Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3552. Odlok o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje, stran 9441.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 4. člena statuta Občine Razkrižje Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Razkrižje na redni seji dne 27. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Razkrižje ima svoj grb, zastavo, potrditvene prvine (štampiljke in pečat), ter občinski praznik.
Občinski praznik Občine Razkrižje je 28. junij kot spomin in opomin na prvi oboroženi spopad v obrambi slovenske samostojnosti in neodvisnosti leta 1991 na Gibini. Prireditve občinskega praznika se praviloma pričnejo vsako leto po 15. juniju in zaključijo 2. julija na dan drugega oboroženega spopada, ki je bil leta 1991 na Gibini.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo pripadnost Občini Razkrižje.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Razkrižje.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Razkrižje.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna s strani župana za to pooblaščena oseba občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Razkrižje v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti županu občine na vpogled še pred distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Razkrižje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na oblačilih...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Razkrižje.
Uporaba simbola (grba) Občine Razkrižje v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno: V talni trn deljen ščit ima belo, modro in rdeče barvno polje; v prvem belem polju prestrezajo odprte dlani vodni (Ivanov) izvir, v drugem modrem polju stoji upodobljena razkriška cerkev, v tretjem, spodnjem rdečem polju je upodobljen bel latinski križ.
Predstavitev grba – BLAZON:
Grb občine Razkrižje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike tako,da je njegov ščit z delitvijo talnega trna razdeljen v prvo – srebrno, drugo – modro in tretje – rdeče polje.
V glavi prvega polja je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani v dnu polja.
V drugem polju je čelno predstavljena srebrna cerkev s po enim pilastrom na desni in levi strani čelnega zidu ter prečno dvojno emporo v višini strehe; središčno postavljen zvonik, je z dvojnimi delitvami nanizan v tri nadstropja; v pritličju ima polkrožna zlata vrata, v vsakem nadstropju pa po eno, zgoraj polkrožno zaključeno zlato lino; pokriva ga rdeča koničasta streha z zlato kroglo in srebrnim križem na njeni konici.
V tretjem, rdečem polju v dnu ščita, je predstavljen srebrn, latinski križ.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni grafiki, heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, predstavljeno v posebni mapi, so dopolnilni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Razkrižje,
V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Razkrižje oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe.
Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna priznanja, kipci itd.
V drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Razkrižje.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Razkrižje je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki, položenimi horizontalno na vsakega od štirih kotov rute.
Opis: belo-modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« proti »L« = 1:2,5.
Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri po višini enake, po dolžini pa neenake dele; prvi in tretji, (zadnji) del zastavine rute sta tretjinsko horizontalno deljena na modro, belo in modro polje tako, da se beli sredinski progi barvno zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata zastavine rute, ki nosi atribut občinskega grba na svoji sredini: v izrisu modrega kvadrata, s polkrožno izrezanimi vogali je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani.
Podoba celotnega atributa ne sme biti višja od devet desetin višine zastavine rute »V« in ne nižja od sedem desetin imenovane višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del mape z istovetnostno simboliko Občine Razkrižje in kot takšna je mapa dopolnilni del tega odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti modre barvne proge v vodoravnem položaju, atribut na njenem srednjem kvadratu pa stoji vertikalno tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod njim pa razprte dlani.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna podoba občinske zastave je tista, na kateri padajo modre barvne proge navpično atribut na srednjem kvadratu zastavine rute pa je upodobljen v vertikalnem položaju tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod slapom pa so razprte dlani.
Atribut je proti prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, sicer analogna uporabi horizontalne zastave.
15. člen
Uporaba zastav
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah ipd.
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Zastave, ki so bile izvesene ob določenih priložnostih se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Razkrižje je stalno izvešena na občinskem poslopju.
16. člen
Način uporabe zastave Občine Razkrižje v različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Razkrižje (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Razkrižje.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Razkrižje.
IV. POTRDITVENE PRVINE
18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu:
so okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo premera 35 mm, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi »times« izpisano “»OBČINA«, v spodnjem polkrogu pa »Razkrižje«, za volilno komisijo pa je v zgornjem polkrogu izpisano “OBČINA Razkrižje” in v spodnjem polkrogu “VOLILNA KOMISIJA”.
Med obema napisoma stoji ločilno znamenje. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Razkrižje.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Razkrižje štampiljke z naslednjimi imeni in gesli:
– OBČINA RAZKRIŽJE (premer 35 mm)
– OBČINA RAZKRIŽJE – VOLILNA KOMISIJA – »« -
– mala potrditvena štampiljka OBČINA Razkrižje (seecret, premer je 20 mm).
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s posebnim aktom.
V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje župan občine in inšpekcijske službe.
VI. OBČINSKA PRIZNANJA
22. člen
Občina Razkrižje podeljuje naslednja priznanja:
1. – “ČASTNI OBČAN”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
2. – “PRIZNANJE OBČINE Razkrižje”, ima pomen priznanja za dosežke v več letnem obdobju.
3. – “ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
4. “ZAHVALNA LISTINA, ima pomen za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.
5. – “PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE Razkrižje”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, športnem in tudi na drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
23. člen
Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo občani, politične stranke, društva in druge organizacije. Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere županja-župan po lastni presoji.
24. člen
O podelitvi priznanj 1., 2., 3. in 4. stopnje odloča Občinski svet, ki ima funkcijo komisije za odlikovanja in priznanja. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco-register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
25. člen
Najvišje častno priznanje Občine Razkrižje je “ČASTNI OBČAN”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Razkrižje, da ima to trajni pomen.
Priznanje “ČASTNI OBČAN” se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, ter štampiljka, oziroma pečat občine. Priznanje “častni občan” naj bo namenu primerno uokvirjeno.
26. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je “PRIZNANJE OBČINE Razkrižje”. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v večletnem obdobju. Priznanje naj ima značaj vspodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Razkrižje.
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A 3 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto, vendar v največ treh primerih.
27. člen
“ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
28. člen
“ZAHVALNA LISTINA” ima pomen priznanja za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.
To priznanje vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A 4 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto.
29. člen
“PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE Razkrižje” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na občinskem prazniku, bodisi priložnostno.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
30. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Razkrižje,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Razkrižje, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
32. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Razkrižje, dne 27. junija 2000.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti