Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3549. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2000, stran 9440.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena ter v skladu s 103. členom statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Podčetrtek za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu, v Občini Podčetrtek.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo 391,722.000 tolarjev.
4. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. skupni prihodki                  391,722.000
2. skupni odhodki                  374,222.000
3. proračunski presežek                17,500.000
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev                          –
5. dana posojila in povečanje kap. deležev           –
6. presežek (primanjkljaj) (4–5)                –
III. Račun financiranja
7. zadolževanje                        –
8. odplačilo dolga                  17,500.000
9. neto zadolževanje (7–8)              –17,500.000
----------------------------------------------------------------
5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
6. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
7. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za nemene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
9. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,86% tekočih prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene v 49. členu zakona o javnih financah.
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Podčetrtek.
10. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
11. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Sestavni del odloka o proračunu za leto 2000 je tudi sistemsko vodenje porabe sredstev po krajevnih skupnostih, ki ga potrdi občinski svet na predlog komisije za pripravo evidentiranja porabe proračunskih sredstev po krajevnih skupnostih.
O določitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
12. člen
Za investicije, ki se financirajo iz proračuna v vrednosti nad 5 mio SIT, se pred pričetkom izvajanja investicije, oziroma pred podpisom pogodbe, predloži občinskemu svetu finančna konstrukcija za celotno investicijo, skupaj z razpisnimi pogoji za oddajo del ter obrazložitvijo o utemeljenosti oddaje del določenemu izvajalcu.
13. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejavnosti za leto 2000 in eventualne programe investicij z navedenimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna.
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega računa. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podatke na zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pristojnega občinskega organa.
14. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
15. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Št. 06202-0111/00
Podčetrtek, dne 28. julija 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti