Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3705. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore - dopolnitev v letu 1999, stran 9734.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Štore na seji dne 8. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore – dopolnitev v letu 1999
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 33/96; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan za Občino Štore) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 7/91, 33/96; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan za Občino Štore), ki se nanašajo na območje Občine Štore.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitve z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve - gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih,
– dopolnitve območij varstva vodnih virov in vodnogospodarskih ureditev,
– dopolnitve območij naravne in kulturne dediščine,
– prometno in kolesarsko omrežje v občini in na,
– dopolnitev s programskimi zasnovami za:
– območje obrtno trgovske cone v Prožinski vasi.
2. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za Občino Štore je naslednje gradivo, ki je ustrezno dopolnjeno in spremenjeno:
1. kartografski del
– kartno gradivo v merilu 1: 25000 (13 tematskih kart):
 1. zasnova kmetijstva in gozdarstva,
   zasnova rudnin,
   zasnova naselij in območij za poselitev,
 2. zasnova vodnega gospodarstva,
   2.1. vodnogospodarske omejitve v prostoru,
 3. zasnova naravne in kulturne dediščine,
 4. zasnova rekreacije v naravnem okolju,
 5. zasnova sanacij,
 6. zasnova sanacije onesnaženega zraka,
 7. zasnova poselitve in funkcij naselij v omrežju naselij,
 8. zasnova prometnega omrežja,
   8.1. zasnova kolesarskega omrežja,
 9. zasnova omrežja zvez,
 10. zasnova energetskega omrežja,
 11. zasnova načinov urejanja,
 12. zasnova osnovne rabe prostora,
 13. zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja,
2. kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000,
– namenska raba in načini urejanja prostora,
– oleata vodnogospodarse omejitve, komunalna, energetska in prometna infrastruktura,
3. Programske zasnove za obrtno trgovsko cono Prožinska vas.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
3. člen
Dolgoročni plan Občine Celje – tekstualni del (Uradni list SRS, št. 4/88) se spremeni in dopolni v tistih delih, ki se nanašajo na Občino Štore.
4. člen
V točki 3.1.2.2 »Kmetijstvo« (poglavja 3.1. »Globalni razvoj po sektorjih in dejavnostih«, podpoglavja 3.1.2. »Primarni sektor«) se na koncu besedila dodata nova odstavka, ki glasita:
»V zasnovi namenske rabe prostora Občine Štore so kmetijska zemljišča vključena v obsegu 1121,60 ha. Najboljša kmetijska zemljišča so namenjena za trajno izključno rabo in določena v obsegu 658,90 ha, to so zavarovana območja državnega pomena. Druga kmetijska zemljišča so namenjena za izključno rabo ter določena v obsegu 462,70 ha.
Za potrebe poselitve so opredeljene širitve ureditvenih območij naselij pretežno na slabših kmetijskih zemljiščih, izjema so le predlagane širitve na Svetini (zaokrožitev ureditvenega območja) ter širitve manjšega obsega pri nekaterih lokalnih oskrbnih središčih (obrtno trgovska cona) in drugih naseljih.«
5. člen
V točki 3.1.2.3 »Gozdarstvo« (poglavja 3.1. »Globalni razvoj po sektorjih in dejavnostih«, podpoglavja 3.1.2. »Primarni sektor«) se na koncu besedila dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:
»V Občini Štore več kot polovico prostora (52,4%) pokrivajo gozdovi v skupnem obsegu 1479,4 ha. Večji strnjeni gozdovi so na območju južnega dela občine. Gozdovi so razčlenjeni na lesno proizvodne in varovalne gozdove.
V gozdne površine niso vključene skupine dreves gozdnega drevja, posamezne prostorastoče gozdno drevje, drevnina na urbanih in kmetijskih površinah. Zaradi poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij se morajo varovati tako, da se vključijo v načrtovane prostorske ureditve v nespremenjeni obliki ali pa se z obnovo ustrezno nadomestijo.
Na območju občine je s predpisi potrebno zavarovati predlagane varovalne gozdove v skupnem obsegu okvirno 27,50 ha. Ti gozdovi so državnega pomena in obvezno izhodišče prostorskega plana Republike Slovenije ter so vključeni v zasnovo namenske rabe prostora občine.«
6. člen
V točki 3.2.1.2. (poglavja 3.2 »Vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo in energetika«, podpoglavja 3.2.1. »Vodno gospodarstvo«) se na koncu besedila dodata nova odstavka, ki glasita:
»Na območju Občine Štore ni pomembnejših vodnih virov republiškega pomena, drugi viri pa so razporejeni po celotnem hribovitem delu občine.
Ustrezna zaščita vodnih virov Kompole, Svetina, Žerovše in Bojanski graben se izvaja na osnovi sprejetega odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 17/88), predviden pa je tudi sprejem odloka o zaščiti vodnega vira Teharje (Žegnan studenec) in kapitažne vrtine Laška vas.
Kvaliteta vodooskrbe na območju Štor, Laške vasi in Pečovja bo izboljšana z zajemom vode iz kapitažne vrtine, izdelane na območju Laške vasi. S to vrtino je načrtovan zajem dodatnih količin kvalitetne pitne vode vodnega vira Žeroviše. Tudi za ta vodni vir bodo določeni vodovarstveni pasovi, sprejet odlok in pridobljena ustrezna dokumentacija.«
V točki 3.2.2.2. (poglavja 3.2 »Vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo in energetika«, podpoglavja 3.2.2. »Komunalno gospodarstvo«) se na koncu besedila dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:
»Na območju Občine Štore je potrebno skrbeti za varovanje vodotokov in zmanjševati posledice erozij ter hudourniškega delovanja vodotokov in hudournikov.
Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih načeloma ni možna. Izjemoma bo možna le ob predhodni sanaciji območja.
Gradnja objektov mora biti usmerjena v poplavno varna območja, taka območja da se z njimi ne bo posegalo na obvodne retenzijske površine, ki so pomembne za vzdrževanje visokovodnega režima vodotoka ter na manjša erozijska in zaradi vode nestabilna zemljišča. Gradnja objektov na poplavnih površinah ni možna.
Fekalne vode se vodijo v predvideni kanalski kolektor Štore, ki bo priključen na kanalski kolektor RZ10. Projektno je potrebno preveriti obstoječe kanalizacijsko omrežje, neustrezne odseke rekonstruirati in dograditi predvidene odseke kanalizacijskega omrežja za območje naselij Kompole, Laška vas, Prožinska vas, Draga, Kresnike in Ogorevc.«
V točki 3.2.3.2. (poglavja 3.2 »Vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo in energetika«, podpoglavja 3.2.3. »Energetika«) se zadnji odstavek nadomesti z dvema odstavkoma, ki se glasita:
»V severozahodnem delu območja Občine Štore poteka obstoječi plinovod R 23B za Laško, območje pa meji tudi na plinsko postajo MRP Štore, do katere potekata plinovoda mestne mreže Celje.
Za posege v zaščitnem pasu plinovoda in plinske postaje je potrebno upoštevati zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 26/85) in pridobiti soglasja Geoplina, ki je upravljalec predmetnih postrojenj.«
7. člen
V podpoglavju 3.3.2. »Železniški promet« (poglavja 3.3 »Promet in zveze«) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Štore je predvidena rekonstrukcija glavne železniške proge I. reda Ljubljana–Maribor za hitrosti 160 km/h.«
V podpoglavju 3.3.3. »Cestni promet« (poglavja 3.3 »Promet in zveze«) se na koncu besedila dodata nova odstavka, ki glasita:
»Območje Občine Štore prečka državna cesta: glavna cesta II. reda št. 107. Predvidena je rekonstrukcija državne ceste G2-107 zaradi izgradnje nadvoza čez železnico proti naselju Lipa na območju obstoječega križišča te ceste z lokalno cesto na Lipo.
Po novi kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore je 17 lokalnih cest in 37 javnih poti izven naselij. Občinsko cestno omrežje se bo postopoma moderniziralo (nadvoz Lipa) na odsekih, ki skladno z zakonom o javnih cestah nimajo ustreznih elementov.
Skladno z republiškimi izhodišči je predvidena ureditev mednarodne kolesarske poti ob glavni cesti G2-107.«
V podpoglavju 3.3.10. »PTT promet« (poglavja 3.3 »Promet in zveze«) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»Ob magistralni cesti in železnici Celje-Šentjur poteka medkrajevno telefonsko omrežje. V urbanih področjih poteka krajevno telefonsko omrežje za potrebe telefonskih naročnikov. V primeru gradbenih posegov v neposredni bližini obstoječega medkrajevnega in krajevnega omrežja je potrebno le-tega zaščititi.«
8. člen
V točki 3.6.1.1. »Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru« (poglavja 3.6. »Prostorski razvoj in varstvo okolja«, podpoglavja 3.6.1. »Prostorski razvoj«) se na koncu besedila dodajo novi odstavki, ki glasijo:
»V kartografskem delu Občine Štore so območja poselitve opredeljena z ureditvenimi območji naselij in drugimi ureditvenimi območji, obstoječa stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje so evidentirana v kartografski dokumentaciji na PKN 1:5000.
Na območju občine so dodatne površine za poselitev opredeljene v navezavi na obstoječa stavbna zemljišča in ureditvena območja na pretežno slabših kmetijskih zemljiščih v skupnem obsegu okoli 25ha. Na najboljša kmetijska zemljišča se posega le s posamičnimi posegi pretežno v zvezi s širitvami ureditvenih mej lokalnih oskrbnih središč, kjer ni na voljo slabših zemljišč in v malo večjem obsegu v občinskem središču znotraj ureditvene meje, kjer gre za uskladitev stanja prostorske izvedbene dokumentacije.
Pri vseh ostalih ruralnih naseljih so predvidene le minimalne spremembe mej obstoječih ureditvenih območij zaradi manjših potreb in zaradi varovanja kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter naravne in kulturne dediščine.«
9. člen
V podpoglavju 3.6.2. »Varstvo naravne in kulturne dediščine« (poglavja 3.6. »Prostorski razvoj in varstvo okolja«) se za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki glasi:
»Naravna dediščina na območju Občine Štore
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno območje naravne dediščine:
– NS1 – Bodika v Šentjanžu nad Štorami
V Občini Štore ni z občinskimi odloki zavarovanih objektov in območij naravne dediščine. Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne podlage za varstvo naravne dediščine (ZVNKD Celje, julij 1999).
Na območju občine je od naravne dediščine opredeljeno skupno 14 objektov in območij:
– območja naravnih spomenikov: NS Soteska Kozarice, NS Potok Kozarica, NS Bojanski potok, NS Hudičev graben, NS Potok Održna in NS potok Zalonka;
– območja naravne dediščine: ND Jama pri cerkvi na Turnu, ND Bojanski potok, ND Lipe na Svetini, ND Fantovska jama 1, ND Fantovska jama 2, ND Volčja jama in ND Trije studenci;
Kulturna dediščina na območju Občine Štore
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, julij 1999).
Kot kulturna dediščina je opredeljeno:
– kulturna krajina: območji Kompole in Svetina z Javornikom,
– zgodovinska memorialna območja: območje Javornik – zgodovinsko območje Sleme-Javornik,
– naselbinska dediščin: Svetina vas,
– arheološka dediščina: Laška vas pri Štorah,
– sakralna stavbna dediščina (8 objektov): Kompole – Cerkev sv. Lovrenca, Kompole - vaška kapelca, Svetina – Cerkev matere božje, Svetina – Kapela sv. Križa, Svetina – vaška kapelica, Svetli dol - Kapela sv. Florijana, Šentjanž nad Štorami - cerkev sv. Janeza Krstnika, Štore - slopno znamenje,
– profana stavbna dediščina: 11 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina - etnološka dediščina; 19 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– memorialna dediščina: Svetina – grobišče na križišču Svetina – Dom železarjev.«
10. člen
Poglavju 3.7 »Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite« se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »Zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja«.
Na koncu besedila poglavja 3.7. se doda nova točka 3.7.9., ki glasi:
»3.7.9. Vsa območja za obrambo ter zaščito in reševanje na območju občine so opredeljena v občinskem načrtu zaščite in reševanja.«
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
11. člen
S spremembami in dopolnitvami je opredeljen izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča. Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskem zemljišču so podane v strokovnem gradivu »Skupna obrazložitev izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča (v letu 1999)«, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov.
12. člen
Srednjeročni plan se dopolni s programskimi zasnovami za območje obrtno trgovske cone Prožinska vas tako, da se na koncu poglavja »Dokumentacija št.4« doda besedilo novega podpoglavja, ki glasi:
»VI. PROGRAMSKE ZASNOVE NA OBMOČJU OBČINE ŠTORE
VI/1. Programske zasnove za območje obrtno trgovske cone Prožinska vas
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje ki leži med naseljem Štore na zahodu, glavno cesto II. reda Celje–Šentjur na severu in železniško progo na jugu. Zemljišče je nepozidano. V naravi je zemljišče rahlo grbinast teren, v vzhodnem delu območja opuščen, mestoma obdelan in močvirnat ter v zaraščanju. Zemljišče je v preteklosti služilo kot odlagališče Železarne Štore in ni primerno za kmetijsko rabo.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno izgradnji objektov ter prostorskim ureditvam za obrtno trgovsko dejavnost:
– izgradnji objektov za obrtno trgovsko dejavnost,
– izvedbi prometnih ureditev, vezanih na ureditev priključka na regionalno cesto.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– Urbanistična zasnova območja je pogojena s prometno ureditvijo in s pogoji soglasodajavcev in s samo lokacijo ob glavni cesti Celje–Šentjur – vizualno izpostavljeno območje.
– Objekti za obrtno-trgovsko dejavnost bodo usklajeni s potrebami posameznih investitorjev.
– Predvidena je gradnja objektov etažnosti: pritličje in ena etaža. Izbor strešne kritine in naklon streh naj bodo enotni. Območje med notranjimi komunikacijami je možno deliti v poljubno velika funkcionalna zemljišča.
– Med poselitvijo na zahodu in območjem cone je predvideti tampon zelenja. Ob glavni cesti je obvezna zasaditev zelenega pasu. Ostale proste površine znotraj ureditvenega območja je potrebno ustrezno zazeleniti.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja
Prometno omrežje
– Dovoz na območje je predviden s priključkom na glavno cesto v oddaljenosti ca. 180 m vzhodno od stanovanjske pozidave na zahodni strani ureditvenega območja.
– Na glavni cesti II. reda je predvidena razširitev za izgradnjo tretjega pasu za zavijanje na levo. Ob cesti bosta urejena kolesarska steza in hodnik za pešce.
– Znotraj ureditvenega območja ob železnici proti vzhodu in zahodu bo potekala servisna cesta za napajanje objektov.
Železnica
– Južno od ureditvenega območja obrtno-trgovske cone poteka v smeri vzhod – zahod železniška proga Zidani most–Maribor. Pri izdelavi prostorskega izvedbenega načrta je potrebno upoštevati pogoje za gradnjo v varovalnem pasu železnice.
Vodovod
– Oskrba objektov z vodo je možna iz obstoječega javnega vodovoda PL Fi 160 mm pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.
– Ob glavni cesti I. reda poteka obstoječi vodovod PL 160 in LŽ 80.
– Zaradi izgradnje objektov in ureditve območja bo potrebno del vodovoda prestaviti skladno s pogoji soglasodajalcev.
– Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo bo potrebno zgraditi vodovodno omrežje, ki bo navezano na obstoječe javno vodovodno omrežje.
– Predviden vodovod na obravnavanem območju bo potrebno zasnovati kot hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki bodo zagotavljali protipožarno zaščito. Izveden mora biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91) in zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Kanalizacija
– Na obravnavanem območju še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
– Fekalne vode se lahko vodijo v predviden kanalski kolektor Štore, ki bo priključen na kanalski zbiralnik RZ-10.
– Meteorne vode se lahko vodijo preko novozgrajene meteorne kanalizacije v meteorni odvodnik.
– Za predvideno meteorno in fekalno kanalizacijo ter kanalski kolektor Štore je potrebno izdelati projektno dokumentacijo.
– V primeru, da na obravnavanem območju v tehnološkem procesu posameznega investitorja nastajajo prekomerno onesnažene odpadne vode, jih je potrebno očistiti na mestu nastanka do stopnje, ki je predpisana kot mejna vrednost za izpust v javno kanalizacijo.
Električno omrežje
– Preko območja programskih zasnov za obrtno trgovsko cono v Štorah poteka DV 10 kV Selce–Grobelno. Vsled sprostitve zemljišča in možnosti nadaljnjega načrtovanja je treba izdelati idejno rešitev prestavitve DV 10 kV in javne razsvetljave, v kateri bo tudi idejno obdelano napajanje predvidenih objektov z električno energijo.
TK omrežje
– Po severnem in južnem robu obravnavanega območja poteka obstoječe TK omrežje, ki ga je potrebno v primeru gradnje v neposredni bližini ustrezno zaščititi.
– Za predvidene uporabnike bo potrebno na obravnavanem območju zgraditi TK kabelsko omrežje in omogočiti priključitev novih uporabnikov. Za zaščito obstoječega omrežja in izgradnjo novega TK omrežja je treba izdelati tehnično dokumentacijo.
Vodnogospodarski pogoji
– Za rešitev odvajanja zalednih vod je potrebno izdelati projekt vodnogospodarskih ureditev, katerih sestavine morajo biti vključene v prostorske izvedbene akte.
– Za odvajanje odpadnih vod z območja obrtno trgovske cone je potrebno izdelati poseben projekt, ki mora vključevati tudi čiščenje odplak.
– Objekti ne smejo biti podkleteni.
Usmeritve za varovanje okolja
Pri izdelavi prostorske izvedbene dokumentacije je potrebno upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje soglasodajalcev.
Hrup
– Organizacija različnih dejavnosti v obrtno-trgovski coni mora biti urejena tako, da hrup ne bo presegal dovoljenih ravni hrupa.
– Hrupnejše dejavnosti morajo biti locirane v vstopnem osrednjem delu cone.
Voda
– Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije.
– Fekalne vode se lahko speljejo v predviden kanalski kolektor Štore, ki bo priključen na kanalski zbiralnik RZ-10.
– Vse odpadne vode iz proizvodnje je potrebno očistiti do ustrezne stopnje pred izpustom v kanalizacijo.
Zrak
– V območju ni predvidena nobena dejavnost, ki bi vplivala na onesnaženost zraka. Ogrevanje objektov bo urejeno s priključkom na plinovodno omrežje oziroma na cisterne z utekočinjenim plinom.
Odpadki
– Zbiranje in odvoz odpadkov je urejeno z občinskim odlokom. V obravnavanem območju bo način zbiranja urejen s posodami za smeti ob vsakem objektu posebej.
Požarna varnost – usmeritve
– Pri izdelavi prostorske izvedbene dokumentacije je potrebno upoštevati določila 22. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93). Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik.
Usmeritve za obrambe ter zaščite in reševanja
– V obravnavanem prostoru ni načrtovanih območij za obrambo ter zaščito in reševanje.
Zasnova zaporednosti urejanja območja
– Faznost izgradnje je mogoča ob predhodni skupni prometni in komunalni ureditvi.
– Območje se bo urejevalo po zaključenih območjih in etapah.
Grafično gradivo
Sestavni del programskih zasnov je tudi grafično gradivo v merilu 1 : 5000 (karta št. 1) oziroma 1 : 2000 (ostale karte):
1. situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja,
2. katastrska situacija,
3. organizacija dejavnosti in namenska raba prostora,
4. situacija prometne, komunalne in energetske infrastrukture«.
13. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se prostorske sestavine odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Občine Štore – kartni del (Uradni list RS, št. 33/96) nadomestijo z gradivom, ki je navedeno v 3. členu tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-0018/00
Štore, dne 8. septembra 2000.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti