Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3698. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek, stran 9724.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99), je Občinski svet občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 30. 8. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za dodelitev proračunskih sredstev Občine Podčetrtek za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek na podlagi letnega progama Odbora za kmetijstvo. Sredstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Podčetrtek za tekoče leto.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– ohranjanja živinoreje, povečanje staleža in izboljšanja kvalitete osnovne črede v govedoreji in prašičereji;
– povečanje količine in izboljšanje kakovosti rastlinske proizvodnje pod pogoji prijaznejšega kmetovanja;
– strokovno-izobraževalnih nalog s področja kmetijstva;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– pridelava neoporečne hrane in ukrepi varovanja okolja;
– ohranjanje tradicij, običajev, kmečke zgodovine, podpora pri organiziranju in delovanju aktivov, krožkov, društev s področja kmetijstva.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– za regresiranje nakupa kvalitetnega plemenskega materiala v govedoreji in prašičereji;
– za nabavo kvalitetnejšega semenskega materiala in kvalitetnih sadik,
– za regresiranje raznih analiz v živinoreji in rastlinski proizvodnji,
– za nabavo osnovne črede drobnice,
– za razne analize v živinorejski in poljedelski proizvodnji,
– za strokovno izobraževalne naloge s področja kmetijstva,
– za izboljšanje rodovitnosti tal ter urejanje kmetijskih površin (male melioracije),
– za razvoj novih tehnologij,
– za posodobitev kmetijskih gospodarstev,
– za sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– za sofinanciranje programom aktivov, društev, krožkov s področja kmetijstva,
– za sofinanciranje programov pri ohranjanju tradicije, običajev, zgodovine in prireditev s področja kmetijstva,
– za druge namene po sklepu Občinskega sveta občine Podčetrtek.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za intervencijo v kmetijstvu določi odbor za kmetijstvo.
4. člen
Upravičenci za sredstva iz 2. in 3. člena tega pravilnika so lahko fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Podčetrtek in ta sredstva na tem območju tudi koristijo.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot: podpore, regresi in premije.
Višina sredstev se določi vsako leto glede na sprejeti proračun Občine Podčetrtek.
6. člen
Razrez razdelitve sredstev za subvencioniranje pripravi Odbor za kmetijstvo, sklep o razdelitvi sredstev pa sprejme Občinski svet občine Podčetrtek.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji, določenimi z javnimi objavami Občine Podčetrtek, ki morajo vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave,
– navedbo potrebne dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno in predlog za odobritev pripravi Občinska uprava občine Podčetrtek (odbor za kmetijstvo) v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.
9. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava ali od nje pooblaščena druga institucija ali organ.
10. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
11. člen
Naloge, ki niso zajete v predhodnih členih in so potrebne za razvoj kmetijske politike v občini, se zajamejo v letnem razpisu. O višini intervencijskih sredstev v primeru elementarnih nesreč v kmetijstvu odloča občinski svet.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0118/00
Podčetrtek, dne 31. avgusta 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti