Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3588. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za gibalno ovirane dijake), stran 9480.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za gibalno ovirane dijake)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu ekonomski tehnik (prilagojen za gibalno ovirane dijake), ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-57/2000 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike, poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali visoke poslovne šole (smer – poslovno informiranje) ali organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in menagementu) ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike, ekonomije (smer – informacijsko upravljalska) ali organizacije dela (smer organizacijska informatika) ali matematike (smer – računalništvo z matematiko).
2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali upravljanja in poslovanja, ali podjetništva ali managementa ali organizacije in managementa ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.
5. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz prava ali ekonomije.
6. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali matematike.
7. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, agronomije ali kmetijstva – agronomije in hortikulture ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
8. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz upravljanja in poslovanja, javne uprave, ali univerzitetni študijski program iz prava, politologije (smer analiza politik in javna uprava) ali dvopredmetni program politologija (smer analiza politik in javna uprava).
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, organizacije in managementa, podjetništva, managementa, javne uprave ali tehnologije prometa (smer poštni promet) ali univerzitetni študijski program iz ekonomije, organizacije dela, računalništva in informatike, politologije (smer analiza politik in javna uprava) ali dvopredmetni program politologija (smer analiza politik in javna uprava).
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolske študijske programe iz strojepisja in stenografije, uprave, ekonomije ali tehnologije prometa (poštni promet) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojepisja in stenografije, ekonomije, uprave ali poštnega prometa po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s finančno računovodskega področja ali komercialnega ali poštnega ali poslovno upravnega področja.
5. člen
Vsi strokovni delavci morajo imeti opravljen ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz specialne pedagogike (za motnje v telesnem in gibalnem razvoju).
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu ekonomsko – komercialni tehnik (V/18), upravni tehnik (V/41) in PTT tehnik (V/29), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0160/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost