Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000

Kazalo

3766. Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah (ZMK-D), stran 9949.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah (ZMK-D)
Razglašam zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah (ZMK-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. septembra 2000.
Št. 001-22-177/00
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ZAKONA O MATIČNIH KNJIGAH (ZMK-D)
1. člen
V zakonu o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81 in 38/86 ter Uradni list RS, št. 28/95) se v drugem odstavku 19.b člena za besedo “svaštvu” postavi vejica in doda besedilo “društva, ki izkažejo upravičen interes”.
2. člen
Prehodna določba v 2. členu zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah (Uradni list RS, št. 28/95) se črta.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-12/90-3/4
Ljubljana, dne 6. septembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.