Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3573. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK GOSPODINJE OSKRBNICE, stran 9468.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK GOSPODINJE OSKRBNICE
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik gospodinje oskrbnice, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Gospodinjstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva.
2. Tekstilije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije, tekstilstva ali biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni program iz tekstilne tehnike, tekstilstva ali konfekcijske tehnike.
3. Oskrba na domu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
4. Kmetijska predelava in reja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali zootehnike ali. univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kmetijstva zootehnike.
5. Praktični pouk
a) kuhanje in strežba
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz gostinstva ali gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali gospodinjskih storitev ali srednjo poklicno-tehniško izobrazbo iz kmetijskega gospodinjstva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz kmetijskega gospodinjstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva ali gospodinjstva – priprave in serviranja jedi.
b) oblikovanje tekstilij in urejanje prostorov
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz tekstilne tehnologije ali gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz tekstilstva ali gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja oblikovanja tekstilij ali gospodinjstva.
c) oskrba in vzdrževanje
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gospodinjstva.
d) praksa kmetijske pridelave in reje
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja pridelave in reje.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, kmečka gospodinja (II/2), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa kmečka gospodinja (II/2), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0133/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost