Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del, stran 9498.

Na podlagi 53.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97 – odločba US, 69/98 in 65/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
1. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98) se v prvem odstavku 4. člena pred številom »50« doda beseda »do«.
Drugi odstavek se črta in se nadomesti z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»Delež izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka se določi v letnem programu javnih del.
O vključenih brezposelnih osebah iz prvega odstavka tega člena vodi zavod naslednje podatke:
– šifra javnega dela,
– ime in priimek brezposelne osebe, vključene v javno delo, enotno matično številko občana,
– kategorijo, v katero sodi brezposelna oseba, glede na prvi odstavek tega člena,
– kolektivno pogodbo, tarifni razred in višino izhodiščne plače,
– delež izhodiščne plače, ki ga financira zavod in delež izhodiščne plače, ki ga financira
naročnik oziroma izvajalec javnega dela,
– število mesecev vključitve v javno delo«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
» V primeru naravne nesreče ali kadar je na določenem območju nenadoma nastala večja brezposelnost ali kadar gre za posebne programe, katerih naročnik je zavod, lahko zavod zagotavlja izhodiščno plačo v celoti.
O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka odloča minister za delo, družino in socialne zadeve na predlog odbora za izbor javnih del pri zavodu ».
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Zavod je dolžan poročati odboru za izbor javnih del pri zavodu in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o deležih zavoda pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del iz 1., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
Zavod posreduje poročilo iz prejšnjega odstavka polletno in letno, najkasneje v roku 45 dni po izteku poročevalskega obdobja.
Poročilo vsebuje podatke o:
– številu programov javnih del,
– številu vključenih brezposelnih osebah,
– povprečnem času vključitve v javno delo,
– povprečni višini izhodiščne plače,
– povprečni višini deleža izhodiščne plače, ki jo zagotavlja zavod.
Za udeležence javnih del iz 1. člena tega pravilnika prikaže zavod podatke iz prejšnjega odstavka ločeno, glede na višino financiranja deleža izhodiščne plače na podlagi 1. člena tega pravilnika.
Za udeležence javnih del iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, prikaže zavod podatke iz tretjega odstavka tega člena ločeno, po posameznih kategorijah udeležencev javnih del na podlagi prvega odstavka 4. člena tega pravilnika«.
4. člen
Spremenjeni prvi odstavek in novi drugi odstavek iz 1. člena tega pravilnika se začneta uporabljati s 1. 1. 2001.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-027/00-004
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

AAA Zlata odličnost