Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3559. Odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Trebnje, stran 9452.

Na podlagi 9. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 5/93, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter na podlagi 13. in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 13. seji dne 28. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o obvezni splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Trebnje
1. člen
Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih glodalcev (škodljivih glodalcev). Zaradi uspešnega preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo in prenašajo škodljivi glodalci ter preprečitve povzročanja večje škode, ki nastaja ob tem, se mora na območju Občine Trebnje izvajati obvezna splošna in občasna deratizacija.
2. člen
Deratizacija je obvezna v naseljenih krajih in izven njih, kjer obstaja nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere povzročitelji ali prenašalci so škodljivi glodalci. Pri deratizaciji je potrebno zajeti:
– vse stanovanjske, poslovne in druge zgradbe,
– vsa kanalizacijska omrežja, javna odlagališča odpadkov ter druge komunalne objekte in naprave,
– vsa obrežja rek, potokov ter drugih vodnih površin,
– vse javne prostore in površine,
– vse druge objekte, naprave in površine, na katerih se ugotovi, da se zadržujejo ali obstaja možnost zadrževanja škodljivih glodalcev.
3. člen
Obvezna splošna deratizacija se izvaja enkrat letno, predvidoma v jesenskem času in zajema celotno območje Občine Trebnje po usklajenem programu, ki ga pripravi pristojni območni Zavod za zdravstveno varstvo, po predhodnem dogovoru s pooblaščenim predstavnikom Občine Trebnje.
Občasna deratizacija se izvaja po potrebi, in sicer:
– v izrednih razmerah, ki jih ugotovi in odredi zdravstvena inšpekcija,
– predlaga območni Zavod za zdravstveno varstvo na podlagi svojih ugotovitev ogroženosti območja.
4. člen
Deratizacijo opravlja za to delo strokovno usposobljena in s strani ministrstva za zdravstvo pooblaščena organizacija, po usklajenem programu in po predhodnem dogovoru med pooblaščenim predstavnikom Občine Trebnje in pristojnim območnim Zavodom za zdravstveno varstvo, ki izdela program in načrt ter določi način, ukrepe in čas deratizacije.
5. člen
Program izvajanja deratizacije mora pooblaščenec izvajanja-izvajalec predložiti in uskladiti z lastniki in upravljalci, oziroma dejanski uporabniki objektov ter naprav. Lastniki in upravljalci oziroma dejanski uporabniki so dolžni omogočiti strokovnemu osebju izvajalca, ki izvaja deratizacijo, dostop v objekte in do prostorov ter naprav s katerimi upravljajo. Pri tem jim dajejo potrebna obvestila, ki so v pomoč izvajalcu deratizacije.
6. člen
Na območjih, kjer se opravlja deratizacija, so lastniki, upravljalci in najemniki, oziroma dejanski uporabniki objektov dolžni upoštevati in izvajati navodila, ki jih izda izvajalec deratizacije, da ne bi prišlo do zastrupitve ljudi, hrane in drugih živil, domačih živali, divjadi ter drugih koristnih in zaščitenih živali.
7. člen
Izvajalec deratizacije je dolžan:
– najmanj 15 dni pred pričetkom deratizacije z obvestilom v medijih in na krajevno običajen način obvestiti prebivalstvo o času, načinu in poteku deratizacije,
– najmanj 8 dni pred pričetkom deratizacije pisno obvestiti lastnike, upravljalce in najemnike oziroma dejanske uporabnike javnih prostorov in površin ter upravljalce komunalnih objektov,
– najmanj 8 dni pred pričetkom deratizacije pisno obvestiti lastnike, upravljalce in najemnike oziroma dejanske uporabnike poslovnih prostorov in naprav,
– uporabljati in odstranjevati deratizacijski material v skladu z zakonom o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91) ter na njegovi podlagi veljavnimi predpisi,
– obvestiti vse prebivalce območja, kjer se izvaja deratizacija, o splošnih ukrepih za varstvo in zaščito ljudi, hrane, vode in drugih živil ter domačih živali, divjadi ter drugih koristnih in zaščitenih živali,
– postaviti deratizacijska sredstva v dogovoru z lastniki in upravljalci objektov in naprav, na taka mesta in na način, da ta ne pridejo v stik s hrano, vodo in drugimi živili ter so ustrezno zavarovana,
– najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi izdelati poročilo o opravljeni deratizaciji in o opažanjih strokovnega osebja na terenu.
8. člen
Stroški za izvedbo deratizacije bremenijo lastnike, upravljalce in najemnike, oziroma dejanske uporabnike objektov in naprav ter javnih prostorov in površin na katerih se deratizacija izvaja.
Stroški deratizacije se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega deratizacijskega materiala in dejansko opravljenega dela.
9. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni območni Zavod za zdravstveno varstvo, inšpekcijski nadzor pa pristojna zdravstvena inšpekcija.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne dovoli ali onemogoča izvajanje obvezne ali občasne deratizacije in ne izvaja navodil strokovnega osebja, ki izvaja deratizacijo.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek vsak posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Stroške zaradi storjenega prekrška nosi vsak povzročitelj sam in se obračunajo posebej, po dejansko nastalih stroških.
11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 16/76).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14806/00001/2000-0300
Trebnje, dne 28. julija 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti