Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3568. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu TEKSTILNI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ, stran 9463.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu TEKSTILNI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu tekstilni tehnik – poklicni tečaj, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-44/97 (Uradni list RS, št. 45/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tekstilne surovine
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije.
2. Tekstilna tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije.
3. Organizacija dela
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali organizacije in managementa ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije ali ekonomije ali organizacije dela.
4. Tehnologija konfekcije
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva (smer tekstilna tehnologija ali konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva (smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehnologije.
5. Oblikovanje in konstrukcija oblačil
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva (smer konfekcijska tehnologija) ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva (smer oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehnologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz tekstilne tehnologije ali tehnologije konfekcije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tehnologije konfekcije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfekcijskega modeliranja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz konfekcije.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0115/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport