Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3572. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU, stran 9467.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v živilstvu, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-53/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
2. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
3. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja živilstva.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0167/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport