Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3597. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VETERINARSKI TEHNIK, stran 9489.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VETERINARSKI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehničnega izobraževanja veterinarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Anatomija in fiziologija domačih živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali biologije.
2. Osnove laboratorijske diagnostike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz mikrobiologije ali veterinarstva.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazijo ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz veterinarstva.
3. Higiena okolja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali biologije.
4. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.
5. Zdravstveno varstvo domačih živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva.
6. Higiena živil živalskega izvora
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali živilske tehnologije.
7. Osnove farmakologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali kemije.
8. Reja konj
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.
9. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz mikrobiologije ali biologije ali veterinarstva.
10. Gojitev divjadi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.
11. Reja hišnih ljubljencev
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva.
12. Gojitev rib in čebel
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva, biologije, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.
13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz veterinarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz veterinarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu veterinarski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa programu veterinarski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0171/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost