Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3609. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Loška dolina, stran 9509.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), v skladu z določbami pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00 in popr. 28/00) je Občinski svet občine Loška dolina na 15. redni seji, ki je bila dne 11. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinskih obratov in kmetij).
2. člen
Gostinski obrati in kmetije določijo podaljšan obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
Gostinec ali kmet (v nadaljevanju: gostinec) mora za naslednje leto prijaviti podaljšan obratovalni čas najmanj 30 dni pred pričetkom obratovanja po podaljšanem obratovalnem času oziroma med letom najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja po podaljšanem obratovalnem času.
II. MERILA ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA
4. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. uro zjutraj in 1. uro;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. uro zjutraj in 24. uro;
– diskoteke med 6. uro zjutraj in 3. uro naslednjega dne.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko tako dejavnost opravljajo od 15. aprila do 30. septembra, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. uro zjutraj in 23. uro.
Diskoteke svoje dejavnosti ne smejo opravljati zunaj zaprtih prostorov.
5. člen
Gostinec lahko zaprosi za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. uro zjutraj in 2. uro;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. uro zjutraj in 1. uro naslednjega dne;
– diskoteke med 6. uro zjutraj in 4. uro naslednjega dne.
Gostinski obrati ali kmetije, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko zaprosijo, da tako dejavnost opravljajo od 1. maja do 31. avgusta v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. uro zjutraj in 24. uro.
6. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika, smejo gostinski obrati ali kmetije, ki gostom nudijo le jedi in/ali pijače, kot so restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari in diskoteke, ki so v enostanovanjskih, večstanovanjskih objektih ali v strnjenem naselju (naselje je prostor, na katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine stavb in so njegove meje določene s prometnimi znaki za označevanje naselja) obratovati le med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. V primeru, da zaprosijo za daljši oziroma podaljšan obratovalni čas v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, morajo vlogi priložiti tudi mnenje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objektih in mnenje pristojnega vaškega odbora.
Gostinski obrati in kmetije v stanovanjskih naseljih, v stanovanjskih hišah v lasti lastnika lokala ali če niso v stanovanjskih hišah, smejo v podaljšanem obratovalnem času obratovati samo pod pogojem, da vaški odbor, ki zastopa posamezno naselje, poda pozitivno mnenje k podaljšanju v skladu s 4. ali 5. členom tega pravilnika.
Vaški odbori morajo upoštevati soglasje najbližjega soseda gostinskega obrata ali kmetije.
7. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
8. člen
Gostinec mora vlogi za obratovalni čas iz 4. člena tega pravilnika priložiti obratovalno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota.
9. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas iz 5. ali 6. člena tega pravilnika priložiti soglasje nosilca lastniške ali najemniške pravice objekta v katerem se lokal nahaja, v primeru če gostinec ni lastnik objekta, kjer je lokal ali potrdilo, da je gostinec lastnik objekta.
Soglasje lastnika objekta (v primeru, da to ni gostinec sam) je veljavno, če ni starejše od 30 dni:
– obratovalno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota;
– mnenje vaškega odbora na katerem področju se gostinski obrat nahaja v primeru podaljšanega obratovalnega časa iz 5. člena tega pravilnika ali v skladu z določbami drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
Veljavno je mnenje vaškega odbora, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času:
– mnenje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objektih v skladu s določbami prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
V primeru, da se gostinski obrat nahaja v večstanovanjski hiši se vlogi priloži še mnenje vseh lastnikov stanovanj.
V primeru, da je večina soglasij lastnikov stanovanj negativnih, izda občinski organ, ne glede na druga soglasja, negativno odločbo o podaljšanem obratovalnem času.
10. člen
Vaški odbor pri oblikovanju mnenja upošteva merila in pogoje, in sicer:
1. Potrebe razvoja turizma v kraju
a) oživitev turizma na področju, kjer deluje posamezni vaški odbor,
b) vključevanje gostinskih obratov in kmetij z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v kulturnih ustanovah, športnih objektih).
2. Potrebe specifičnih območij kraja
a) neposredna bližina:
– avtobusne postaje,
– kulturnih ustanov;
b) poslovno-trgovska središča.
3. Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov.
4. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini cerkva, pokopališč.
5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:
– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– skrbi za čistočo in komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.
V primeru, da je mnenje vaškega odbora k podaljšanju obratovalnega časa negativno, mora vaški odbor odločitev podrobno utemeljiti.
11. člen
Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovno-trgovski centri, kulturne ustanove) poslujejo v skladu s hišnim redom in programom prireditev.
Če hišni red oziroma program nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem času določbe 6. člena tega pravilnika.
12. člen
V primeru, da občinske strokovne službe ocenijo, da je za obratovanje v podaljšanem času potrebno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem času ne izdajo do izpolnitve pogojev, ne glede na določbe ostalih členov tega pravilnika.
III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE
13. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) za tekoče leto od 1. 1. do 31. 12.
Možne so tudi spremembe med letom, vendar se potrdijo največ do 31. 12.
IV. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V DODATNEM PODALJŠANEM ČASU
14. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času.
Dovoljenje je možno pridobiti v primerih še dodatnega podaljšanja obratovalnega časa iz 5. in 6. člena tega pravilnika, in sicer samo kadar se v lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni praznik, proslave društev in drugo). V teh primerih dodatni podaljšan obratovalni čas opredeli gostinski obrat ali kmetija vendar mora vlogi za enkratno podaljšanje priložiti vse dokumente, ki jih določa 9. člen tega pravilnika in v primeru, da je posamezno prireditev potrebno priglasiti pri Upravni enoti Cerknica, tudi pozitivno odločbo pristojne upravne enote.
V primeru, da je eno od soglasij negativno ali v primeru večstanovanjskih hiš, je večina mnenj lastnikov stanovanj negativnih (večina se obravnava kot eno soglasje), izda občinski organ negativno odločbo o dodatnem podaljšanem obratovalnem času.
15. člen
Če je bilo dovoljenje izdano v primerih iz 14. člena tega pravilnika, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
16. člen
Dovoljenje in vse priloge vlogi iz 14. člena tega pravilnika je vezano na točno določen datum in ne velja za ostale dni.
17. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki določenimi z zakonom, na pustno soboto in za martinovanje.
Gostinec ali kmet mora s tem podaljšanjem pisno seznaniti občinsko upravo, in sicer najpozneje 5 dni pred predvidenim podaljšanjem in v primeru, da je posamezno prireditev potrebno priglasiti pri Upravni enoti Cerknica, tudi s pozitivno odločbo pristojne upravne enote.
Občinska uprava pošlje obvestilo v vednost pristojni policijski postaji in pristojnim inšpekcijskim službam. O tem obvestilu občinska uprava ne odloča.
18. člen
Gostinec mora obratovalni čas prijaviti na sedežu občine najpozneje do 1. decembra za prihodnje leto.
V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
19. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko prekliče v naslednjih primerih:
– ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru v lokalih (podlaga poročilo policije),
– ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližnjih stanovanjskih in drugih objektih ali pisna pritožba pristojnega vaškega odbora,
– zaradi neizpolnitve pogojev, določenih s strani pristojnih občinskih služb,
– ogrožanja prometne varnosti s strani obiskovalcev ali lastnika gostinskega obrata ali kmetije (podlaga poročilo policije),
– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu in
– drugi utemeljeni vzroki.
Odločbo o preklicu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času izda občinska uprava.
VI. NADZOR
20. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni inšpektorji.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravilnik se začne uporabljati takoj, ko gostinci prijavijo obratovalni čas za čas od 1. 1. 2001 dalje.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33203-3/2000
Loška dolina, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle, inž. grad. l. r.