Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3611. Program priprave zazidalnega načrta obrtne cone "Postaja", stran 9512.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 je Občinski svet občine Mirna Peč na 15. seji dne 22. 8. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja«
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Zaradi načrtovane nove cestne povezave od priključka AC Ljubljana–Obrežje do regionalne ceste pri Mirni Peči, ki poteka skozi Češensko hosto, se bistveno spremeni pomen širšega območja Češenske hoste. Površine za servisno-proizvodno dejavnost, ki so bile po veljavni urbanistični zasnovi za Mirno Peč predvidene v Češenski hosti, se zmanjšajo, zato je bila v fazi priprave strokovnih podlag za novelacijo Urbanistične zasnove Mirna Peč, izdelana analiza primernosti novih površin za ureditev obrtne cone. Kot optimalna lokacija se je izkazalo območje z ledinskim imenom Ribenski boršt. To je gozdno območje, ki leži med Mirno Pečjo in Gornjo Mirno Pečjo. Ključne prednosti območja so:
– dobra prometna lega – v prvi fazi je možna navezava na sedanjo cesto Mirna Peč–Dolenja vas in po potrebi tudi na cesto od Biške vasi do Gornje Mirne Peči oziroma do železniške postaje. Po izgradnji priključne ceste na novo avtocesto je možna navezava nanjo, kar omogoča hitro in kratko povezavo s prometnico mednarodnega nivoja,
– v neposredni bližini potekajo obstoječi komunalni vodi,
– zemljišče je poraslo z gozdom slabše kakovosti,
– površine so primerne za fazno gradnjo oziroma dolgoročne potrebe,
– zaradi lege v gozdu je možna dobra zaščita bližnjih naselij pred možnimi vplivi proizvodnje.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Vsebina zazidalnega načrta in posebnih strokovnih podlag:
zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Obstoječi prostorski dokumenti in strokovna gradiva:
trenutno veljavni prostorski planski dokument za obravnavano območje so prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto. Občina Mirna Peč pripravlja spremembe in dopolnitve tega planskega dokumenta za območje svojega teritorija in bo tako dobila svoj lastni prostorski planski akt. V ta namen so že bile pripravljene strokovne podlage za spremembo prostorskega plana in osnutek sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih planskih aktov, ki je bil tudi javno razgrnjen. V okviru osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov je bil pripravljen tudi osnutek programske zasnove za Zazidalni načrt obrtne cone »Postaja«.
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Geoplin, d.o.o. – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
– Cestno podjetje Novo mesto – za področje lokalnih cest,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto – za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – za področje gozdarstva,
– Občina Mirna Peč.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobe v postopku. Pred pričetkom priprave ZN morajo institucije in upravljalci iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev in kasneje soglasij, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
Program priprave         2 tedna po podpisu
                 pogodbe
Posebne strokovne podlage     1 mesec po sprejetju
                 programa priprave na
                 občinskem svetu
Idejna zasnova          1,5 meseca po sprejetju
                 programa priprave na
                 občinskem svetu
Osnutek zazidalnega načrta    2 meseca po potrditvi
                 idejne zasnove s strani
                 župana
Stališča do pripomb        3 tedne po končani javni
                 razgrnitvi
Dopolnjen osnutek zazidalnega
načrta              3 tedne po sprejetih
                 stališčih do pripomb s
                 strani občine
Predlog zazidalnega načrta    2 tedna po prejetih
                 soglasjih in sklepu vlade o
                 usklajenosti občinskega
                 plana z republiškim
Končni elaborati         2 tedna po objavi odloka v
                 Uradnem listu RS
S pripravo posebnih strokovnih podlag in idejne zasnove za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek ZN se izdela na podlagi programske zasnove, posebnih strokovnih podlag in idejne zasnove.
Ko občinska strokovna služba, pristojna za prostor ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Mirna Peč na predlog župana sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna Peč za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu občine.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Mirna Peč zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Občine Mirna Peč posreduje predlog ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta in investitor posega v prostor je Občina Mirna Peč.
Izdelovalec zazidalnega načrta je določen na podlagi vabljenega razpisa.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna služba.
Stroške geodetskih del, strokovnih podlag in izdelave zazidalnega načrta pokriva občina iz proračuna.
5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Mirna Peč.
Št. 031-01/00-17
Mirna Peč, dne 22. avgusta 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.