Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3697. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti, stran 9722.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) 3., 4., 5. in 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 3. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 37/99), 3., 7., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 25. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
1. člen
S tem odlokom (v nadaljevanju: koncesijski akt) določa Občina Pivka (v nadaljevanju: koncedent) vsebino ter organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Posamezne zahteve se natančneje opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet, območje, pogoji in temelji postopka za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitve, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se podeli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije, in sicer je to lokalna skupnost.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s tem odlokom. V primeru neskladja med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom veljajo določila koncesijskega akta.
3. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije in je natančneje določena z odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, zajema:
1. opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti,
2. opravljanje urejanja pokopališč.
4. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe je območje Občine Pivka, zajema pa pokopališča:
– pokopališče Dolnja Košana,
– pokopališče Jurišče,
– pokopališče Palčje,
– pokopališče Pivka,
– pokopališče Suhorje,
– pokopališče Šmihel,
– pokopališče Tabor nad Knežakom,
– pokopališče Trnje in
– pokopališče Zagorje.
5. člen
Temeljni elementi koncesijskega razmerja so naslednji:
– koncesionar ima javno pooblastilo za izdajo soglasij za pokop in za postavitev spomenika (odločanje na 1. stopnji),
– za vsa pokopališča se podeli ena koncesija,
– koncesija se podeli največ za sedem let.
6. člen
Koncedent bo predal v upravljanje koncesionarju vse objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks pokopališča, z vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni, ter pripadajoče ureditvene načrte in druge prostorske akte. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.
Koncesionar prevzema obveznosti izvajanja javne gospodarske službe ter gospodarjenja s temi objekti in napravami v skladu s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
Koncedent mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom koncesionarja.
7. člen
Interesenti za pridobitev koncesije, ki je predmet tega odloka, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavnosti in cene storitev,
– da predložijo poslovni načrt.
8. člen
Koncesionarju bo koncedent podelil izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 3. člena tega odloka na območju Občine Pivka oziroma v koncesijski pogodbi navedenih pokopališčih za čas trajanja koncesijske pogodbe.
9. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.
Javni razpis za podelitev koncesije, s katerim so določeni tudi natančni razpisni pogoji v skladu s tem aktom, določi župan s sklepom.
10. člen
Na podlagi mnenja odbora za infrastrukturo odloči o izbiri koncesionarja v imenu koncedenta župan s sklepom, ki s koncesionarjem podpiše koncesijsko pogodbo.
11. člen
Medsebojna razmerja med koncesionarjem in koncedentom se uredijo s koncesijsko pogodbo s katero se določi zlasti:
– predmet koncesije in rok za začetek izvajanja koncesije,
– pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta,
– način in merila za oblikovanje cen pogrebnih storitev na pokopališču in način uresničevanja predhodnega soglasja koncendenta k oblikovanju cen,
– podlage za oblikovanje višine najemnine za grobove,
– določbe glede plačila koncesionarja za koncesionirano gospodarsko javno službo,
– vrste in način nadzora, ki ga ob izvajanju gospodarske javne službe, izvaja koncedent,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali zaradi njenega izvajanja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem javne službe,
– določbe o spremembah k pogodbi, prenehanju koncesijskega razmerja in določbe o reševanju sporov.
12. člen
Koncesionar kot izvajalec gospodarske javne službe iz tega odloka mora:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje gospodarske javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati sprejete predpise, standarde in normative ter v okviru teh tudi krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– pristojnim organom koncedenta omogočiti strokovno-tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju gospodarske javne službe,
– uporabljati pokopališča, pokopališke objekte in naprave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
13. člen
Koncedent ima:
– pravico določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske javne službe s svojimi predpisi,
– pravico nadzora nad cenami pogodbenih storitev na pokopališčih in pravico določanja višine najemnine za grobove,
– pravico nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav,
– druge pravice določene s predpisi, s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
14. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tretjega člena tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin itd.),
– obveznost uporabe storitev koncesionarja, ko gre za opravljanje pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno in
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
15. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 6 mesecev po vloženi pisni odpovedi koncesionarja.
16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s sprejetimi načeli opredeljenimi s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– če gre za uporabo cen pogrebnih storitev v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
– če zaračunava najemnino za grobove v drugačni višini, kot jih je določil koncedent,
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, koncesionarju pa mora vrniti morebitna vložena sredstva.
17. člen
Z odkupom koncesije koncesijsko razmerje preneha tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncendenta.
Za opravljanje posameznih del, ki so predmet koncesije lahko, s soglasjem koncedenta, koncesionar prenese na podizvajalca.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora poravnati.
19. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti in izvajanje pogrebnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije in
– drugi viri.
20. člen
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
30% prihodkov s strani koncesije mora koncesionar nameniti za investicijsko vzdrževanje na podlagi predhodno potrjenega letnega programa s strani koncedenta.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
21. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja opravlja pristojni inšpekcijski organ.
Nadzor glede izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, urejanja in vzdrževanja pokopališč opravljajo pooblaščene osebe občinske uprave oziroma osebe za izvajanje lokalnega nadzora, finančni nadzor opravlja pooblaščeni delavec občinske uprave.
22. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
23. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncendenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
24. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzroči uporabnikom in drugim pravnim ali fizičnim osebam.
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati naslednje določbe odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka:
– v 3. členu se brišeta alinei (točki) 2 in 3,
– v tretjem odstavku 4. člena se briše besedilo »2,3,«,
– v 7. členu se briše besedilo »,medtem ko se javni službi iz 3. člena tega odloka pod točko 2 in 3 izvajata na celotnem območju občine«.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2000
Pivka, dne 25. maja 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti