Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3598. Odredba o označevanju in registraciji drobnice, stran 9490.

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 in 101/99 ter 8/00), drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in 110. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o označevanju in registraciji drobnice
1. člen
(uvod)
Ta odredba določa način označevanja drobnice, registracijo drobnice in registracijo premikov drobnice.
Drobnica v Republiki Sloveniji mora biti individualno označena in mora imeti urejeno dokumentacijo v skladu s to odredbo, da se lahko ugotovi njena istovetnost zaradi:
– veterinarskih namenov: varovanja zdravja ljudi, varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali,
– selekcije, rodovništva, reprodukcije drobnice in kontrole proizvodnje,
– spremljanja staleža drobnice za potrebe statistike, finančnih ukrepov in kontrole finančnih ukrepov.
Individualna označitev ni potrebna za drobnico, rojeno in vzrejeno na istem gospodarstvu, ki se v skupini prevaža v klavnico, če je pošiljka ob prevozu zapečatena in je skupina v klavnici do zakola vhlevljena ločeno od drugih živali. Taka skupina je označena z eno ušesno znamko (v nadaljnjem besedilu: skupinska ušesna znamka).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo naslednji pomen:
– drobnica so koze in ovce,
– imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali skrbnik drobnice,
– gospodarstvo je prostor, kjer se drobnica nahaja oziroma se redi,
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) se nanaša na kmetijska gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vpišejo v register kmetijskih gospodarstev,
– premik drobnice na drugo lokacijo je vsak premik drobnice z gospodarstva, razen dnevne paše na bližnjih pašnikih in večdnevne paše drobnice istega imetnika drobnice.
3. člen
(evidenca rejnih živali)
Podatki o drobnici, in sicer: lokacija, oznake, premiki in promet, izdani dokumenti ter podatki o imetnikih drobnice, se vpišejo v evidenco rejnih živali, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, veterinarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo lahko posreduje podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za izvajanje nalog z delovnega področja ministrstva, ter drugim državnim organom in organom lokalnih skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog.
4. člen
(ušesna znamka)
Ušesna znamka je rumene barve za ovce ter oranžne barve za koze. Ušesna znamka je plastična in sestavljena iz dveh delov, ki se ob označitvi drobnice spojita in ju ni več mogoče ponovno uporabiti. Ušesna znamka je široka najmanj 40 mm in visoka najmanj 20 mm.
Na sprednji in zadnji strani ušesne znamke sta odtisnjeni:
– dvomestna oznaka Slovenije (SI),
– sedemmestna identifikacijska številka drobnice, ki jo določa ministrstvo, pri čemer je sedma številka kontrolna številka.
Skupinska ušesna znamka je po obliki, dimenziji, barvi in oznaki enaka ušesni znamki.
Ministrstvo na podlagi javnega razpisa določi dobavitelja ušesnih znamk.
5. člen
(označitev drobnice)
Če ta odredba ne določa drugače, se drobnica fizično označuje z ušesno znamko v levo uho.
Drobnico fizično označi imetnik drobnice sam ali veterinarska organizacija, ki je pridobila koncesijo v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, ali pooblaščena živinorejska organizacija, v smislu določb zakona, ki ureja ukrepe v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: označevalec).
Drobnica mora biti označena najpozneje pred premikom na drugo lokacijo.
Drobnica mora biti označena:
– najpozneje 15 dni pred rokom za uveljavitev sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki jih vlaga imetnik drobnice,
– do starosti 7 dni z dvema ušesnima znamkama, če je vključena v “Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali program “Ohranitev avtohtonih slovenskih pasem domačih živali”. Če se ušesna znamka izgubi, jo mora imetnik drobnice v 45 dneh od dne, ko je opazil izgubo, nadomestiti z enako ušesno znamko, kot je bila prejšnja,
– najpozneje do starosti 30 dni, če imetnik drobnice uveljavlja odškodnino za škodo, ki so jo povzročile zveri.
Če drobnica ušesno znamko izgubi, jo mora imetnik drobnice najpozneje v 3 dneh od dne, ko je opazil da se je izgubila, nadomestiti z drugo in med podatke o drobnici na gospodarstvu zabeležiti staro in novo identifikacijsko številko, tako da je možno med njima vzpostaviti povezavo. Ob premiku drobnice sporoči obe identifikacijski številki veterinarski organizaciji, ki je pridobila koncesijo v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija), le-ta pa o tem obvesti ministrstvo.
6. člen
(potrdilo o označitvi)
Ob označitvi drobnice označevalec napiše potrdilo o označitvi, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– vrsto in pasmo živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali, če je znan,
– identifikacijsko številko matere živali, če je znana,
– identifikacijsko številko očeta živali, če je znan,
– ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali oziroma KMG-MID,
– identifikacijo označevalca, če ta ni imetnik živali,
– datum označitve živali in
– podpis označevalca živali.
Če se označuje skupina živali, se namesto podatkov iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka na potrdilo o označitvi vpiše število živali.
Če imetnik drobnico označi sam, mora najpozneje v 8 dneh od dneva označitve podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena sporočiti veterinarski organizaciji ali pooblaščeni živinorejski organizaciji, ta pa jih sporoči ministrstvu.
7. člen
(označitev uvožene drobnice)
Uvozi se lahko le drobnica, ki je označena individualno ali skupinsko. Iz oznake in spremljajoče dokumentacije mora biti razvidna država izvora drobnice in sledljivost drobnice od njenega rojstva do uvoza.
Drobnica, ki se uvaža zaradi nadaljnje reje (plemenska ali pitanje) obdrži prvotno označitev, če le-ta ni v nasprotju s to odredbo in zagotavlja neponovljivost označitve, sicer se ponovno označi v skladu z določbami te odredbe, pri čemer se mora zagotoviti povezava z označitvijo uvožene drobnice. Ponovna označitev se mora izvesti nemudoma pred premikom iz karantene.
Uvožena drobnica, ki je namenjena za zakol in bo zaklana v 20 dneh po opravljenih predpisanih zdravstvenih pregledih, obdrži označitev, kot jo je imela ob uvozu in je zato ni potrebno ponovno označiti.
Imetnik drobnice vpiše podatke o uvoženi drobnici v 7 dneh po premiku iz karantene med podatke o drobnici na gospodarstvu.
Podatki o uvoženi drobnici in podatki o ponovni označitvi drobnice se na podlagi potrdila o označitvi iz 6. člena te odredbe vpišejo v evidenco rejnih živali.
8. člen
(vodenje podatkov na gospodarstvu)
Vsak imetnik drobnice, ki redi štiri ali več ovc ali koz, vodi podatke o drobnici na gospodarstvu, ločeno za ovce in koze, na obrazcih iz prilog 1, 2, 3 in 4 te odredbe, ki so njen sestavni del.
Podatki iz prejšnjega odstavka so:
1. ime in naslov oziroma firma in sedež imetnika drobnice ter naslov gospodarstva oziroma KMG-MID,
2. število odraslih samic drobnice (samice drobnice, starejše od 12 mesecev, oziroma samice drobnice, ki so že jagnjile ali jarile pred dopolnjenim 12 mesecev starosti),
– podatki o premikih drobnice: kraj in datum premika (izvor ali cilj), število drobnice pri premiku in novo stanje števila drobnice, kar imetnik drobnice vpiše najpozneje 7 dni po spremembi števila drobnice,
3. skupno število drobnice, ki se redi na gospodarstvu, kar imetnik vpiše enkrat letno, in sicer 1. decembra za tekoče leto.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik drobnice vodi podatke po posameznih živalih. Vodenje podatkov po posameznih živalih je obvezno za trope, ki so vključeni v “Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali program “Ohranitev avtohtonih slovenskih pasem domačih živali” in za živali na skupnih oziroma planinskih pašnikih in kadar se uveljavlja odškodnina za škodo, ki so jo povzročile zveri.
Podatki, ki se vodijo po posameznih živalih so:
– identifikacijska številka živali,
– pasma živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali (če natančen datum ni znan, le mesec oziroma leto rojstva),
– identifikacijska številka matere živali, če je znana,
– identifikacijska številka očeta živali, če je znan,
– datum prihoda živali na gospodarstvo ter ime ali naziv in naslov prejšnjega imetnika drobnice oziroma KMG-MID,
– datum odhoda živali z gospodarstva ter ime ali naziv in naslov novega imetnika drobnice oziroma KMG-MID.
9. člen
(premiki)
Premik drobnice na drugo lokacijo je možen le, če so posamezne živali ali skupine živali označene v skladu s to odredbo. Imetnik drobnice mora poskrbeti za vpis premika med podatke o drobnici na gospodarstvu ter o tem v 7 dneh od premika obvestiti veterinarsko organizacijo, ki o tem obvesti ministrstvo.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru zakola v sili in pogina živali.
Če se drobnica izgubi ali je bila ukradena, mora imetnik drobnice to sporočiti veterinarski organizaciji v roku 8 dni po tem, ko je ugotovil, da se je žival izgubila ali da je bila ukradena. Veterinarska organizacija mora o izgubi ali kraji živali obvestiti ministrstvo.
10. člen
(zdravstveno spričevalo)
Če drobnica v prometu ni označena na predpisan način, se šteje, da nima zdravstvenega spričevala.
11. člen
(poročanje)
Veterinarske organizacije in pooblaščene živinorejske organizacije iz drugega odstavka 5. člena te odredbe, ki označujejo drobnico, morajo podatke iz petega odstavka 5. člena, 6. člena in 9. člena te odredbe posredovati ministrstvu najpozneje v 5 delovnih dneh od dneva pridobitve teh podatkov.
12. člen
(dostopnost podatkov)
Pooblaščene organizacije in izvajalci javnih služb imajo na gospodarstvu pravico do vpogleda podatkov iz 8. člena te odredbe, če jih potrebujejo za izvajanje nalog z delovnega področja ministrstva.
Imetnik drobnice ima pravico do vpogleda vseh podatkov iz prejšnjega odstavka o svojih živalih v evidenci rejnih živali.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.
14. člen
(prehodno obdobje)
Od 1. 6. 2001 dalje se uporabljajo podatki o drobnici na gospodarstvu, predpisani s to odredbo.
Od 1. 1. 2002 dalje se živali označujejo le z ušesnimi znamkami v skladu s to odredbo.
Od 1. 1. 2002 dalje se uporablja evidenca rejnih živali na način, kot je določeno v 3. členu te odredbe.
Do 31. 12. 2002 vodijo obstoječe baze podatkov v skladu s 3. členom te odredbe veterinarske organizacije in pooblaščene živinorejske organizacije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
S 1. 1. 2002 prenehajo veljati določbe odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99), ki se nanašajo na drobnico.
S 1. 1. 2002 prenehata veljati točka C 7. člena, razen tretje in četrte alinee, in 8. člen pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81 in 43/88), v delu, ki se nanaša na drobnico.
16. člen
(veljavnost)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba 13. člena te odredbe pa se začne uporabljati 1. 1. 2005.
Št. 321-06-215/00
Ljubljana, dne 10. avgusta 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost