Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3605. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2000, stran 9507.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94, 57/94, 14/95) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2000
1. člen
V 8. členu odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 38/00) se za drugim odstavkom doda nov tretji, četrti in peti odstavek oziroma besedilo:
Izjemoma lahko občinski svet na predlog župana s sklepom odredi posamično izplačilo, ki ni predvideno s proračunom občine, ali ni predvideno v zadostnem obsegu, kar župan vključi v rebalans proračuna, ki se sprejme in objavi v tekočem proračunskem letu.
Za izvrševanje proračunov krajevnih skupnosti so odgovorni predsednik krajevnih skupnosti. O prerazporeditvi sredstev med postavkami posamezne krajevne skupnosti med letom odločajo sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana in občinsko upravo.
Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek, tretji odstavek postane sedmi odstavek, četrti odstavek pa postane osmi odstavek tega člena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 128/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.