Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3581. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK, stran 9475.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem tečaju farmacevtski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-44/97 (Uradni list RS, št. 45/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali biologije.
2. Zdravstvena vzgoja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali univerzitetni študijski program iz medicine ali biologije.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
3. Mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, mikrobiologije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz zdravstva, farmacije ali kemije.
4. Farmakognozija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz farmacije.
5. Farmacevtska kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz farmacije ali kemije.
6. Farmacevtska tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz farmacije ali kemije.
7. Kontrolne in analizne metode v farmaciji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz farmacije ali kemije.
8. Latinski jezik
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz latinščine.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0128/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost