Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3613. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju, stran 9515.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 15. seji dne 8. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje nepovratnih sredstev in posojil za pospeševanje malega gospodarstva.
2. člen
Nepovratna sredstva in posojila se dodeljujejo za spodbujanje:
– perspektivnih programov,
– začetka opravljanja gospodarske dejavnosti,
– rasti gospodarskih dejavnosti z odpiranjem novih delovnih mest.
Občinski svet s sklepom razpiše razpoložljiva sredstva, ki bodo podeljena kot nepovratna sredstva ali posojila in povabi k prijavi zainteresirane upravičence.
3. člen
Za nepovratna sredstva in posojilo lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost,
– pravne osebe (gospodarske družbe),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja, oziroma priglasitev samostojnega podjetnika za vpis v register samostojnih podjetnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnosti.
Za sredstva lahko zaprosijo tisti prosilci, ki imajo sedež opravljanja gospodarske dejavnosti na območju Občine Ribnica na Pohorju.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem:
– katerih izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine,
– ki bodo zaposlili delavce s stalnim bivališčem v Občini Ribnica na Pohorju,
– ki so se oziroma se bodo samozaposlili od 1. januarja 2000 dalje.
4. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo glede na pomembnost programov do višine 300.000 SIT.
V primeru, da je prosilcev manj, kot je na razpolago proračunskih sredstev za nepovratna sredstva, se lahko preostanek predvidenih sredstev za razvoj malega gospodarstva razdeli kot posojilo.
Posojilo se lahko dodeli do višine, kot so dana nepovratna sredstva za dobo dveh let.
V primeru, da prosilec nenamensko koristi nepovratna sredstva oziroma posojilo ali zmanjša število zaposlenih pred potekom dveh let oziroma ne uresniči programske zaposlitve, je dolžan pridobljena sredstva vrniti.
5. člen
Posojilo se dodeljuje z rokom odplačila do 2 let.
Obrestna mera je v višini TOM + 0.
Obroki se odplačujejo v skladu s posojilno pogodbo (mesečno, trimesečno ali polletno).
6. člen
K vlogi za dodelitev sredstev je potrebno priložiti:
– poslovni načrt,
– dokazilo o stalnem bivališču in sedežu samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe,
– izpis iz registra opravljanja dejavnosti.
7. člen
Prosilec zavaruje posojilo s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z drugimi instrumenti zavarovanja.
Stroške zavarovanja posojila nosi prosilec.
8. člen
Prosilci vlagajo zahtevke s spremljajočo dokumentacijo pri Občinski upravi občine Ribnica na Pohorju.
9. člen
Zahtevke oziroma vloge obravnava odbor občinskega sveta, pristojen za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem, ki pripravi predlog razdelitve sredstev za pospeševanje malega gospodarstva in ga posreduje občinskemu svetu.
10. člen
Vsem prosilcem se posreduje sklep o izboru za dodelitev nepovratnih sredstev in posojil v roku 8 dni po odločitvi občinskega sveta.
11. člen
Realizacijo programa za pospeševanje malega gospodarstva preveri v roku enega leta po sklenitvi pogodb odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem ter z ugotovitvami seznani občinski svet.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ribnica na Pohorju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 8. junija 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost