Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3580. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu GOZDARSKI TEHNIK, stran 9474.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu GOZDARSKI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu gozdarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdarstva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja.
2. Gojenje in varstvo gozdov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdarstva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja.
3. Pridobivanje gozdnih proizvodov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
4. Organizacija in ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali organizacije in managementa ali poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva ali organizacije dela ali ekonomije.
5. Dendrometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
6. Geodezija in gozdno gradbeništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
7. Lovstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.
Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdarstva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur biologije (kemije?) ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja.
8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gozdarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v gozdarski tehnik (V/6), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa gozdarski tehnik (V/6), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0162/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost