Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3554. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Ribnica na Pohorju, stran 9445.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 16. seji dne 27. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Ribnica na Pohorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja Občine Ribnica na Pohorju in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Občina Ribnica na Pohorju podeljuje naslednja priznanja:
1. “Častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
2. “Priznanje Občine Ribnica na Pohorju”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
3. “Zlata plaketa Občine Ribnica na Pohorju”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
4. “Priznanje župana – županje Občine Ribnica na Pohorju”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
3. člen
Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan – županja po lastni presoji.
4. člen
O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet na predlog komisije za odlikovanja in priznanja. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco – register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
5. člen
Najvišje častno priznanje Občine Ribnica na Pohorju je “Častni občan”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Ribnica na Pohorju, da ima to trajni pomen.
Priznanje “Častni občan” se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, ter štampiljka, oziroma pečat občine. Priznanje “Častni občan” naj bo namenu primerno uokvirjeno.
6. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je “Priznanje Občine Ribnica na Pohorju”. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Ribnica na Pohorju.
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelana so umetniško na F = A3 in so namenu primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar v največ treh primerih.
7. člen
“Zlata plaketa Občine Ribnica na Pohorju” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Njena velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
8. člen
“Priznanje župana – županje Občine Ribnica na Pohorju” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi priložnostno.
Priznanje obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napisom. Izroča se ga v za to primerni šatulji, spremlja ga listina z zapisom o priznanju-pohvali župana – županje. Kot dodatek k temu priznanju se lahko izroči še knjižno darilo s posvetilom župana – županje prejemniku. Priznanje se lahko podeljuje vsako leto, vendar le izjemoma v največ treh primerih.
II. POSTOPEK ZA RAZPIS
9. člen
Priznanja občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis objavi komisija najkasneje do 31. 1. za tekoče leto. Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanja,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
10. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja, odloča komisija na seji.
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 27. julija 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti