Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3582. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu BOLNIČAR-NEGOVALEC, stran 9475.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu BOLNIČAR-NEGOVALEC
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-76/98 (Uradni list RS, št.69/98) in bolničar-negovalec (si), ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-78/98 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Vzgoja za zdravje in higiena
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
2. Osnove anatomije in fiziologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali biologije.
3. Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni program iz zdravstvene nege.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
4. Kontaktna kultura
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, komunikologije, andragogike, socialne pedagogike, pedagogike, sociologije ali sociologije kulture ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
5. Socialno skrbstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, andragogike ali socialne pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali socialnega dela.
6. Pomoč in oskrba
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz zdravstvene nege, v poklicu diplomirana medicinska sestra ali višja medicinska sestra v zdravstvenih ali socialnih zavodih.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu bolničar (III/31), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa programu bolničar (III/31), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0125/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport