Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3557. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, stran 9448.

Na podlagi drugega odstavka 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 74/98) in na podlagi svojih statutov so Občinski sveti občin Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 9. 1999, Rogaška Slatina na seji dne 29. 9. 1999, Rogatec na seji dne 26. 10. 1999, Podčetrtek na seji dne 30. 9. 1999, Kozje na seji dne 7. 10. 1999 in Bistrica ob Sotli dne 17. 7. 2000 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
I. SPLOŠNO
1. člen
Občina Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli s tem odlokom ustanavljajo skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti.
2. člen
Na skupni organ občinske uprave občine iz 1. člena tega odloka prenašajo pristojnost prvostopenjskega odločanja in opravljanja nalog na področju požarne varnosti ter varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
II. ORGANIZIRANOST
3. člen
Organ občinske uprave vodi predstojnik, ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
4. člen
Za izvajanje administrativnih in finančnih opravil skupni organ občinske uprave sklene ustrezno pogodbo z eno od občin ustanoviteljic, v kateri opredeli tudi medsebojne pravice in obveznosti.
5. člen
Sistemizacijo delovnih mest v organu skupne občinske uprave sprejmejo na predlog predstojnika župani vseh občin ustanoviteljic soglasno.
6. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
7. člen
Organ skupne občinske uprave se mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa se mora ravnati po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic skupnega organa občinske uprave.
8. člen
Delavec skupnega organa občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku te občine.
Za delo organa skupne občinske uprave, v celoti, pa delavec tega organa odgovarja skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
9. člen
O izločitvi delavca organa skupne občinske uprave odloča tajnik občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
V primeru izločitve iz prvega odstavka tega člena odloči tajnik pristojne občine.
10. člen
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če posamezen zakon ne določa drugače.
III. FINANCIRANJE
11. člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
IV. PRENEHANJE ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
12. člen
Organ skupne občinske uprave lahko občine ukinejo le, če se vse občine ustanoviteljice o tem odločijo soglasno.
Sporazum o prenehanju organa skupne občinske uprave mora vsebovati dolžnosti občin do delavca zaposlenega v tem organu.
V primeru da nobena od občine ne prevzema delavca skupnega občinskega organa so mu občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti po kriteriju iz 11. člena tega odloka.
13. člen
Če katera od občin začne opravljati naloge za katere je ustanovljen organ skupne občinske uprave, čeprav se občine niso sporazumele o prenehanju skupnega organa občinske uprave, je dolžna še naprej financirati delovanje tega organa vse do njegovega prenehanja.
Kljub določilu prejšnjega odstavka je možen izstop posamezne občine, če ostale občine ustanoviteljice z izstopom soglašajo in se sporazumejo, da bodo same financirale delovanje skupnega organa občinske uprave.
V. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Skupni organ občinske uprave še naprej uporablja prostor in opremo, ki jo je ob uveljavitvi tega odloka uporabljal skupni delavec za zaščito, reševanje in požarno varnost.
VI. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-85/99
Šmarje pri Jelšah, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik l. r.
Župan
Občine Kozje
Jože Planinc l. r.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti