Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3545. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2000, stran 9437.

Na podlagi 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87, 16/87) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča, je na dan 31. 12. 1999 znašala 135.000 SIT in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Novo mesto za leto 2000 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine iz 1. člena tega odloka, in sicer znaša za:
1. območje: stavbna zemljišča v ožjem
mestnem jedru                       1,4%
2. območje: stavbna zemljišča na preostalem
območju mesta Novo mesto, ki niso zajeta
v I. območju in celotno območje zazidalnega
načrta obrtno-industrijske cone Cikava – zgornji del    1,2%
3. območje: stavbna zemljišča v naslednjih
večjih naseljih s strnjeno pozidavo in ustrezno
gostoto javnih funkcij: Gorenje Kamence,
Mala Cikava, Mali Slatnik, Otočec, Prečna,
Smolenja vas, Stopiče, Straža, Šmarješke
Toplice, Šmarjeta, Vavta vas in stavbna zemljišča
v naslednjih območjih urejanja s prostorsko-izvedenimi
načrti: območje zazidalnega načrta BTC Češča
vas, ZN SGP Pionir-Češča vas, ureditvenega
načrta Opekarna Zalog in zemljišča v kompleksu
Novoles-Straža                        1%
4. območje: stavbna zemljišča v naslednjih
manjših naseljih s strnjeno pozidavo: Bela Cerkev,
Birčna vas, Brezovica, Češča vas, Črmošnjice
pri Stopičah, Dolenje Kronovo, Dolnja Težka Voda,
Družinska vas, Jurka vas, Loke, Lutrško selo,
Male Brusnice, Petelinjek, Podgora, Potok, Ratež,
Rumanja vas, Srebrniče, Stranska vas, Škrjanče
pri Novem mestu, Veliki Slatnik, Zalog           0,8%
5. območje: vsa druga območja, ki niso
zajeta v prva štiri območja                0,6%
Meje območij so prikazane na grafični karti, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na Oddelku za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto.
Meje naselij so določene z odlokom o naseljih v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93), ki je na vpogled na Območni geodetski upravi v Novem mestu.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto za III. stopnjo opremljenosti so na dan 31. 12. 1999 za m2 stanovanjske površine znašali skupno 18.200 SIT, od tega:
– povprečni stroški izgradnje komunalnih objektov in naprav individualne rabe 8.600 SIT,
– povprečni stroški izgradnje komunalnih objektov in naprav kolektivne rabe 9.600 SIT.
4. člen
Tako določena povprečna gradbena cena se med letom revalorizira z ustreznimi indeksi rasti cen, ki jih objavljata Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala in Zavod za statistiko Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave dalje do sprejetja novih izhodišč. Z dnem, ko začne veljati odlok, prenehajo veljati določila 1., 2., 3., 4. in 5. člena odloka o povprečni gradbeni ceni m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 1997 (Uradni list RS, št. 33/97).
Št. 015-05-5/2000-1200
Novo mesto, dne 13. julija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti