Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3595. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR - šolska organizacija, stran 9487.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR – šolska organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja vrtnar – šolska organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št 011-55/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije oziroma univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnarstva ali kmetijstva.
3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhitekture ali gozdarstva.
4. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali. univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
5. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali kmetijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnarstva, kmetijstva ali kmetijske mehanizacije.
6. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo oziroma univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture.
7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz pedagogike ali sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije ali organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski program iz organizacije in managementa.
8. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja ali managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrtnarstva.
Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal program gimnazija ali katerikoli program srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, vrtnar in cvetličar (IV/2), poklic vrtnar, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa vrtnar in cvetličar (IV/2), poklic vrtnar, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0168/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport