Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3612. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Filovcih, stran 9513.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 17. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za gramoznico v Filovcih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), sprejme ureditveni načrt za gramoznico Filovci. Ureditveni načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota pod številko 17/99-UN/MT, julija 2000.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, velikost, namen in oblikovanje območja.
Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (pogoji, soglasja),
– obrazložitev predvidenih ureditev,
– seznam parcel v obravnavanem območju.
Grafični del obsega:
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov               M 1:5000
– kopijo katastrskega načrta z območjem
obdelave                        M 1:2500
– situacijo obstoječega stanja – geodetski
posnetek                        M 1:1000
– ureditveno situacijo                 M 1: 500
– vzdolžni prerez                    M 1: 500
– karta habitatov – Center za Kartografijo
favne in flore, Miklavž                 M 1:1500
– faznost izvedbe                    M 1:1000
– elementi za zakoličbo                 M 1:1000
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Filovci: 6748, 6749, 6750, 6751, 6752. Skupna površina območja obdelave je 5 ha in 69 arov.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena je namenjeno izkopu gramoza s poglobitvijo in razširitvijo obstoječe gramoznice oziroma z izkopom tretje jame na parc. št. 6750 in 6751 ter ureditvi obrežnega pasu ob gramoznici v rekreacijske namene in za potrebe ribolova na parc. št. 6748, 6749 in 6752.
5. člen
Predviden je izkop gramoza južno od obstoječe gramoznice na parc. št. 6751 z oblikovanjem nove jame v velikosti ca. 65 arov, tako da se med novo in obstoječima gramoznicama ohrani ozek, kopenski pomol. Manjša širitev gramoznice je predvidena tudi na parc. št. 6750 do parcele 6749. Maksimalna globina gramoznic je 10 m oziroma globina, ki je možna v skladu s presojo vplivov na okolje. Z izkopom bo tako nastala še tretja gramoznica, ki bo namenjena ribištvu in nastanku nadomestnega habitata.
6. člen
Obrežna črta gramoznice mora biti členjena v tlorisnem in višinskem gabaritu. Na ta način bo vzpostavljen biotop za naselitev različnih rastlinskih in živalskih vrst kot oblika nadomestnega habitata sredi melioriranih kmetijskih površin. Varstvo vode pred onesnaženjem iz kmetijskih zemljišč se zagotovi z dovolj širokim vegetacijskim pasom med obrežno črto in obdelovalnimi površinami.
Na severnem obrežju obstoječe manjše gramoznice je predvidena širitev kopenskega pasu z nasipom gramoza oziroma mrtvice za zagotovitev dovolj širokega zaščitnega pasu med njivami in vodno površino.
Za potrebe ribiške dejavnosti je dopustna postavitev lesenih klopi na vzhodni in zahodni brežini.
Dostop za avtomobile je dovoljen na severnem obrežju iz obstoječe poljske poti. Parkiranje je možno na gramoziranem parkirišču ob poljski poti na parc. št. 6749 in 6748.
7. člen
Na vodni površini gramoznic ni dopustna vožnja z motornimi čolni ter kopanje. Nedopustno je tudi uničevanje vegetacije, pranje avtomobilov, pranje kmetijskih strojev in cistern, pretakanje nevarnih in pogonskih tekočin ter kurjenje v naravi.
IV. POGOJI ZA PROSTORSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
8. člen
Brežina na severni strani obstoječe manjše gramoznice se razširi z dodatnim nasipavanjem neplodne zemlje, ki se odgrne na območju odvzemanja gramoza. Pred odkopom gramoza v tretji jami se humozno zemlja deponira na robu parcelnih mej v obliki nasipa, ki bo prepuščen sukcesivni zarasti avtohtone vegetacije. Izkop gramoza se vrši v smeri od severa proti jugu tako, da se ohrani stabilen kopni pas med obstoječima in novo gramoznico. Kopni pas se prepusti naravni zarasti, dostop za ljudi se prepreči s prekopom.
Nakloni brežin gramoznice so različni od 1:5 do 1:10. V območju izkopa gramoza na zahodni strani je potrebno predvideti tudi plitkejše izkope do globine 3 m, ki bodo omogočili razvoj vodne vegetacije.
9. člen
Vodna in obvodna vegetacija v obstoječi, severni jami se mora ohraniti.
Nove zasaditve se lahko izvajajo v minimalnem obsegu z avtohtonimi rastlinskimi vrstami ob robovih parcel, medtem ko je zaraščanje razgaljenih tal v obvodnem pasu prepuščeno naravnim procesom.
V. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
10. člen
Promet
Dostop do območja je po poljski cesti, ki je povezana z regionalno cesto Murska Sobota–Dobrovnik. Po končanem odvozu gramoza mora biti stanje cest enako stanju pred začetkom izkopa gramoza.
Po končanem izkopu gramoza je promet z motornimi vozili dovoljen po obstoječi poljski poti na severnem robu gramoznic do označenega parkirišča. Promet z vozili znotraj območja gramoznic ni dovoljen.
11. člen
Ureditve drugih infrastrukturnih objektov in naprav na območju niso predvidene.
12. člen
Odpadki
Predvidi se centralni prostor s tipsko posodo za zbiranje odpadkov, ki se odvažajo na lokalno običajen način.
VI. DRUGI POGOJI
13. člen
Celotno območje je na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v II. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki presegajo 55 dBA podnevi in 45 dBA ponoči.
14. člen
Za odpiranje gramoznice je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
Za začetek del je potrebno priglasiti gradnjo na Upravni enoti.
VII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za okolje in prostor.
16. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
17. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98), in sicer v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/00-15
Moravske Toplice, dne 27. julija 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost