, najmanj deset let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit ali mora imeti opravljen državni pravniški izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj.
Predsednik ali član izpitne komisije, ki je izpraševalec za strokovni del izpita, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo geodetske stroke, najmanj deset let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit.
11. člen
Organizacijska in tehnična opravila za izpitno komisijo opravlja služba Inženirske zbornice Slovenije, ki je v skladu s statutom zbornice zadolžena za opravljanje javnih pooblastil zbornice (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba zbornice).
IV. PRIJAVA K IZPITU
12. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo pri pristojni službi zbornice najmanj 45 dni pred objavljenim rokom za opravljanje izpita.
Prijavi mora kandidat priložiti pisna dokazila o strokovni izobrazbi in o delovnih izkušnjah ter morebitna dokazila o opravljenih strokovnih izpitih iz 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Če pristojna služba zbornice ugotovi, da prijava iz prejšnjega člena ni popolna, v roku 8 dni po vložitvi prijave kandidata pozove, da jo dopolni.
Kandidat mora prijavo z dokazili iz drugega odstavka prejšnjega člena dopolniti v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se šteje, da je od prijave odstopil.
Če pristojna služba zbornice ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, pošlje prijavo z dokazili predsedniku sekcije geodetov najkasneje v desetih dneh od njene vložitve.
14. člen
Predsednik sekcije geodetov z razporedom določi sestavo izpitne komisije ter čas in kraj opravljanja izpita.
V razporedu se določi izpraševalca za splošni del izpita in izpraševalca za strokovni del izpita ter člana izpitne komisije, ki za kandidata določi pisno nalogo za strokovni del izpita.
Razpored iz prvega odstavka tega člena mora biti kandidatu in izpitni komisiji vročen najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za opravljanje izpita.
V. OPRAVLJANJE IZPITA
15. člen
Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja izpita ugotovi prisotnost članov izpitne komisije ter istovetnost kandidata, pojasni način opravljanja izpita, ugotovi, da bo član izpitne komisije, ki je za kandidata določil pisno nalogo za strokovni del izpita, prevzel in ocenil kandidatov pisni izdelek ter določi člana izpitne komisije, ki bo nadziral opravljanje pisnega dela strokovnega dela izpita.
Član izpitne komisije, ki mora za posameznega kandidata določiti pisno nalogo za strokovni del izpita, mora predsedniku izpitne komisije predložiti naslov oziroma temo pisne naloge pred opravljanjem splošnega dela izpita.
16. člen
Kandidat opravlja najprej splošni del izpita. Ta del izpita se opravlja ustno in traja največ 45 minut. Vprašanja, postavljena kandidatu, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje vseh področij iz 5. člena tega pravilnika.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita lahko kandidat nadaljuje z opravljanjem strokovnega dela izpita.
17. člen
Strokovni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa ustno.
Pisni in ustni del strokovnega dela izpita se praviloma ne opravljata isti dan. Razmak med njima ne sme biti daljši od 8 dni.
Pisni del strokovnega dela izpita se praviloma opravlja naslednji dan po opravljenem splošnem delu izpita.
Pisni del strokovnega dela izpita obsega izdelavo pisne naloge, ki je lahko projekt, del projekta, elaborat, opis določenega postopka in podobno. Naloga se mora nanašati na vsebino, ki jo določa program strokovnega dela izpita. Pisni del naloge izdela kandidat na uradnih tiskovinah z oznako sekcije geodetov, ki jih prejme na pisnem delu strokovnega dela izpita.
Pred začetkom pisnega dela strokovnega dela izpita član izpitne komisije kandidata seznani z vsebino pisne naloge in pojasni, katere predpise lahko uporablja pri pisnem delu.
Pisni del strokovnega dela izpita traja največ šest šolskih ur.
18. člen
Ustni del strokovnega dela izpita se opravlja po pisnem delu strokovnega dela izpita.
Na ustnem delu strokovnega dela izpita odgovarja kandidat na vprašanja v zvezi s pisno nalogo in na vprašanja iz področja geodetske stroke.
Ustni del strokovnega dela izpita traja največ 45 minut.
19. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi poseben zapisnik na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Pisna naloga za strokovni del izpita je priloga zapisnika.
Zapisnik podpišejo predsednik in oba člana izpitne komisije.
20. člen
Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija iz vsakega dela izpita z oceno “uspešno” ali “neuspešno”. O oceni odloča izpitna komisija z večino glasov.
Na podlagi ocene splošnega in strokovnega dela izpita odloči izpitna komisija, ali je kandidat izpit opravil ali izpita ni opravil.
Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po sprejeti odločitvi iz prejšnjega odstavka.
21. člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik.
V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v petnajstih dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih izpraševalcev.
22. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Potrdilo o opravljenem izpitu podpišeta predsednik izpitne komisije in predsednik sekcije geodetov.
Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod kandidat, drugi izvod pa se hrani v evidenci o izpitih.
Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil izpit.
23. člen
Šteje se, da kandidat, ki ni opravil splošnega dela izpita, izpita ni opravil.
Kandidat, ki ni opravil pisnega ali ustnega dela strokovnega dela izpita, lahko ponovno opravlja ta del izpita v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od enega meseca.
Če je kandidat pri ponovnem opravljanju strokovnega dela izpita neuspešen, ali če kandidat brez opravičenega razloga ne pride na ponovno opravljanje izpita, ali če kandidat med ponovnim opravljanjem izpita odstopi, se šteje, da izpita ni opravil.
Izpit lahko kandidat ponavlja dvakrat. Čas med enim in drugim izpitom ne sme biti krajši od dveh mesecev.
24. člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali k ponovnem opravljanju izpita, ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora kandidat takoj oziroma najkasneje v sedmih dneh od dneva izostanka oziroma odstopa izpitni komisiji predložiti dokazila o opravičenosti izostanka oziroma odstopa.
Če izpitna komisija oceni, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. Sklep izpitne komisije o opravičenosti razlogov za kandidatovo odsotnost je dokončen. Zoper sklep, s katerim izpitna komisija zavrne predlog kandidata za ugotovitev opravičenost razlogov za njegovo odsotnost, je dovoljen upravni spor.
Sklep izpitne komisije iz prejšnjega odstavka se vpiše v zapisnik o izpitu.
VI. STROŠKI IZPITOV
25. člen
Stroške izpita poravna kandidat ali njegov delodajalec ob prijavi.
Za kritje stroškov izpita, stroškov vodenja evidenc in izdajo potrdil se določi pristojbina.
Višina pristojbine za opravljanje izpita je 98.000 tolarjev, pristojbina za ponovno opravljanje izpita pa je 49.000 tolarjev.
26. člen
Višina pristojbine se za vsako leto valorizira v skladu z indeksom cen na drobno, ki ga ugotovi organ, pristojen za državno statistiko, če je indeks cen na drobno za obdobje enega leta obdobje večji od 5%.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, se višina pristojbine poveča, ko na predlog organa sekcije geodetov da k njenemu povečanju soglasje minister, pristojen za geodetsko dejavnost.
Nova višina pristojbine in soglasje ministra se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripada nagrada za delo v izpitni komisiji.
Nagrada članom izpitne komisije je sestavni del pristojbine za opravljanje izpita.
Višino nagrad za delo, ki ne sme preseči 50% višine pristojbine, določi organ sekcije geodetov.
VII. EVIDENCE O IZPITIH
28. člen
Za vsakega kandidata, ki opravlja izpit, vzpostavi, vodi in vzdržuje evidence o izpitih pristojna služba zbornice v skladu s svojimi pravili, statutom zbornice in predpisi o arhivskem gradivu.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Šteje se, da je kandidat, ki je do uveljavitve tega pravilnika opravil strokovni izpit ali preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku (preizkus iz splošnega upravnega postopka in posebnih geodetskih postopkov) po pravilniku o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja (Uradni list RS, št. 41/97 in 29/00) oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo navedenega pravilnika, ali preizkus znanja po pravilniku o programu in preizkusu znanja delavcev geodetskih organizacij (Uradni list SRS, št. 6/80), ali strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in posebnih upravnih postopkov po pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 46/00), izpit opravil.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o programu in preizkusu znanja delavcev geodetskih organizacij (Uradni list SRS, št. 6/80).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-4/00
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.
Minister
za okolje in prostor
prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost