Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3699. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi, stran 9725.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in št. 99/99, odločba US RS), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, odločba US RS, št. 13/95), drugega odstavka 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter določili statuta Občine Rogašovci, statuta Krajevne skupnosti Pertoča je Svet krajevne skupnosti Pertoča na 10. redni seji dne 3. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Kajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Pertoča se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka po vaseh, in sicer: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci za obdobje od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 3. 9. 2000.
4. člen
Sredstva zbranega krajevnega samoprispevka se bodo uporabila namensko za programe vasi v Krajevni skupnosti Pertoča.
Vrstni red investicij sprejema svet krajevne skupnosti v svojih letnih programih na podlagi referendumskega programa skladno z razvojnimi programi in možnostmi sofinanciranja Občine Rogašovci.
5. člen
V pripravljalnem postopku za razpis referenduma so vaščani sodelovali na zborih krajanov, plan predlogov dela pa so oblikovali sveti vaških skupnosti posameznih vasi.
Na podlagi predlogov je Svet krajevne skupnosti Pertoča sprejel naslednji referendumski program po posameznih vaseh:
Fikšinci:
– modernizacija, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih javnih poti in drugih površin,
– dokončanje izgradnje mrliške vežice Fikšinci in ureditev pokopališča
– ureditev ulične razsvetljave,
– ureditev utic na avtobusnih postajališčih,
– sofinanciranje preplastitev poškodovanih asfaltnih površin na javnih poteh (po potrebi),
– sofinanciranje obnove stare šole (po ureditvi lastniškega razmerja),
– sofinanciranje izgradnje športnega centra,
– sofinanciranje gasilske opreme in objektov,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda,
Pertoča:
– modernizacija, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih javnih poti in drugih površin,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– ulična razsvetljava v vasi Pertoča,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postaj ter postavitev utic ob regionalni cesti,
– sofinanciranje vaških in komunalnih objektov,
– sofinanciranje izgradnja športno-rekreacijskega centra letni - zimski,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda,
– sofinanciranje gasilske opreme in vaško-gasilskega doma.
Ropoča:
– modernizacija, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih javnih poti in drugih površin,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postajališč in njej pripadajoče opreme,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
– izgradnja kabelske televizije,
– sofinanciranje gasilske opreme in vaško gasilskega doma.
Večeslavci:
– modernizacija, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih javnih poti in drugih površin,
– ureditev ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgraditve avtobusnih postajališč,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške veže,
– sofinanciranje opreme in objektov društvom,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda.
6. člen
S krajevnim samoprispevkom po vaseh navedenih v 1. členu se bo v petih letih predvidoma zbralo 44,000.000 SIT in bodo v celoti porabljena za programe iz 5. člena tega sklepa.
7. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.
8. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Pertoča, in sicer:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v posamezni vaški skupnosti, od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
9. člen
Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Pertoča.
11. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti do samoprispevka v določenem roku se bodo obveznosti prisilno izterjale po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
12. člen
Sredstva, ki se zberejo iz krajevnega samoprispevka so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu KS Pertoča št. 51900-842-105-82133 in se bodo evidenčno vodila po posameznih vaseh. Sredstva bodo zajeta v finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet krajevne skupnosti Pertoča, ki najmanj enkrat letno poroča krajanom na zborih krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
Nadzor nad uporabo in zbiranjem sredstev samoprispevka opravlja Nadzorni odbor občine Rogašovci v skladu z zakonom in statutom.
13. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo volivci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Pertoča in imajo volilno pravico.
14. člen
V skladu z zakonom o lokalni samoupravi in zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi vodi referendum Občinska volilna komisija občine Rogašovci.
15. člen
Izid glasovanja na referendumu se ugotavlja ločeno po vaseh in se glasovnice natisnejo za vsako vas v drugi barvi.
Kolikor, v kateri vasi Krajevne skupnosti Pertoča referendum ne uspe, se uvede samo v vaseh, v katerih je bilo glasovanje o programih uspešno.
16. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno s tajnim glasovanjem in glasovnico naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Pertoča
                    GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu o uvedbi samoprispevka 15. 10. 2000
Vprašanje o katerem se odloča glasi:
“Ali se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, za dobo petih let, in to 
je od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006 za območje Krajevne skupnosti Pertoča z naslednjimi 
vasmi: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci, za realizacijo programov posameznih 
vasi?”
                    glasujem
              ZA             PROTI
Navodilo za glasovanje: Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA” če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
17. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je naveden program samoprispevka in obveznosti zavezancev.
18. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
19. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se bo od 1. 2. 2001 dalje.
Pertoča, dne 3. septembra 2000.
Predsednik
KS Pertoča
Marijan Perša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti