Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3610. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Loška dolina, stran 9511.

Na podlagi pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00 in popr. 28/00) je Občinski svet občine Loška dolina na 15. redni seji, ki je bila dne 11. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Loška dolina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, ki jih morajo trgovci v Občini Loška dolina upoštevati pri prijavi urnika obratovalnega časa prodajaln.
2. člen
Prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne, če obratujejo izven rednega obratovalnega časa, ki je od ponedeljka do sobote med 7. uro in 21. uro.
3. člen
Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, razen prvi dan dva dni trajajočih praznikov ter na dan državnosti, veliko noč in božič, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne, prodajalne z živili in plinom in cvetličarne, in sicer med 7. in 12. uro.
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Loška dolina so:
– izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu;
– interes trgovcev;
– interes potrošnikov;
– turizem, tranzitni cestni promet;
– gostota poseljenosti prebivalstva;
– krajevni običaji;
– nakupovalne navade potrošnikov in
– zagotavljanje javnega reda in miru.
V primeru, da po zbranih prijavah dežurnih trgovin Občinska uprava občine Loška dolina ugotovi, da v občini med prazniki in dela prostimi dnevi ni niti ene dežurne prodajalne z živili in plinom, župan s posebno odredbo določi dežurstva prodajaln na območju Občine Loška dolina za te dni in to za določeno obdobje, s poprejšnjim dogovorom s trgovci. Če soglasja s trgovci ne bo mogel doseči, se odloči samostojno.
4. člen
Prodajalne z živili in plinom in cvetličarne lahko obratujejo kot dežurne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 7. ure do 12. ure
Specializirane prodajalne (trafike, pekarne itd.) lahko določijo obratovanje kot dežurne prodajalne med tednom od ponedeljka do sobote od 5. ure do 7. ure in v nedeljo od 5. ure do 9. ure.
Bencinski servisi lahko določijo obratovanje kot dežurne prodajalne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek in soboto od 21. ure do 7. ure naslednjega dne in v nedeljo od 7. ure zjutraj do 7. ure naslednjega dne.
5. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti občinski upravi največ 45 dni in najmanj 30 dni pred:
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovanja prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Urnik obratovalnega časa prodajalne mora trgovec prijaviti na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na sedežu Občine Loška dolina in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/98, kot priloga pravilniku o spremembah pravilnika o obratovalnem času prodajaln.
Trgovec mora prijavi priložiti kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, najpozneje v tridesetih dneh od prejema prijave, le-to potrdi in en izvod potrjenega urnika vrne prijavitelju, enega pa pošlje Statističnemu uradu RS. Občinska uprava lahko potrdi prijavljen urnik le deloma.
Občinska uprava lahko z odločbo zavrne prijavljeni urnik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka občinska uprava vložniku v obrazložitvi odločbe navede ustrezno spremembo obratovalnega časa.
7. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v prodajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
8. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan obseg obratovanja prodajalne za največ šestdeset dni, mora trgovec prijaviti občinski upravi trideset dni pred začasno spremembo urnika.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov na katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtovana inventura, nesreča in podobno) prijaviti občinski upravi v petih dneh od zaprtja.
Začasno spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne iz prejšnjega odstavka tega člena je trgovec dolžan nemudoma namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
9. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem pravilnikom v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
10. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne;
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti občine, brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33003-20/2000
Loška dolina, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost