Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3701. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sodražica, stran 9727.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Sodražica na 13. redni seji dne 31. 8. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sodražica
1. člen
V statutu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) se za drugim odstavkom 8. člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
“Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno bivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.“
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Organ občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njegovo notranjo organizacijo in delovno področje.“
3. člen
Spremeni se tretja alinea 15. člena, tako da se glasi: “ustanovi organ občinske uprave ter določi njegovo organizacijo in delovno področje“.
4. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljnih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.“
5. člen
V drugem odstavku 23. člena se doda predzadnja alinea, ki se glasi: “opravlja nalogo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,“.
6. člen
Spremeni se 28. člen, tako da se glasi:
“Zaradi zagotovitve sodelovanja občanov pri opravljanju javnih zadev v občini, ustanovi občinski svet z odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se določi organizacija in način dela vaških odborov.
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.“
7. člen
Črta se tretji odstavek 37. člena.
8. člen
Črta se besedilo v drugem odstavku 38. člena: “svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti)“.
9. člen
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 39. člena tako, da se glasi:
“Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji izmed občanov.“
Črta se besedilo v drugem odstavku 39. člena: “člani odborov ožjih delov občine (vaških ali četrtnih skupnosti)“.
10. člen
Črta se besedilo v šesti alinei 58. člena “in četrtnih“.
11. člen
Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 59. člena, tako da se glasijo:
“Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posamezno ali več naselij.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali vaškega odbora.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini ali na zahtevo najmanj10 odstotkov volilcev z območja občine, za katero je zbor sklican.“
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 61. člena, tako da se glasi:
“Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5 odstotkov volilcev občine ali 10 odstotkov volilcev območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volilcev, ki sodelujejo na zboru.“
13. člen
Tretji odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.“
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03001-2/00
Sodražica, dne 31. avgusta 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti