Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2000 z dne 23. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2000 z dne 23. 9. 2000

Kazalo

3807. Zakon o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH-A), stran 10014.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. septembra 2000.
Št. 001-22-192/00
Ljubljana, dne 22. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, d.d., IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE GRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE V SMERI PUCONCI–HODOŠ–DRŽAVNA MEJA (ZPSZPH-A)
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH) (Uradni list RS, št. 48/98) se v drugem odstavku 1. člena, za besedama “tega zakona“ doda besedilo: “in 6.265,500.000 tolarjev“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-79/2
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.