Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3696. Pravilnik o oddajanju prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije, stran 9721.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 17. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije
1. člen
S pravilnikom o oddajanju prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije se določajo način, pogoji oddaje prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije, višina najemnine ter ostalih pripadajočih stroškov najemnika.
V primeru, da Zdravstveni dom Litija prostore odda za namene, ki niso zajeti s tem pravilnikom, se uporablja pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 36/98).
2. člen
Zdravnik zasebnik (kot najemnik) in direktor zdravstvenega doma (kot zastopnik imetnika) skleneta najemno pogodbo, s katero v skladu s tem pravilnikom določita medsebojne pravice in obveznosti.
Najemna pogodba je veljavna, ko s podpisom svoje soglasje potrdi župan občine Litija (kot zastopnik lastnika).
3. člen
V najemni pogodbi pogodbeni stranki opredelita: površine, dane v najem (zdravniška ordinacija, sestrska soba, čakalnica), površine, dane v souporabo (sorazmeren del skupnih prostorov), višino najemnine, opremo najetih prostorov, ki je lahko predmet odkupa ali najema, višino in način plačevanja funkcionalnih stroškov ter uslug servisnih služb.
Najemno pogodbo stranke sklenejo za nedoločen čas s 6-mesečnim odpovednim rokom.
Najemna pogodba preneha iz splošnih razlogov po zakonu o obligacijskih razmerjih, zdravstveni dom pa si pridržuje pravico, da najemno pogodbo odpove tudi v primeru, da najemnik prostorov ne bo uporabljal v skladu z registrirano dejavnostjo. V slednjem primeru velja 3-mesečni odpovedni rok.
V primeru prekinitve pogodbe o koncesiji najemna pogodba preneha s prvim dnem naslednjega meseca.
4. člen
Zdravnik zasebnik-najemnik, plačuje neprofitno najemnino za površino, opredeljeno z najemno pogodbo.
Najemnina za zdravniško ordinacijo, sestrsko sobo in pripadajočo čakalnico znaša 8 DEM/m2 (v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila).
Najemnik plačuje najemnino vnaprej (za tekoči mesec), do roka navedenega v najemni pogodbi, sicer dolguje zdravstvenemu domu zamudne obresti.
V najemnino iz drugega odstavka tega člena ni vključena postavka za investicijsko vzdrževanje stavbe Zdravstvenega doma Litija. Investicijsko vzdrževanje stavbe bremeni lastnika, Občino Litija, ki na podlagi investicijskega programa Zdravstvenega doma Litija, v vsakoletnem proračunu zagotovi ustrezna sredstva.
5. člen
V primeru, da zdravstveni dom za svoj račun in z lastnimi sredstvi izvaja vzdrževalna dela, katerih vrednost presega 8 MIO tolarjev, je najemnik dolžan prispevati svoj delež v sorazmerju s površino, ki jo v objektu zaseda, na podlagi končnega obračuna o vrednosti opravljenih del.
Uprava zdravstvenega doma je dolžna najemnika seznaniti z namero, predvideno vrednostjo del ter roki trajanja del iz prejšnega odstavka za 3 leta vnaprej.
Izračun najemnikovega deleža, ki mu priloži kopijo končnega obračuna del izstavi uprava zdravstvenega doma. Najemnik je dolžan tako prejeti račun plačati v roku trideset dni od datuma prejema.
6. člen
Ob prevzemu najemnik in zdravstveni dom sestavita zapisnik o stanju prostorov, ki so predmet najema (zdravniške ordinacije, sestrske sobe in čakalnice), in preverita ali se zapisnik zadnje inventure ujema s stanjem opreme v teh prostorih.
Zdravnik zasebnik – najemnik se lahko odloči, ali bo opremo prostorov iz prvega odstavka kupil ali vzel v najem.
V primeru nakupa opreme, vrednost na podlagi zadnjega zapisnika o inventuri oceni sodno zapriseženi cenilec. Kupnino (ocenjeno vrednost) lahko najemnik poravna v enkratnem znesku ob podpisu najemne pogodbe ali, po dogovoru z zavodom, v večih zaporednih obrokih.
V primeru najema opreme se najemnina izračuna po naslednji formuli:
vrednost opreme x 0,15 / 12 = mesečna najemnina za opremo (ocenjena vrednost opreme x letna amortizacijska stopnja / meseci v letu = mesečna najemnina za opremo).
7. člen
Zdravnik zasebnik - najemnik je dolžan plačevati tudi funkcionalne stroške (voda, elektrika, odvoz smeti, ogrevanje, skupni telefon), preračunane na eno enoto (ordinacija, sestrska soba, čakalnica) v zdravstvenem domu ter na podlagi računa, ki ga do 10. v mesecu za pretekli mesec izstavi najemodajalec. Iz računa so razvidni posamezni funkcionalni stroški v deležu, ki odpade na najemnika.
Račun iz prvega odstavka je najemnik dolžan poravnati v 8 dneh po prejemu, sicer dolguje zdravstvenemu domu zamudne obresti.
8. člen
Zdravnik zasebnik - najemnik koristi tudi servisne službe zavoda (hišnik, čistilka, telefonist, perica). Stroške zanje (njihove plače) je dolžan pokrivati glede na število izvajalcev zdravstvenih storitev v zdravstvenem domu.
Podlaga za višino plačila je izračun stroškov za plače servisnih služb, ki ga pripravi uprava zdravstvenega doma in z njim seznani najemnika ob sklenitvi najemne pogodbe.
Postavke za posamezne servisne službe (stroški za njihove plače preračunani na število izvajalcev zdravstvenih storitev v zdravstvenem domu) se vnesejo v najemno pogodbo.
Stroške servisnih služb plačuje najemnik hkrati s plačilom najemnine iz 4. in 5. člena te pogodbe.
9. člen
Posebnosti najemnega razmerja, ki so plod opravljanja zdravniške dejavnosti na podlagi podeljene koncesije (dežurna služba, storitve laboratorija, koriščenje rentgena, ultrazvoka ipd ...) zdravnik zasebnik in zdravstveni dom dogovorita s posebnim aktom.
10. člen
Izvajanje pravilnika neposredno nadzoruje svet zavoda Zdravstvenega doma Litija. Na morebitne nepravilnosti pa smejo opozoriti tudi zdravniki zasebniki, direktor zdravstvenega doma in župan (stranke pogodbe).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-19/99
Litija, dne 7. septembra 2000.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti