Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3570. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA - KROJAČ, šolska organizacija, stran 9465.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA – KROJAČ, šolska organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja šivilja – krojač, šolska organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-55/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
2. Estetika oblačenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli visokošolski strokovni ali univerzitetna študijski program in ima nagrade Društva oblikovalcev Slovenije ali nagrade in priznanja pridobljena na mednarodnih modnih sejmih.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva (smeri tekstilna tehnologija ali konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva (smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali fizike oziroma drugih predmetov s kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja.
4. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništvo z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski programa iz matematika – smeri računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
5. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, podjetništva, tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz ekonomije, organizacije dela, tekstilstva ali tekstilne tehnologije.
6. Osnove konstruiranja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva (smer konfekcijska tehnologija) ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva (smer oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfekcijskega modeliranja.
7. Praktični pouk:
a) konstrukcija krojev,
b) konstrukcija krojev za ženska oblačila in
c) konstrukcija krojev za moška oblačila
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfekcijskega modeliranja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz konfekcije.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, tekstilec (IV/8), za poklic šivilja-krojač, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa tekstilec (IV/8), za poklic šivilja-krojač, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0117/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost