Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3576. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu NATAKAR IN NATAKAR (SI) - dualna organizacija, stran 9471.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu NATAKAR IN NATAKAR (SI) – dualna organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja natakar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-77/98 (Uradni list RS, št. 69/98), in programu natakar SI – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-54/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva
2. Gostinsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, kemije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
4. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tujega jezika.
5. Zdravstvena vzgoja in higienski minimum
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali visokošolski študijski program zdravstvena vzgoja ali univerzitetni študijski program iz biologije ali medicine.
6. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali geografije.
7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma ali organizacije in managementa ali univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, psihologije, organizacije dela ali komunikologije.
8. Psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
9. Praktični pouk:
a) osnove kuharstva in
b) strežba
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežbe
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0118/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost