Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3578. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu LIČAR, stran 9472.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu LIČAR
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja -ličar, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 68/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja. Za 1. letnik pa tudi, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Osnove ličarske stroke
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije ali kemijskega inženirstva ali visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije.
3. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemijske dejavnosti ali kemijske tehnologije ali strojništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva ali kemije ali kemijske tehnologije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz avtoličarstva.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva ali kemije in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz avtoličarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja avtoličarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, ličar (II/12) ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Programi srednjega izobraževanja za učence z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa ličar (II/12), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0122/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport