Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3694. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Krško, stran 9713.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS in 70/00) in 118. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 4. 9. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Krško
1. člen
V statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
“Ta statut ureja in določa temeljna načela za organizacijo in delovanje Občine Krško (v nadaljevanju: občina), oblikovanje in pristojnosti občinski organov, razen organov občinske uprave, javnih služb, premoženje in financiranje občine, splošne in posamične akte občine, varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.“.
2. člen
V 2. členu se za besedo “občine“ in pred besedo obsega“ doda vejica in besedna zveza “ki je mejna občina,“.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena tako, da glasi:
“Občina je pravna oseba javnega prava.“.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se pred besedo “zvezo“ doda beseda “regijo“ in vejica.
5. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
“Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne gospodarske javne službe tako, da:
– določa izbirne gospodarske javne službe in način izvajanja gospodarskih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanavlja vzgojno-izobraževalne in zdravstvene zavode ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, službe za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko in društveno dejavnost ter dejavnost institucij civilne družbe in mladih ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– skrbi za delo z mladimi in jim nudi strokovno podporo,
– pospešuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju dejavnosti mladih,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere naravnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– skrbi za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.“.
6. člen
V 11. členu se črta šesta alinea.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena tako, da glasi:
“Organa občine sta tudi občinska volilna komisija, katere naloge, pristojnosti in sestavo določa zakon o lokalnih volitvah ter komisija za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.“.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.“.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
“Če ni z zakonom ali tem statutom drugače določeno, lahko organi občine, ki delujejo na sejah sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa.“.
9. člen
Črta se osma alinea drugega odstavka 16. člena.
Pri enajsti alinei drugega odstavka se črta besedna zveza “in tajnika občine“.
Spremeni se šestnajsta alinea drugega odstavka tako, da glasi:
“– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejemanja občinskega proračuna,“
Črta se dvaindvajseta alinea drugega odstavka.
Pred zadnjo alineo drugega odstavka se doda nova alinea, ki glasi:
“– določa načine izvajanja gospodarskih javnih služb,“.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se črtata tretja in četrta alinea in doda nova tretja alinea, ki glasi:
“– komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami,“.
Dosedanja peta alinea prvega odstavka postane četrta alinea.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se četrta alinea spremeni tako, da glasi:
“– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.“.
V drugem odstavku se v peti alinei črta beseda “določa“, za besedo “sveta“ pa postavi pika in črtajo besede “če je s statutom ali drugim aktom za to pooblaščena.“.
Črta se dosedanji četrti odstavek, v dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, pa se besedna zveza “Komisija za odlikovanja in občinska priznanja“ nadomesti z besedno zvezo “Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami“, v četrti alinei tega odstavka se nato pika nadomesti z vejico ter se dodata novi peti in šesti alinei, ki glasita:
“– usmerja aktivnosti za ohranjanje in krepitev odnosov med občino ter ostalimi občinami na področju gospodarstva, kulture, športa...,
– skrbi za mednarodne stike in uveljavljanje občine v širšem prostoru.“.
12. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtajo šesta, osma, deveta in deseta alinea.
V tretji alinei se za besedo “gospodarstvo“ in pred vejico doda besedna zveza “in turizem“.
V peti alinei se za besedo “za“ doda besedna zveza “krajevne skupnosti in“.
Dosedanja sedma alinea postane šesta alinea.
V dosedanji enajsti alinei, ki postane sedma alinea, se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova osma alinea, ki glasi:
“– odbor za mladino.“.
V drugem odstavku se beseda “posvetovalna“ nadomesti z besedo “delovna“.
13. člen
Spremeni se prva alinea prvega odstavka 20. člena tako, da glasi:
“– obravnava vprašanja in oblikuje politiko občine v zvezi z izobraževanjem, socialno, raziskovalno, kulturno, informacijsko-dokumentacijsko in društveno dejavnostjo ter športom in rekreacijo in jo predlaga občinskemu svetu,“.
Za drugo alineo prvega odstavka se doda nova tretja alinea, ki glasi:
“– ocenjuje in spremlja izvajanje projektov kulturnih, športnih in drugih društev in klubov, katerim so bila na osnovi programa odobrena dodatna ali izredna sredstva iz občinskega proračuna,“.
Za dosedanjo tretjo alineo prvega odstavka, ki postane četrta alinea, se doda nova peta alinea, ki glasi:
“– obravnava in predlaga občinskemu svetu in županu oblikovanje postavk znotraj proračuna, ki bodo zagotavljale določena sredstva za optimalne oblike enkratne pomoči socialno najbolj ogroženim,“.
V drugem odstavku se prva alinea spremeni tako, da glasi:
“– obravnava in daje mnenje občinskemu svetu o občinskem proračunu, njegovem izvajanju in zaključnem računu,“.
V tretjem odstavku se za besedo “gospodarstvo“ doda besedna zveza “in turizem“.
V četrti alinei tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodajo nove alinee, ki glasijo:
“– obravnava problematiko s področja malega gospodarstva in obrti,
– spremlja izvajanje nalog s tega področja,
– predlaga občinskemu svetu sprejem ukrepov s področja razvoja malega gospodarstva in obrti,
– skrbi za promocijo občine, organizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,
– pripravlja izhodišča in daje mnenje občinskemu svetu na letne programe prireditev in promocij, ki služijo hitrejšemu razvoju turističnega gospodarstva v občini,
– sodeluje s turističnimi in drugimi društvi, ki organizirajo različne prireditve.“.
V petem odstavku se za besedo “za“ doda besedna zveza “krajevne skupnosti in“.
Pred prvo alineo petega odstavka se dodajo nove alinee, ki glasijo:
“– obravnava predloge za financiranje krajevnih skupnosti,
– občinskemu svetu daje mnenje na statute krajevnih skupnosti in organizacijo krajevnih skupnosti,
– predlaga občinskemu svetu prenos nekaterih občinskih nalog in pristojnosti na krajevne skupnosti,
– koordinira in usklajuje delovanje krajevnih skupnosti,“.
V dosedanji drugi alinei petega odstavka se črta besedna zveza “in daje mnenje k izbiri koncesionarjev“.
Črta se šesti odstavek.
V tretji alinei dosedanjega sedmega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki glasi:
“– obravnava predloge za pridobivanje, financiranje in urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, ki so namenjena za kompleksno graditev.“.
Črtajo se osmi, deveti in deseti odstavek.
V dosedanjem prvem odstavku se črta četrta alinea. Dosedanja peta alinea postane četrta alinea.
Dosedanja sedmi in enajsti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki glasi:
“Odbor za mladino opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja na področju mladine, daje mnenje in predlaga občinskemu svetu ukrepe na različnih področjih pomembnih za mlade,
– oblikuje in predlaga v sprejem občinskemu svetu mladinsko politiko, da bi se ustvarile socialne, kulturne, pravne, ekonomske, zdravstvene, pedagoške, izobraževalne in druge razmere, ki pospešujejo individualizacijo mladostnika in njegovo socialno in kulturno integracijo,
– predlaga pogoje, merila in postopke za sofinanciranje projektov in občinskega proračuna, ki jih izvajajo društva in druge oblike prostovoljnih in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost se nanaša na mlade,
– ocenjuje in spremlja izvajanje ukrepov za mlade in obravnava poročila o položaju mladih.“.
Dosedanja dvanajsti in trinajsti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
14. člen
Črta se 21. člen.
15. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta beseda “praviloma“.
16. člen
Spremeni se 24. člen tako, da glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov, skliče pa jo dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi novega župana.
Do potrditve mandata novemu županu, vodi sejo občinskega sveta dotedanji župan.“.
17. člen
Spremeni se 25. člen tako, da glasi:
“Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje seje občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.“.
18. člen
Spremeni se 26. člen tako, da glasi:
“Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njihovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.“.
19. člen
Črta se 27. člen.
20. člen
Spremeni se 28. člen tako, da glasi:
“Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje župan najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan na lastno pobudo, posamezne točke dnevnega reda pa lahko predlagajo tudi komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta.“.
21. člen
V tretjem odstavku 29. člena se črta beseda “Župan“ in za besedno zvezo “na zahtevo občinskega sveta“ doda besedna zveza “ali župana“.
22. člen
Spremeni se prvi odstavek 30. člena tako, da glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.“.
23. člen
Spremeni se drugi odstavek 31. člena tako, da glasi:
“Občinski svet glasuje javno ob sprejemu statuta in poslovnika, tajno pa ob imenovanju podžupana.“.
24. člen
Spremeni se 32. člen tako, da glasi:
“Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih nalog zlasti:
– opravlja nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte s katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
– pregleduje listinsko dokumentacijo kot so pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter knjigovodske listine in poslovne knjige,
– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov učinek glede na opredeljeni cilj,
– obravnava pripombe strank v postopku,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti,
– oblikuje zahteve za izvedbo revizije s strani Računskega sodišča Republike Slovenije,
– prijavlja sum storitve prekrška oziroma sum storitve kaznivega dejanja pristojnemu organu.
Nadzorni odbor na začetku proračunskega leta sprejme letni program dela.“.
25. člen
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.“.
Spremeni se četrti odstavek tako, da glasi:
“Po imenovanju vseh članov nadzornega odbora župan skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora v roku 20 dni.“.
26. člen
Za 33. členom se dodajo novi členi, ki glasijo:
“33.a člen
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika nadzornega odbora.
Kandidaturo za predsednika nadzornega odbora lahko vloži vsak član nadzornega odbora.
Kandidat je izvoljen z večino glasov članov nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora je lahko razrešen na predlog enega člana nadzornega odbora, če za predlog za razrešitev glasuje večina članov nadzornega odbora.
Na enak način kot predsednika nadzornega odbora se voli in razrešuje tudi podpredsednika nadzornega odbora.
33.b člen
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah, podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira delo ter pripravlja in vodi seje.
Podpredsednik nadzornega odbora pomaga predsedniku nadzornega odbora pri njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega delovnega področja.
33.c člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino glasov navzočih članov nadzornega odbora kadar je na seji navzoča večina članov nadzornega odbora.
Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo, pobudo člana nadzornega odbora, občinskega sveta ali župana.
Seje nadzornega odbora so zaprte za javnost kadar je nadzorni odbor pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in ko je to potrebno za spoštovanje dostojanstva, dobrega imena in integritete posameznikov.
Na sejah nadzornega odbora so lahko poleg župana oziroma z njegove strani pooblaščenega delavca občinske uprave, prisotni tudi vabljeni, zlasti kadar je njihova prisotnost potrebna za razjasnitev in v pomoč pri delu nadzornega odbora.
33.č člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih poda poročilo s priporočili in predlogi ter občinskemu svetu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu in ugotovitvah.
S sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od občinskega sveta, župana in članov poslovodstev organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev, da pooblaščenemu članu nadzornega odbora ali imenovanemu izvedencu omogočijo pregled dokumentacije, ki je potrebna za delo nadzornega odbora.
33.d člen
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni:
– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki jo na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva pooblaščeni član nadzornega odbora ali imenovani izvedenec,
– sodelovati v postopku nadzora,
– obravnavati poročilo nadzornega odbora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
33.e člen
Nadzorni odbor mora nadzorovanemu porabniku občinskih proračunskih sredstev pred sprejetjem dokončnega poročila zagotoviti možnost, da izrazi svoje mnenje in ugovarja njegovim ugotovitvam.
Nadzorni odbor pošlje predlog poročila nadzorovanemu porabniku občinskih proračunskih sredstev, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovanemu porabniku občinskih proračunskih sredstev, občinskemu svetu in županu in po potrebi tudi računskemu sodišču.
33.f člen
Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja tako, da nadzorni odbor obvešča javnost o svojih ugotovitvah, pri čemer mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor sme obvestiti javnost o svojih ugotovitvah šele takrat, ko je njegovo poročilo dokončno.
33.g člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu nadzornega odbora v katerem v skladu z zakonom in tem statutom podrobneje določi organizacijo dela, pravice in dolžnosti predsednika in podpredsednika ter članov pri izvajanju nadzora, delo izvedencev, postopek nadzora, pripravo, sklicevanje in vodenje sej, pisanje zapisnikov ter vodenje evidence in dokumentacije.“.
27. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedo “volitvah“ doda pika in črtajo besede “in opravlja svojo funkcijo nepoklicno.“.
Spremeni se tretji odstavek tako, da glasi:
“Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.“.
28. člen
V 35. členu se pri peti alinei črta beseda “vodi“.
Spremeni se osmi alinea tako, da glasi:
“– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejemanja občinskega proračuna,“.
Spremeni se deveta alinea tako, da glasi:
“– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja, katerih posamična vrednost, skupna vrednost v okviru enega posla ali skupna vrednost v obdobju enega leta ne presega 0,5% proračunskih sredstev za tekoče leto, vendar največ eno dvanajstino te vrednosti na mesec,“.
29. člen
V 36. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost takšne odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
30. člen
Črta se 37. člen.
31. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedo “podžupan“ doda besedna zveza “ki ga določi župan“ in črtajo besede “za dela znotraj občinske uprave pa tajnik občine“.
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
“S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravico glasovati za odločitve občinskega sveta.“.
32. člen
Spremeni se 40. člen tako, da glasi:
“Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen del (krajevna skupnost, naselje, ulica).
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom ali če tako zahteva najmanj 5% volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.“.
33. člen
Za 41. členom se dodajo novi členi, ki glasijo:
“41.a člen
Pobudo za sklic zbora občanov mora pobudnik pisno predložiti županu. V pobudi mora biti naveden pobudnik sklica zbora občanov, zadeve, ki naj bi jih občani obravnavali na zboru občanov ter ali se pobuda za sklic zbora občanov nanaša na vso občino ali njen posamezen del.
Kadar pobudo za sklic zbora občanov predloži najmanj 5% volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu, mora pobuda vsebovati seznam osebno podpisanih volivcev z njihovimi osebnimi podatki: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Župan lahko zahtevo za sklic zbora občanov s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
41.b člen
Župan mora sklicati zbor občanov v roku 30 dni od pravilno podane pobude za sklic zbora občanov. Najmanj 5 dni pred začetkom zbora občanov mora župan na krajevno običajen način javno objaviti datum in kraj zbora občanov ter zadeve, ki jih bodo obravnavali občani na zboru.
41.c člen
Pravico sodelovanja in glasovanja na zboru občanov imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Zbor občanov je sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 10% volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu, razen če statut ali zakon ne določata drugače.
Sklepi zbora občanov so sprejeti, če je zanje glasovala večina občanov prisotnih na zboru občanov.
41.č člen
O zboru občanov se piše zapisnik, ki mora vsebovati zlasti datum in kraj sklica zbora občanov, število prisotnih občanov in glasovanje o zadevah, ki so jih občani obravnavali na zboru občanov.
41.d člen
Stališča, predloge, pobude ali mnenja sprejeta na zboru občanov mora obravnavati in se o njih opredeliti župan in občinski svet oziroma svet tiste krajevne skupnosti, za katero je bil zbor občanov sklican.“.
34. člen
Spremeni se prvi odstavek 42. člena tako, da glasi:
“Občinski svet lahko o vsebini splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.“.
35. člen
V tretjem odstavku 44. člena se črta besedna zveza “krajevni skupnosti“ in se za besedo “ali“ doda besedna zveza “njenem posameznem delu“.
36. člen
V 46. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan.“.
Spremeni se drugi odstavek tako, da glasi:
“Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.“.
Črta se tretji odstavek.
37. člen
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo organi občinske uprave, ki se določijo z odlokom iz prvega odstavka tega člena.“.
38. člen
Spremeni se drugi odstavek 48. člena tako, da glasi:
“O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave. Predstojnike organov občinske uprave imenuje in razrešuje župan.“.
39. člen
Spremeni se 49. člen tako, da glasi:
“Občinski funkcionarji so upravičeni do plače oziroma dela plače ter drugih prejemkov v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvršuje zakone, predpise in odločitve občinskega sveta, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.“.
40. člen
V prvem odstavku 56. člena se za besedo “župana“ doda besedna zveza “ali direktorja občinske uprave“.
Črta se drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo “tajnik“ vejica nadomesti s piko in črtajo besede “če ta vodi upravo po pooblastilu župana.“.
41. člen
V drugem odstavku 57. člena se spremeni druga alinea tako, da glasi:
“– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,“.
42. člen
V 58. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
“– zbiranje in odlaganje odpadkov,“.
Črta se četrta alinea.
Pred zadnjo alineo se dodata še dve novi alinei, ki glasita:
“– vzdrževanje občinskih javnih cest in zimska služba,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,“.
43. člen
V 59. členu se črtata druga in peta alinea.
44. člen
Spremenijo se drugi, tretji in četrti odstavek 65. člena tako, da glasijo:
“Proračun občine je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti občinskih organov in občinske uprave.“.
Doda se novi peti odstavek, ki glasi:
“Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.“.
45. člen
Spremeni se 67. člen tako, da glasi:
“Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.“.
46. člen
Spremeni se 68. člen tako, da glasi:
“Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko uporabijo ukrepi predvideni z zakonom.“.
47. člen
Spremeni se 69. člen tako, da glasi:
“V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.“.
48. člen
Spremeni se 70. člen tako, da glasi:
“Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene in po postopku določenim z zakonom.“.
49. člen
Spremeni se 71. člen tako, da glasi:
“Zaključni račun proračuna predloži župan v sprejem občinskemu svetu po postopku in v rokih določenih z zakonom.“.
50. člen
Spremeni se 73. člen tako, da glasi:
“Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.“.
51. člen
V drugem odstavku 74. člena se za besedo “je“ in za vejico doda besedna zveza “pod pogoji, ki jih določa zakon.“, črta pa se besedna zveza “vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.“.
52. člen
Črta se 75. člen.
53. člen
Črta se 76. člen.
54. člen
Črta se 77. člen.
55. člen
V 82. členu se črta besedna zveza “javne službe,“.
56. člen
V drugem odstavku 86. člena se črta besedna zaveza “hkrati s proračunskim letom za državi proračun.“ in za besedo “konča“ doda besedna zveza “s koledarskim letom.“.
Črta se tretji odstavek.
57. člen
Spremeni se 87. člen tako, da glasi:
“Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, odbori in komisije občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v občini.
Predlagani odlok pošlje predlagatelj županu.“.
58. člen
Črta se drugi odstavek 89. člena.
59. člen
V 90. členu se besedna zveza “Predsednik občinskega sveta“ nadomesti z besedo “Župan“.
60. člen
V peti alinei prvega odstavka 105. člena se za besedo “Globočice“ in pred besedo “Slinovce“ doda beseda “Gornja Prekopa,“.
V drugem odstavku se za besedno zvezo “pravne osebe“ in pred “in“ doda besedna zveza “javnega prava“.
61. člen
V četrtem odstavku 106. člena se besedna zveza “svet krajevne skupnosti“ nadomesti z besedno zvezo “občinski svet“.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
“Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevne skupnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.“
62. člen
V šesti alinei prvega odstavka 107. člena se črta besedna zveza “in soglasja k izvedbenim prostorskim dokumentom.“, ter na koncu alinee doda vejica.
V osmi alinei prvega odstavka se črta besedna zveza “in pogoje“.
V deveti alinei prvega odstavka se črta besedna zveza “in soglasje“.
V deseti alinei prvega odstavka se črta besedna zveza “in soglasje“.
V enajsti alinei se beseda “krajevne“ nadomesti z besedo “javne“ in za besedo “poti“ doda vejica in besedna zveza “določene z odlokom in pravilnikom,“.
63. člen
V prvem odstavku 108. člena se črta besedna zveza, “z delom prispevka nadomestila stavbnih zemljišč“.
64. člen
V 110. členu se besedna zveza “s sklepom“ nadomesti z besedno zvezo “z odlokom“.
65. člen
V 115. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
66. člen
V statutu se povsod, kjer se uporablja izraz “tajnik občine“ nadomesti z izrazom “direktor občinske uprave“ v ustreznih sklonih.
67. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Krško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/95-1/18
Krško, dne 4. septembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti